Новини компанії

Жовтень 19, 2022

Суспільне представляє український контент на міжнародному телеринку MIPCOM

Суспільне Мовлення вперше бере участь у міжнародному ринку телевізійного контенту MIPCOM у Каннах (Франція). Упродовж 17-20 жовтня там представляють український стенд, організований в межах ініціативи «Український контент. Глобальна співпраця»* за участі Суспільного та інших провідних медіагруп України. 

MIPCOM CANNES є найбільшим форумом професіоналів у сфері телебачення та медіа. Щороку в жовтні медійники з понад 100 країн світу збираються у Каннах, щоб налагодити міжнародне виробниче партнерство, провести перемовини щодо закупівель та продажів популярних проєктів, сформувати ідеї та тренди індустрії й визначити стратегію розвитку на 2023 рік та подальшу перспективу. MIPCOM-2022 відвідує понад 12 000 учасників. Цьогоріч долучилося і Суспільне. 

Читайте також: Світлана Остапа: «За пів року війни Суспільне виготовило майже 16 000 годин власного продукту»

Суспільне Мовлення, як й інші представники українського ринку контенту, зосереджене на глобальній ринковій інтеграції контенту для створення альянсів та поширення інформації про можливості співпраці.

«Суспільне Мовлення продовжує інтеграцію в глобальну телевізійну індустрію. Однією з важливих складових цієї роботи є участь у найбільших міжнародних телевізійних форумах, безумовним лідером серед яких є MIPCOM. Цей рік став рекордним за кількістю учасників — їх зібралося понад 12 тисяч з усього світу. Зокрема, участь беруть усі суспільні мовники Європи, а також багато світових компаній-лідерів індустрії.

Для нас вкрай важливо розвивати прямі відносини з постачальниками сучасного та цікавого контенту європейського виробництва, щоб залучати нову аудиторію та сприяти просуванню України в європейський простір. 

Також ми приділяємо багато уваги просуванню на зовнішні ринки документального контенту власного виробництва, аби глядачі з інших країн мали можливість побачити на своїх телеканалах, VoD-платформах продукт, який містить українські наративи. В умовах повномасштабної війни, розв’язаної рф, вкрай важливо, аби Україна залишалася на порядку денному у світовому інформаційному просторі. І нам це вдається — цього року ми вже маємо кілька угод з мовниками Європи на показ документального контенту Суспільного Мовлення. Сподіваюсь, що участь в ринку MIPCOM дозволить нам якнайкращим чином залучати новий контент і знаходити нових партнерів», — розповів генеральний продюсер дирекції телебачення Суспільного Мовлення Григорій Тичина.

 На MIPCOM Суспільне Мовлення представляє:

Унікальний документальний серіал, що розвінчує пропагандистські міфи про причини й передумови здобуття Україною незалежності.

Документальний проєкт розповідає історії людей, чиї життя кардинально змінилися після Революції Гідності.

Документальний цикл розповідає про роль жінок у відновленні воїнів після повернення із зони ООС.

Документальна стрічка розповідає про маловідоме селище Поліське в зоні відчуження, жителів якого радянська влада покинула сам на сам із радіаційною загрозою після вибуху на ЧАЕС.

Документальний фільм про історії трьох жінок, які пережили Голодомор 1930-х років, крізь призму спогадів їхніх нащадків.

Документальний серіал про події, пов'язані із затопленням 200 українських сіл уздовж Дніпра для будівництва Кременчуцького водосховища. 

Документальна стрічка про колоритних місцевих жителів з Херсонської області.

Історії трьох мешканців Донбасу, які під час окупації регіону 2014 року залишилися вірними Україні й національному стягові.

Документальний серіал про 100 років життя видатної родини українських цукрових магнатів та меценатів.

Анімаційний серіал про чарівний портал, випадково відкритий біля Чорнобиля, через який діти подорожують у часі та просторі. 

Додамо, що Україну також підтримали підсвічуванням декорацій у жовто-блакитний під час виступів спікерів.

Довідково

«Український контент. Глобальна співпраця» — це спільна ініціатива ключових українських медіакомпаній: Суспільного Мовлення, Starlight Media, 1+1 media та FILM.UA Group. Останні пів року ініціатива сприяє закордонному співробітництву та посилює його. Вона покликана підтримати аудіовізуальну індустрію України в часи повномасштабної війни. Для зручності інформування професійної спільноти ініціатива випускає каталоги та інформаційний бюлетень, в якому надаються найактуальніші бізнес-пропозиції українських компаній з усіма ключовими даними в фактах та цифрах. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne Ukraine presenting Ukrainian content at the international TV market MIPCOM

For the first time, Suspilne Ukraine takes part in the international television content market MIPCOM in Cannes (France). During 17-20 October, the Ukrainian stand, organized within the initiative “Ukrainian Content. Global Cooperation”* with the participation of Suspilne and other leading media groups of Ukraine.

MIPCOM CANNES is the largest forum for professionals in the field of television and media. Every year in October, media professionals from more than 100 countries gather in Cannes to establish international production partnerships, negotiate purchases and sales of popular projects, formulate ideas and trends in the industry and determine the development strategy for 2023 and beyond. MIPCOM-2022 is attended by more than 12,000 participants. This year, Suspilne also joined the event.

Read also: Svitlana Ostapa: “During six months of war Suspilne produced almost 16,000 hours of its own product”

Suspilne Ukraine, like other representatives of the Ukrainian content market, is focused on global market integration of content to create alliances and disseminate information about cooperation opportunities.

“Suspilne Ukraine continues to integrate into the global television industry. One of the important components of this work is participation in the largest international television forums, the undisputed leader among which is MIPCOM. This year was a record year in terms of the number of participants. More than 12 thousand of them gathered from all over the world. In particular, all public broadcasters in Europe, as well as many world industry leaders take part.

It is extremely important for us to develop direct relationships with suppliers of modern and interesting content produced in Europe in order to attract new audiences and promote Ukraine's advancement into the European space.

We also pay a lot of attention to promoting our own documentary content to foreign markets so that viewers from other countries have the opportunity to see a product containing Ukrainian narratives on their TV channels, VoD platforms. In the conditions of a full-scale war unleashed by russia, it is extremely important that Ukraine remains on the agenda in the world information space. And we succeed in this. This year we already have several agreements with European broadcasters to show documentary content of Suspilne Ukraine. I hope that participation in the MIPCOM market will allow us to attract new content and find new partners in the best possible way,” Hryhorii Tychyna, General Producer of Suspilne Ukraine Television Directorate.

At MIPCOM, Suspilne Ukraine presents:

A unique documentary series that debunks propaganda myths about the causes and preconditions of Ukraine's independence.

The documentary project tells the stories of people whose lives have changed dramatically after the Revolution of Dignity.

The documentary series tells about the role of women in the recovery of soldiers after returning from the Joint Forces Operation zone.

The documentary tells about the little-known village of Poliske in the exclusion zone, whose inhabitants were left alone by the Soviet authorities with the radiation threat after the Chornobyl explosion.

A documentary film about the stories of three women who survived the Holodomor of the 1930s through the memories of their descendants.

A documentary series about the events related to the flooding of 200 Ukrainian villages along the Dnipro River for the construction of the Kremenchuk reservoir.

A documentary about flamboyant locals from Kherson region.

Stories of three Donbas residents who remained loyal to Ukraine and the national flag during the occupation of the region in 2014.

A documentary series about 100 years of life of the prominent family of Ukrainian sugar magnates and philanthropists.

An animated series about a magic portal accidentally opened near Chernobyl, through which children travel in time and space.

Ukraine was also supported by lighting the scenery in yellow and blue during the speakers’ speeches.

For reference

“Ukrainian Content. Global Cooperation” is a joint initiative of key Ukrainian media companies: Suspilne Ukraine, Starlight Media, 1+1 media and FILM.UA Group. For the last six months, the initiative has been promoting and strengthening foreign cooperation. It aims to support the audiovisual industry of Ukraine in times of full-scale war. For the convenience of informing the professional community, the initiative publishes catalogs and a newsletter, which provides the most relevant business offers of Ukrainian companies with all the key data in facts and figures.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.