Новини компанії

Вересень 18, 2023

Голос Суспільного на The Voice of Public Service Media

Команда Суспільного розповіла про виклики для маркетингу й комунікацій в умовах воєнного часу в Україні для учасників традиційної конференції з комунікацій ЄМС «The Voice of Public Service Media» («Голос суспільних медіа»), що відбулася 14 вересня на базі бельгійського мовника VRT. На цій зустрічі учасники мовників-членів ЄМС діляться комунікаційними стратегіями й проєктами, спільними ініціативами спілки та досвідом у використанні нових технологій. Зокрема цьогоріч учасники обговорювали, що нові інструменти штучного інтелекту означають для комунікацій, а також чого чекати від зміни ландшафту соцмереж.

В українському суспільстві відбуваються драматичні зміни, і команда Суспільного має дуже специфічний досвід роботи маркетингу й комунікацій. 

«Ми вирішили поділитися тими підходами, які допомогли нам у кризовій ситуації. Хоча, звісно, ми сподіваємося, що нікому з партнерів з ЄМС не доведеться працювати в таких умовах, — сказала директорка з маркетингу та комунікацій Суспільного Олена Бондарук. — Водночас на таких зустрічах розуміємо, що всі ми стикаємося з багатьма схожими проблемами й викликами — цифрова трансформація медіа, блокування контенту на великих майданчиках тощо. Змога дізнатися про найкращі практики у нашій сфері допомагає не лише не допустити помилок, а й швидше знаходити рішення, що працюють».

Команда Суспільного розповіла про процес оновлення дизайн-системи, що припало на весну 2022 року. Проєкт імплементувала BBC Media Action за фінансування Міністерства закордонних справ та в справах співдружності Сполученого Королівства у межах програми «Підтримка незалежних медіа в країнах Східного партнерства»*. Хоча в лютому проєкт уже був на фінальній стадії, команда Суспільного разом з лондонською агенцією Studio Hansa були змушені переглянути пріоритетні завдання цього оновлення.

Читайте також: Редизайн під час повномасштабної війни. Історія Суспільного на Promax

«Завдяки Studio Hansa ми маємо стабільну дизайн-систему. Вона вже дуже добре показала себе: в адаптивності на всі платформи, у розвитку в нових проєктах. Участь у такій міжнародній події дає змогу оцінити тренди в дизайні для медіабрендів і порівняти підходи колег з інших суспільних мовників. Дуже приємно усвідомлювати, що ми релевантні сучасним тенденціям, ми позбулися вторинності й зараз справді на передньому краї в айдентиці медіа», — зазначив директор департаменту промо і дизайну Суспільного Максим Лесняк.

Член правління Суспільного Андрій Таранов підкреслив, що кожна участь у міжнародній події — це можливість привернути увагу до України. «Ми дуже вдячні партнерам з ЄМС, що у найскладніші часи ми отримали неоціненну підтримку: як фінансову і технологічну, так і на персональному рівні — ми знали, що не самі у цій боротьбі, — розповів Андрій Таранов. — Тепер ми активно, як ніколи раніше, обговорюємо, що ми можемо далі робити разом».

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

* Програма «Підтримка незалежних медіа в країнах Східного партнерства» Міністерства закордонних справ та в справах співдружності Сполученого Королівства, яку імплементують BBC Media Action і Thomson Reuters Foundation, підтримує обраних медіапартнерів у країнах Східного партнерства, метою яких є розвиток суспільної журналістики. Програма підтримує втілення їхніх організаційних стратегій, формування потенціалу працівників медіа й покращення виробництва контенту різними мовами для різноманітних платформ, а також допомагає їм досягти фінансової стабільності. Мета програми — забезпечити, аби ці медіакомпанії максимально розширили свій вплив і незалежна якісна журналістика охопила якомога більшу аудиторію.

Фото: VRT

 

 

Suspilne's Ukraine voice at The Voice of Public Service Media

The team of Suspilne Ukraine told about the challenges for marketing and communications in wartime Ukraine to the participants of The Voice of Public Service Media, the traditional EBU communications conference, which took place on September 14 at Belgian broadcaster VRT. At this meeting, participants of EBU member broadcasters share communication strategies and projects, joint initiatives of the union and experience in using new technologies. In particular, this year's participants discussed what new artificial intelligence tools mean for communications, as well as what to expect from the changing of the social media landscape.

Dramatic changes are taking place in Ukrainian society, and the team of Suspilne Ukraine has very specific experience in marketing and communications. 

"We decided to share those approaches that helped us in crisis. Although, of course, we do hope that none of the EBU partners will have to work in such conditions," Olena Bondaruk, Marketing and Communications Director of Suspilne Ukraine, said. "At the same time, at such meetings, we realize that we all face many similar problems and challenges, that is digital transformation of media, blocking of content on large platforms, etc. The opportunity to learn about the best practices in our field helps not only avoid mistakes but also find solutions that work faster."

The team of Suspilne Ukraine spoke about the process of updating the design system, which took place in spring of 2022. The project was implemented by BBC Media Action with funding from the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom as a part of the Support for Independent Media in the Eastern Partnership* program. Although the project was already at the final stage in February, the team of Suspilne Ukraine, together with the London-based agency Studio Hansa, was forced to reconsider the priorities of this update.

"Thanks to Studio Hansa, we have a stable design system. It has already shown itself very well: in adaptability to all platforms, in development in new projects. Participation in such an international event allows us to assess design trends for media brands and compare the approaches of colleagues from other public broadcasters. It is very pleasant to realize that we keep up with modern trends, we have gotten rid of secondary nature and are now really at the forefront of media identity," Maksym Lesniak, Director of Promotion and Design Department at Suspilne Ukraine, said.

Andriy Taranov, the Managing Board Member of Suspilne Ukraine, emphasized that each participation in an international event is an opportunity to draw attention to Ukraine. "We are very grateful to our partners from the EBU for their invaluable support in the most difficult times: both financial and technological ones, as well as at the personal level, we knew that we were not alone in this struggle," Andriy Taranov said. "Now, as actively as never before, we are discussing what we can do together."

Suspilne Ukraine is an independent media company with a strong reach across all platforms: Pershyi, Suspilne Novyny, Suspilne Kultura, Suspilne Sport TV channels and a national network of local channels; Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, and Radiotochka radio stations. Only verified news items are available at suspilne.media website, national and local digital platforms. We broadcast in the languages of national communities, represent Ukraine at the Eurovision Song Contest, develop Brobax children's resource and train the media community at the Public Broadcasting Academy. We protect freedoms in Ukraine.

* The UK Foreign, Commonwealth and Development Office's Support for Independent Media in the Eastern Partnership (SIMEP) program, implemented by BBC Media Action and the Thomson Reuters Foundation, supports selected media partners in the Eastern Partnership countries that are committed to developing community journalism. The program supports the implementation of their organizational strategies, builds the capacity of media professionals and improves content production in different languages for different platforms, and helps them achieve financial sustainability. The goal of the program is to ensure that these media companies maximize their impact and that independent, quality journalism reaches as many audiences as possible.