Новини компанії

Лютий 03, 2023

За пів року Українське Радіо суттєво зміцнило лідерські позиції — опитування

Українське Радіо залишається незмінним лідером за споживанням та довірою до новин: 36% радіослухачів новин обрали Українське Радіо протягом останнього тижня, 28% — слухають його найчастіше, а 27% — найбільше довіряють. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Gradus Research Company.

Наступні радіостанції у рейтингу йдуть з відривом близько 15% й більше за всіма показниками, що робить Українське Радіо безумовним лідером.

За останні пів року Українське Радіо значно зміцнило свої позиції та продовжує збільшувати аудиторію. Під час повномасштабного вторгнення воно є доступним та надійним джерелом інформації для людей.

Читайте також: Все більше українців споживають новини Суспільного Мовлення — дослідження

Так, згідно з трьома хвилями соціологічних досліджень з липня по грудень 2022 року, Українське Радіо збільшило показники:

  • споживання протягом останнього тижня: з 28% до 36%;
  • довіри: з 21% до 27%.

«Ми знаємо, що Українське Радіо залишалось подекуди єдиним джерелом інформації на окупованих територіях. Про евакуаційні коридори, зокрема в Маріуполі, українці дізнавались завдяки Українському Радіо. Воно повною мірою виконує свою соціальну місію — захищати свободи та надавати достовірну та збалансовану інформацію про Україну», — зауважив Дмитро Хоркін, член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за платформу радіо та телебачення.

Читайте також: Макс Кідрук презентує на Українському Радіо «Колонію» — перший роман з фантастичного циклу «Нові Темні Віки» 

Сьогодні Українське Радіо веде радіотрансляцію марафону «Єдині новини #UАразом», висвітлює актуальні теми для українського суспільства та запрошує до їх обговорення експертів, посадовців, культурних діячів. В ефірі: керівники державних органів, народні депутати та лідери місцевого самоврядування. 

«Довіра до Українського Радіо формувалася поколіннями українців. У час війни вона лише зросла, адже ми на одній хвилі зі слухачами: інформуємо про ситуацію на фронті, дбаємо про загальну безпеку, разом наближаємо перемогу. Навіть війна не змінила редакційної політики Українського Радіо. Представники всіх парламентських фракцій і громадські активісти можуть висловити свою позицію. Слухачі відчувають нашу відкритість і довіряють нам», — каже виконавчий продюсер Українського радіо Юрій Табаченко

З переліком частот УР можна ознайомитись за посиланням.

Дані VI хвилі дослідження було реалізовано у грудні із вибірковою сукупністю 2500 респондентів віком 18 років і старше, що мешкають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій та тих, де йдуть активні бойові дії). Метод збору інформації — самозаповнення анкет у мобільному додатку «GRADUS». Дослідження було проведено в межах та завдяки проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії», що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали ПершийСуспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Ukrainian Radio significantly strengthens its leadership position in six months — survey

Ukrainian Radio remains the unchanged leader in terms of news consumption and trust: 36% of news listeners have chosen Ukrainian Radio over the past week, 28% listen to it most often, and 27% trust it the most. This is evidenced by the data of the Gradus Research Company sociological survey.

The next radio stations in the ranking are following with a margin of about 15% or more in all indicators, making Ukrainian Radio the undisputed leader.

Over the past six months, Ukrainian Radio has significantly strengthened its position and continues to increase its audience. During the full-scale invasion, it is an accessible and reliable source of information for people.

Read also: More and more Ukrainians consuming news from Suspilne Ukraine - research

Thus, according to three waves of sociological research from July to December 2022, Ukrainian Radio has increased its

  • consumption over the past week: from 28% to 36%;
  • trust: from 21% to 27%.

“We know that Ukrainian Radio was sometimes the only source of information in the occupied territories. Ukrainians learned about evacuation corridors, in particular in Mariupol, thanks to Ukrainian Radio. It fully fulfills its social mission of protecting freedoms and providing reliable and balanced information about Ukraine,” Dmytro Khorkin, a member of the Managing Board of Suspilne Ukraine responsible for the radio and television platform, said.

Read also: Max Kidruk presenting The Colony - the first novel from the fantasy cycle The New Dark Ages on Ukrainian Radio

Today, Ukrainian Radio is broadcasting the United News #UArazom marathon, covering topical issues for Ukrainian society and inviting experts, officials, and cultural figures to discuss them. Its guests include heads of government agencies, MPs and local government leaders.

“Trust in Ukrainian Radio has been formed by generations of Ukrainians. In times of war, it has only grown, because we are on the same page with our listeners: we inform about the situation at the front, care about the general security, and together we bring victory closer. Even the war has not changed the editorial policy of Ukrainian Radio. Representatives of all parliamentary factions and civic activists can express their position. Our listeners feel our openness and trust us,” Yurii Tabachenko, Executive Producer of Ukrainian Radio, says.

The list of UR frequencies is available at the link.

The data of the sixth wave of the survey were collected in December from a sample of 2,500 respondents aged 18 and older who live in Ukraine (excluding the temporarily occupied territories and those where active hostilities are taking place). The method of collecting information was self-administered questionnaires in the GRADUS mobile application. The study was conducted within the framework of the Comprehensive Organizational Transformation of the Company project, funded by the Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi, Suspilne Kultura TV channels, Suspilne News satellite TV channel and Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura radio stations, as well as 24 regional broadcasters. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.