Новини компанії

Листопад 01, 2022

Вікторія Мурована стала генеральною продюсеркою цифрових платформ Суспільного

З 1 листопада Вікторія Мурована обійме посаду генеральної продюсерки цифрових платформ Суспільного, де відповідатиме за стратегічне планування та керуватиме запуском нових проєктів.

«Забезпечення ефективного функціонування системи діджитальних медіаактивів Суспільного під час війни стане основним моїм завданням. Окрім того, ми сфокусуємося на ціннісному контенті для молодих аудиторій та залученню до співпраці молодих креаторів. Ринок українського контенту зараз нагадує велетенську губку, яка готова всотувати більше і більше. Виробництво нових та розвиток вже створених успішних форматів — те, над чим працюватиме мотивована креативна команда», — зазначає Вікторія Мурована

Читайте також: «Створюємо попит на українськість у медіапросторі», — Влад Зінкевич про принципи та роки роботи на Суспільному

За словами Тетяни Кисельчук, членкині правління Суспільного Мовлення, відповідальної за інформаційне мовлення та діджитал-платформу, український мовник проходить крізь масштабну трансформацію. Зокрема дирекція цифрових платформ, яка раніше займалася більшістю новинних соцмереж та сайтів (нині — напрям дирекції інформаційного мовлення з розбудови мультимедійних новин), тепер зосереджуватиметься на освітньому контенті для дітей та молоді, а також на адаптації контенту та розробці продуктів.

«Протягом останніх двох років Вікторія зарекомендувала себе відповідальною та креативною керівницею, яка вміє працювати з сенсами, продуктами, командою і зовнішніми експертами. Впевнена, що з призначенням Вікторії освітнє мовлення для дітей та молоді на цифрових платформах вийде на якісно новий рівень», — зазначила Тетяна Кисельчук.

Від 2020 року Вікторія працювала керівницею редакції дитячого та підліткового мовлення цифрових платформ Суспільного й запустила ютуб-канал «Бробакс» із чотирма анімаційними серіалами для дитячої аудиторії.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України редакція на чолі з Вікторією розпочала системну роботу над створенням історій про безпеку поведінки в деокупованих містах, боротьбу добра і зла, труднощі адаптації на новому місці у зрозумілих дітям форматах. Зокрема у жовтні запустили «Хоробрі казки»аудіоісторії нового часу для українських дітей та їхніх батьків. Це 12 пізнавально-розважальних аудіоказок, які озвучуватимуть українські артисти, військові, митці, народні улюбленці. Публікуватимуть їх на телеграм-каналі Суспільне Казки та ютуб-каналі «Бробакс»

Також вже цієї осені Суспільне представить другий сезон мультсеріалу «Тото» — про пригоди песика Тото, який пізнає світ разом з друзями. У 10 серіях нового сезону автори делікатно інтегрують сучасні реалії України та говоритимуть про серйозні речі мовою, зрозумілою дітям.

Дитячі анімаційні серіали, над створенням яких займалася Вікторія Мурована, увійшли до списку, який Суспільне представляє на міжнародних виставках контенту, таких як NATPE у Будапешті,  MIPCOM в Каннах, MIA в Римі тощо. 

Додамо, що раніше посаду генеральної продюсерки цифрових платформ Суспільного займала Маргарита Єрмак, яка залишила посаду за власним бажанням. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Viktoriia Murovana becomes General Producer of Suspilne digital platforms

As of 1 November, Viktoriia Murovana will be holding the position of General Producer of Suspilne digital platforms. She will be responsible for strategic planning and manage the launch of new projects.

“My major task will be to ensure effective functioning of the Suspilne digital media asset system during the war. What is more, we will focus on a value content for young audience and engaging young creators into collaboration. The market of Ukrainian content now resembles a huge sponge ready to soak up more and more. Producing new and developing the existing successful formats is what the motivated creative team will be working on,” says Viktoriia Murovana.

Read also: “We create demand for Ukrainianness in the media space” – Vlad Zinkevych about the principles and years of work at Suspilne

According to Tetiana Kyselchuk, member of the Managing Board of Suspilne Ukraine, responsible for the information broadcasting and digital platform, the Ukrainian broadcaster is going through a major transformation. Specifically, the Digital Platform Directorate that used to handle the most part of news social media and websites (now these will be handled by the Information Broadcasting Directorate for developing multimedia news) will now be focused on the educational content for children and youth and also content adaptation and product development.

“In the past two years, Viktoriia proved to be a responsible and creative manager that knows how to work with senses, products, team, and external experts. I am sure, with Viktoriia’s appointment, educational broadcasting for children and youth on digital platforms will rise to a higher quality level,” Tetiana Kyselchuk noted.

Since 2020, Viktoriia was a supervisor of the children and youth broadcasting of Suspilne digital platforms and launched Brobaks YouTube channel with four animation series for young viewers.

From the beginning of russian invasion of the Ukrainian territory, the editorial office headed by Viktoriia started a comprehensive work on making stories about safe behaviour in liberated settlements, struggle between the good and the evil, and issues with getting used to a new place in formats understood by children. In particular, Khorobri Kazky (Brave Fairytales) project was launched in October. These are new time audio stories for Ukrainian children and their parents, consisting of 12 edutainment audio tales dubbed by Ukrainian performers, military, artists, and folk favorites. They will be published on the Suspilne Kazky Telegram channel and Brobaks YouTube channel.

This fall, Suspilne will also present the second season of Toto animation series about adventures of Toto the dog who is getting to know the world with his friends. In 10 episodes of the new season, the authors carefully integrate the modern-day Ukrainian facts of life and speak about serious things in a language that children can understand.

The animation series for children, which Viktoriia Murovana contributed to, are on the list of products Suspilne presents in such international content exhibitions as NATPE in Budapest, MIPCOM in Cannes, MIA in Rome, etc.

It’s worth mentioning that the position of General Producer of Suspilne digital platforms was previously held by Marharyta Yermak who wished to resign.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.