Новини компанії

Травень 09, 2023

Новини онлайн, контент для підлітків та стратегія медіа — обмін досвідом зі Шведським мовником

3-4 травня делегація Суспільного Мовлення у межах навчального візиту відвідала Шведський суспільний мовник та обмінялася з колегами досвідом трансформації новин в онлайні, створення контенту для молодої аудиторії й розвитку корпоративного управління.

Українську делегацію представили голова Наглядової ради Світлана Остапа, члени Наглядової ради Наталія Гарач, Роман Горбань, Галина Титиш, Людмила Березовська, а також член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за управління персоналом, Дмитро Козлов.

Читайте також: Як все починалося. Два роки подкастам Суспільного Мовлення

Шведські колеги з  SVT, UR та з Офісу медіарозвитку Шведського радіо (SR MDO) розповіли про медіаландшафт у своїй країні та поділилися власною історією трансформації. На думку Дмитра Козлова, «розповіді шведських колег про трансформацію інформаційного мовлення на шляху від традиційної трансляції до представлення в онлайн, про роботу зі створення просвітницького контенту для підлітків, про майбутнє суспільного мовлення в цілому відповіли на низку нагальних питань щодо роботи Суспільного Мовлення в Україні».

«Цікаво було почути історію трансформації новин в онлайн, яка у них почалася не так давно, але стала дуже успішною. Ознайомитися з досвідом формування молодшої цифрової аудиторії, адже шведське суспільне радіо і телебачення приділяють надзвичайну увагу дитячому й освітньому мовленню», — прокоментувала Світлана Остапа.

На зустрічах обговорили виклики, досвід і стратегії розвитку мовників Швеції. Світлана Остапа звернула увагу, що у суспільного мовника Швеції, як і в українського, також є певні проблеми: конкурентна боротьба за молодшу аудиторію, брак фінансування, наслідки епідемії Covid-19. «Водночас у них немає практики втручання політиків у роботу мовника, бо для них це означало б кінець політичної кар’єри», — додала вона. 

Дмитро Козлов звернув увагу на шведський досвід корпоративного управління суспільним мовником, а також на корисний для Суспільного Мовлення досвід розробки й реалізації стратегії компанії: «Ця зустріч вчасна та доречна, враховуючи нещодавно затверджену стратегію Суспільного Мовлення України до 2025 року. Безумовно, шведський досвід допоможе в її практичній реалізації. Також ми отримали неоціненну інформацію про засади та процес корпоративного управління суспільним мовником Швеції, що слушно продовжило тренінг з корпоративного управління, який нещодавно відбувся на Суспільному»

«Цей візит і спільна робота зі шведськими партнерами каталізували тривалі робочі дискусії в середині нашої делегації, які, я впевнений, приведуть до результативних напрацювань у найближчій перспективі», — зауважив Дмитро Козлов.

Також члени української делегації зустрілися з представниками шведського державного регулятора, де обговорили практичні кейси їх взаємодії з медіа Швеції.

Візит організовано у межах проєкту «Підтримка регіоналізації суспільного мовлення в Україні», який реалізується Офісом медіарозвитку Шведського радіо SR MDO за підтримки Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Online news, content for teenagers and media strategy — exchange of experience with the Swedish PSM

On May 3-4, a delegation of Suspilne Ukraine visited the Swedish Public Service Mediaas part of a study visit and exchanged experience with colleagues in transforming online news, creating content for young audiences, and developing corporate governance.

The Ukrainian delegation was represented by Svitlana Ostapa, the Chair of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine, Natalia Harach, Roman Horban, Halyna Tytysh, Liudmyla Berezovska, and Dmytro Kozlov, member of the Managing Board of Suspilne Ukraine responsible for human resources.

Swedish colleagues from SVT, UR, and the Swedish Radio Media Development Office (SR MDO) spoke about the media landscape in their country and shared their own transformation stories. According to Dmytro Kozlov, "the stories of our Swedish colleagues about the transformation of information broadcasting on the way from traditional broadcasting to online presentation, about the work on creating educational content for teenagers, about the future of public broadcasting in general answered a number of pressing questions about the work of Suspilne Ukraine."

"It was interesting to hear the story of the transformation of news into online, which they started not so long ago, but has become very successful. It was also interesting to learn about the experience of forming a younger digital audience, because Swedish PSM pay special attention to children's and educational broadcasting," commented Svitlana Ostapa.

The participants discussed challenges, experience and development strategies of Swedish PSM. Svitlana Ostapa noted that the Swedish public broadcaster, like the Ukrainian one, also has certain problems: competition for younger audiences, lack of funding, and the effects of the Covid-19 epidemic. "At the same time, they do not have a practice of politicians interfering in the work of the broadcaster, because for them it would mean the end of their political career," she added. 

Dmytro Kozlov drew attention to the Swedish experience of corporate governance of a public broadcaster, as well as the experience of developing and implementing the company's strategy that is useful for Suspilne Ukraine: "This meeting is timely and appropriate, given the recently approved strategy of Suspilne Ukraine until 2025. Undoubtedly, the Swedish experience will help in its practical implementation. We also received invaluable information about the principles and process of corporate governance of the Swedish public broadcaster, which was a good follow-up to the corporate governance training that was recently held at Suspilne Ukraine." 

"This visit and joint work with our Swedish partners catalysed lengthy working discussions within our delegation, which I am sure will lead to effective developments in the near future," said Dmytro Kozlov.

Members of the Ukrainian delegation also met with representatives of the Swedish state regulator to discuss practical cases of their interaction with the Swedish media.

The visit was organised within the framework of the project "Supporting the Regionalization of Public Broadcasting in Ukraine", implemented by the Swedish Radio's Media Development Office SR MDO with the support of the Swedish International Development Cooperation Agency.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. For news about Ukraine, please visit suspilne.media and its digital platforms.