Новини компанії

Березень 06, 2023

Наглядова рада обрала Марію Фрей членкинею правління Суспільного Мовлення

Наглядова рада Суспільного Мовлення обрала Марію Фрей членкинею правління, відповідальною за новини та регіональне мовлення. Голосування відбулось сьогодні, 6 березня. 13 членів Наглядової ради підтримали кандидатуру Марії, один не голосував, один — «проти». Голова Наглядової ради Суспільного Світлана Остапа підпише з нею контракт терміном на 4 роки. 

«Бути з тими, кому довіряють люди, працювати з командою професіоналів, яка завжди дотримується професійних стандартів. Вчасно та неупереджено створювати новини, які цитують колеги з інших медіа. Розкривати складні теми та робити репортажі вздовж усієї лінії фронту. Це — про Суспільне. Ціную можливість бути дотичною до цих процесів, розвиватися разом з компанією, ставити складніші завдання та йти далі», — прокоментувала обрання Марія Фрей.

«Вдячний Марії, що взяла на себе цю відповідальність, і Наглядовій раді, що підтримали її кандидатуру. Впевнений, що Марія зробить нашу команду сильнішою», — зазначив Микола Чернотицький.

Читайте також: «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій». Прем’єра розслідування про вбивство волонтерів російськими військовими

Марія Фрей — генеральна продюсерка регіонального мовлення на Суспільному. Розробила та втілює стратегію розвитку міжрегіональної платформи Суспільного Мовлення, яка охоплює 24 регіональних телеканали. Ініціаторка всеукраїнського конкурсного відбору «Створюй із Суспільним», що підтримує локальні продакшени та надає фінансування найкращим ідеям на місцях. Має 10-річний досвід журналістки та продюсерки, коуча в міжнародній молодіжній незалежній організації AIESEC, проєктної роботи в фонді культурних ініціатив IZOLYATSIA. 

До команди Суспільного долучилась у 2017 році, з самого початку працює над реформуванням регіональних компаній. До цього — висвітлювала російсько-українську війну в Маріуполі, займалась культурною дипломатією, працювала в комерційних медіа.

До складу правління Суспільного Мовлення входять: Микола Чернотицький, Родіон Кочубей, Дмитро Хоркін, Андрій Таранов, Дмитро Козлов.

9 лютого Наглядова рада достроково припинила повноваження Тетяни Кисельчук, членкині правління Суспільного Мовлення, відповідальної за інформаційне мовлення та діджитал-платформи, у зв’язку з поданою нею заявою.

Відповідно до закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», правління є виконавчим органом Суспільного Мовлення. За поданням голови правління Наглядова рада Суспільного обирає членів правління строком на чотири роки відповідно до його статуту. Рішення про обрання членів правління Суспільного має бути мотивованим, з обґрунтуванням підстав, на основі яких Наглядова рада надає перевагу одному кандидату перед іншим.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Анастасія Мантач

 

Supervisory Board elects Mariia Frey as a member of the Managing Board of Suspilne Ukraine

The Supervisory Board of Suspilne Ukraine has elected Mariia Frey as a member of the Managing Board responsible for news and regional broadcasting. The voting took place today, 6 March. 13 members of the Supervisory Board supported Mariia's candidacy, one did not vote, and one abstained. Svitlana Ostapa, Head of the Supervisory Board of Suspilne, will sign an agreement with her for a period of 4 years. 

“To be with those whom people trust, to work with a team of professionals who always adhere to professional standards. To create news in a timely and unbiased manner that is quoted by colleagues from other media. Covering complex topics and reporting along the entire frontline. This is about Suspilne. I appreciate the opportunity to be involved in these processes, to develop together with the company, to set more complex tasks and move on,” Mariia Frey commented on her election.

“I am grateful to Mariia for taking on this responsibility and to the Supervisory Board for supporting her candidacy. I am confident that Mariia will make our team stronger,” said Mykola Chernotytskyi.

Read also: Bucha: Shooting on Kyievo-Myrotska Street. The premiere of the investigation into the killing of volunteers by the Russian military

Mariia Frey is a General Producer of Regional Broadcasting Directorate at Suspilne. She has developed and is implementing the development strategy of the interregional platform of Suspilne Ukraine, which covers 24 regional TV channels. She is the initiator of the all-Ukrainian competition Create with Suspilne, which supports local productions and provides funding for the best local ideas. She has 10 years of experience as a journalist and producer, a coach at the international youth independent organisation AIESEC, and project work at the IZOLYATSIA Cultural Initiatives Foundation. 

She joined the Suspilne team in 2017 and has been working on reforming regional companies since the beginning. Prior to that, she covered the russian-Ukrainian war in Mariupol, was engaged in cultural diplomacy, and worked in commercial media.

The Managing Board of Suspilne Ukraine includes Mykola Chernotytskyi, Rodion Kochubey, Dmytro Khorkin, Andrii Taranov, and Dmytro Kozlov.

On 9 February, the Supervisory Board prematurely terminated the powers of Tetiana Kyselchuk, a member of the Managing Board of Suspilne Ukraine responsible for information broadcasting and digital platforms, due to her resignation.

In accordance with the Law “On Public Television and Radio Broadcasting of Ukraine”, the Managing Board is the executive body of Suspilne Ukraine. Upon the recommendation of the Head of the Managing Board, the Supervisory Board of Suspilne elects members of the Managing Board for a term of four years in accordance with its Statute. The decision to elect members of the Managing Board of Suspilne must be motivated, with justification of the grounds on which the Supervisory Board prefers one candidate over another.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi, Suspilne Kultura TV channels, Suspilne News satellite TV channel and Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura radio stations, as well as 24 regional broadcasters. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms. 

Photo by Anastasiia Mantach