Новини компанії

Жовтень 01, 2022

Микола Чернотицький: Суспільне як замовник контенту може стати значною підтримкою індустрії

«Суспільне може стати значною підтримкою індустрії, виступаючи замовником контенту, який відповідає цінностям мовника та є якісним. Робити якісні проєкти могли б і медіагрупи, і продакшени».

На цьому наголосив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький під час щорічної конференції National Media Talk 2022, яка проходить вчетверте та реалізується міжнародною організацією Internews за підтримки проєкту USAID «Медійна програма в Україні».

Читайте також: Три проєкти Суспільного — переможці премії «Честь Професії»

Водночас Микола Чернотицький звернув увагу, що у новому Законі «Про медіа в Україні» потрібно ухвалити правку, яка дозволить Суспільному Мовленню брати участь в копродакшені та бути рівноправним учасником на ринку індустрії: 

«Це дозволило б робити великі копродакшени разом з іншими суспільними мовниками Європи, щоб залучати ще більше коштів в українську індустрію. Тут дві задачі: по-перше, підтримка індустрії всередині країни, по-друге, максимальне залучення коштів європейських країн, наших колег, щоб виробляти більше  контенту саме в Україні».

Також він наголосив на посиленні інтеграції Суспільного з Європейською мовною спілкою (ЄМС) та його членами:

«В сьогоднішніх умовах інтеграція з ЄМС — це не просто про обмін новин, а й про посилення великого копродакшену. Це для нас важливий виклик на майбутнє. Нині маємо точковий приклад співпраці з польським суспільним мовником, який оголосив конкурс на розробку сценаріїв саме для українських сценаристів. Найкращий сценарій буде розроблений в Польщі. Ми хочемо, щоб таких історій було ще більше і вони стали більш системними».

Микола Чернотицький зауважив про значну підтримку української креативної  індустрії з боку європейських донорів. Зокрема, нещодавно за підтримки CFI (TRANSTELE CANAL FRANCE INTERNATIONAL) Суспільне оголосило одразу три конкурси. Проєкти будуть створені за фінансової підтримки Європейського Союзу.

У панельному заході також взяли участь Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України; Ася Іванчева, представниця National endowment for Democracy; Джилліан Маккормак, Internews; Ігор Чернишов, радіогрупа «ТАВР», та Ярослав Похальчук, 1+1 медіа. Модерувала панельну дискусію Катерина М’яснікова, Національна асоціація медіа.

Довідково

National Media Talk 2022 об'єднує провідних журналістів, редакторів та медіаменеджерів з усієї країни для відвертого і продуктивного діалогу щодо якості контенту, журналістських стандартів, професійних викликів в умовах гібридної війни та в епоху постправди, а також ефективних засобів державного і професійного регулювання медіа. 

Internews — це міжнародна некомерційна організація в галузі розвитку незалежних медіа з адміністративними центрами в Каліфорнії, Вашингтоні та Лондоні. Наша місія полягає в тому, щоб шляхом зміцнення місцевих медіа по всьому світу, дати людям новини та інформацію, яких вони потребують, створити можливості залучення ресурсів та громадян для того, щоб їхні голоси були почуті. В Україні ми є основним гравцем у сфері розвитку незалежного медіапростору з 1993 року. Нашими основними партнерами є провідні медіаорганізації, телерадіомовники, асоціації та інститути з розвитку незалежних медіа. 

 

Mykola Chernotytskyi: Suspilne as a customer of content can become a significant support for the industry

“Suspilne can become a significant support for the industry, acting as a customer of content that meets the values of the broadcaster and is of high quality. Both media groups and productions could make quality projects.”

This was emphasized by Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, during the annual conference National Media Talk 2022, which is held for the fourth time and is implemented by the international organization Internews with the support of the USAID Media Program in Ukraine project.

Read also: Three projects of Suspilne Ukraine – winners of the Honor of the Profession award

At the same time, Mykola Chernotytskyi noted that the new Law “On Media in Ukraine” should be amended to allow Suspilne Ukraine to participate in co-production and be an equal participant in the industry market:

“This would allow us to make large co-productions together with other European public broadcasters to attract even more funds to the Ukrainian industry. There are two tasks here. Firstly, to support the industry within the country, and secondly, to attract funds from European countries, our colleagues, to produce more content in Ukraine.”

He also emphasized the strengthening of Suspilne integration with the European Broadcasting Union (EBU) and its members:

“In today's conditions, integration with the EBU is not just about news exchange, but also about strengthening large co-production. This is an important challenge for us for the future. Now we have a specific example of cooperation with the Polish public broadcaster, which announced a competition for the development of scripts for Ukrainian scriptwriters. The best script will be developed in Poland. We want there to be even more such stories and they become more systematic.”

Mykola Chernotytskyi noted the significant support of the Ukrainian creative industry by European donors. In particular, recently, with the support of CFI (TRANSTELE CANAL FRANCE INTERNATIONAL), Suspilne announced three competitions at once. Projects will be produced with the financial support of the European Union.

The panel event was also attended by Oleksandr Tkachenko, Minister of Culture and Information Policy of Ukraine; Asia Ivancheva, representative of the National endowment for Democracy; Gillian McCormack, Internews; Ihor Chernyshov, TAVR Radio Group; and Yaroslav Pokhalchuk, 1+1 Media. The panel discussion was moderated by Kateryna Miasnikova, National Association of Media.

For reference

National Media Talk 2022 brings together leading journalists, editors and media managers from across the country for a frank and productive dialogue on the quality of content, journalistic standards, professional challenges in the hybrid war and post-truth era, as well as effective means of state and professional media regulation.

Internews is an international non-profit independent media development organization with offices in California, Washington, DC and London. Our mission is to strengthen local media around the world, give people the news and information they need, and create opportunities to attract resources and citizens to make their voices heard. In Ukraine, we have been a major player in the development of independent media since 1993. Our main partners are leading media organizations, broadcasters, associations and institutions for the development of independent media.