Новини компанії

Березень 16, 2023

Артем Шелковий став генпродюсером регіонального мовлення Суспільного

З 13 березня Артем Шелковий розпочав виконання обов’язків генерального продюсера регіонального мовлення Суспільного Мовлення. 

«Насамперед я вдячний всім, хто упродовж цих 5 років працював разом зі мною на Чернігівщині. З роботою регіонального мовлення знайомий, і ми будемо працювати над поліпшенням якості його продукту та збільшенням переглядів. Роботи та викликів буде багато. Дякую всім за довіру та підтримку», — каже Артем Шелковий, виконувач обов'язків генерального продюсера регіонального мовлення Суспільного Мовлення.

«Перехід Артема на роботу з усіма регіональними офісами Суспільного є важливим кроком для нашої компанії. Ми дуже сподіваємось, що Артему вдасться імплементувати свій успішний досвід роботи зі створення та розвитку команди Суспільне Чернігів на інші регіональні команди», — зазначає Марія Фрей, членкиня правління Суспільного, відповідальна за новини та регіональне мовлення.

Читайте також: Артем Шелковий: «Дехто вважає нас божевільними, але це просто здоровий авантюризм і бажання бути серед лідерів»

Раніше Артем Шелковий працював продюсером Суспільне Чернігів. У 2017 та 2021 роках він двічі перемагав на відкритому конкурсі на цю посаду. Керував командою в часи перетворення з державного на Суспільне, у локдаун під час пандемії, а крайній рік — в умовах повномасштабної війни з росією. За ці роки Артему вдалося згуртувати та втримати в команді найкращих медіафахівців регіону й перетворити Суспільне Чернігів на якісне медіа, яке працює за стандартами журналістики. 

Артем Шелковий має досвід розбудови мережі гіперлокальних журналістів у громадах. Суспільне Чернігів — одна із трьох філій Суспільного, які у 2021 році стали пілотними в цьому проєкті. За його результатами Суспільне працевлаштувало двох кореспондентів у Прилуках, що дозволило оперативніше отримувати інформацію з тамтешніх громад.

Під час повномасштабної війни Артему Шелковому як продюсеру Чернігівської філії Суспільного вдалося не тільки зберегти, а й розвинути виробництво, втримати рівновагу в колективі, попри напівоточення Чернігова російськими військами та тимчасову окупацію громад області. Мовлення телеканалу та радіо Чернігівської філії не припинялося, оперативну інформацію публікували на цифрових платформах Суспільне Чернігів. 

Під керівництвом Артема Шелкового команда Суспільне Чернігів розгорнула виробництво документальних проєктів: презентували та випустили трилогію про оборону Чернігівщини «Битва за Чернігів», фільм про бої за Прилуки «#Лютий #Опір #Прилуки», стрічка про видатного чернігівського майстра народних інструментів «Шльончик: майстер — золоті руки», фільм про події 1990 року «Ковбасна революція: хто з’їв моє м’ясо?», стрічка-спогад про засновника Чернігівського Молодіжного театру Геннадія Касьянова «Касьянов. Людина, яка створила театр» та інші.  

Артем Шелковий став людиною року у трьох номінаціях корпоративної премії «Суспільний код-2023» — «Креативність. Генератор ідей», «Якість. Нормально роби — нормально буде» та «Якість. Рушій змін». 

Нагадаємо, Марію Фрей, яка працювала генпродюсеркою регіонального мовлення раніше, Наглядова рада Суспільного обрала членкинею правління, відповідальною за новини та регіональне мовлення.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії і супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Володимир Шевчук

 

Artem Shelkovyi becomes General Producer of Suspilne Regional Broadcasting Directorate

On 13 March, Artem Shelkovyi took up his duties as the General Producer of Regional Broadcasting Directorate of Suspilne Ukraine.

“First of all, I am grateful to everyone who has worked with me in Chernihiv region over the past 5 years. I am familiar with the work of regional broadcasting, and we will work to improve the quality of its product and increase viewership. There will be a lot of work and challenges. Thank you all for your trust and support,” Artem Shelkovyi, Acting General Producer of Regional Broadcasting Directorate of Suspilne Ukraine, said.

“Artem's transition to work with all regional offices of Suspilne is an important step for our company. We very much hope that Artem will be able to implement his successful experience in creating and developing the Suspilne Chernihiv team to other regional teams,” Mariia Frey, member of the Managing Board of Suspilne, responsible for news and regional broadcasting, said.

Read also: Artem Shelkovyi: “Some people think we're crazy, but it's just healthy adventurism and a desire to be among the leaders”

Previously, Artem Shelkovyi worked as a producer at Suspilne Chernihiv. In 2017 and 2021, he won the open competition for this position twice. He led the team during the transformation from a state-owned to a public broadcaster, during the lockdown during the pandemic, and last year in the context of a full-scale war with russia. Over the years, Artem has managed to unite and retain the best media professionals in the region and transformed Suspilne Chernihiv into a high-quality media outlet that works according to journalistic standards.

Artem Shelkovyi has experience in building a network of hyperlocal journalists in communities. Suspilne Chernihiv is one of the three branches of Suspilne that became pilots in this project in 2021. As a result of the project, Suspilne employed two correspondents in Pryluky, which allowed it to receive information from the local communities more quickly.

During the full-scale war, Artem Shelkovyi, as a producer of the Chernihiv branch of Suspilne, managed not only to maintain but also to develop production, to maintain balance in the team, despite the semi-encirclement of Chernihiv by russian troops and the temporary occupation of the region's communities. The Chernihiv branch's TV and radio channel did not stop broadcasting, and operational information was published on the digital platforms of Suspilne Chernihiv.

Under the leadership of Artem Shelkovyi, the Suspilne Chernihiv team launched the production of documentary projects: they presented and released a trilogy about the defense of Chernihiv region called The Battle for Chernihiv, a film about the battle for Pryluky called #February #Resistance #Pryluky, a film about a prominent Chernihiv folk instrument maker called Shlonchyk: Master with Golden Hands, a film about the events of 1990 called Sausage Revolution: Who Ate My Meat?, a film-memoir about the founder of the Chernihiv Youth Theatre Hennadii Kasianov Kasianov. The Man Who Created the Theatre and others. 

Artem Shelkovyi became the Person of the Year in three nominations of the Suspilne Code 2023 corporate award, namely “Creativity. Idea Generator”, “Quality. Do It Right and It Will Be Right” and “Quality. Driver of Change”.

As a reminder, the Supervisory Board of Suspilne elected Mariia Frey, who previously worked as a General Producer of Regional Broadcasting Directorate, as a member of the Managing Board, responsible for news and regional broadcasting.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi, Suspilne Kultura TV channels and Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura radio stations, as well as 24 regional broadcasters and Suspilne News satellite TV channel. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms. 

Photo by Volodymyr Shevchuk