Новини компанії

Лютий 02, 2023

Домедична допомога, евакуація та виживання в полоні: тренінг з безпеки від Академії Суспільного

Команда Суспільного, представники інших ЗМІ та фіксери пройшли тренінг із безпеки та роботи у ворожому середовищі для журналістів від Академії Суспільного Мовлення (Public Media Academy). Упродовж 27-29 січня у Києві запрошені експерти розповідали з власного досвіду, що врятує життя під час висвітлення бойових дій, і тренували навички надання першої допомоги. 

«Ми провели вже понад 16 таких тренінгів, тому виробили для себе оптимальне співвідношення тривалості тренінгу, наповнення програми й кількості практичних занять. Цього разу ми зібрали змішану групу з працівників Суспільного, фріланс журналістів і фіксерів. Усі вони потребують навичок безпеки й роботи у ворожому середовищі. Як завше, щиро вдячні нашим партнерам, The Frontline Club, за сприяння в проведенні такого тренінгу», — розповіла Ярослава Камінська, кураторка навчальних програм Академії Суспільного Мовлення

Читайте також: Керівник Академії Суспільного Олександр Дмитренко: «Переможній Україні потрібні освічені, активні та озброєні знаннями люди»

Першу частину тренінгу вів Пол Конрой, колишній солдат та фотограф Sunday Times, який висвітлював багато світових конфліктів протягом останніх 22 років. Він розповідав про оцінку ризиків, планування поїздки, обізнаність про зброю — оцінку дистанції й рух під вогнем, основи ведення переговорів, виживання в разі полону чи викрадення, проходження транспортними засобами КПП тощо.

«Як завжди, учасники походять з найрізноманітніших сфер діяльності, але їхнє бажання вчитися вражає, а рівень участі та зацікавленості є заслугою кожного з них. У минулому я навчав багатьох журналістів і знімальних груп, але безпосередня і реальна загроза, з якою стикаються медіагрупи в Україні, роблять цей курс ще важливішим», — додав Пол Конрой.   

Друга частина навчання включала повний спектр навичок надання першої допомоги та евакуації з поля бою. Також відбулися три години симуляцій — ситуацій, подібних до реальних, із залученням акторів зі спеціальним гримом, спецефектами та постраждалими. Тренінги проводили інструктори Курсів першої допомоги CAB ГО «Курси першої допомоги “CAB”».

«Основним акцентом під час навчання стало вміння зупиняти кровотечу — при масивній кровотечі людина може загинути менш ніж за 5 хвилин, і від того, чи вміють оточуючі зупиняти її, залежить життя. Для цього учасники відточували навички з накладання турнікетів та вчилися тампонування рани. Ми обговорили серцево-легеневу реанімацію та навчилися користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором (АЗД). Це — важливо, бо, за статистикою Європейської ради реанімації, зупинка серця трапляється кожні 45 секунд, і початок реанімації на 1-2 хвилині з використанням АЗД збільшує шанс врятувати людину до 60%. 

Симуляційні задачі зі штучною кров‘ю, акторами, спеціальним гримом занурили кожного учасника в наближені до реальності ситуації, де вони відточити закріплені навички», — розповів про роботу на тренінгу Григорій Мацишин, тренер із домедичної допомоги. 

Учасники всіх днів тренінгу, які відпрацювали всі практичні заняття, отримали сертифікати про участь, а також IFAK — укомплектовану індивідуальну медичну аптечку. Навчання відбувається за сприяння Frontline Club (Великобританія).

Відгуки учасників:

  • «Поїздки в зону бойових дій вчать, що найбільш неприємні ситуації трапляються саме тоді, коли їх очікуєш найменше. Тож тренінг з домедичної допомоги з моделюванням реальних ситуацій став для мене чудовою нагодою оновити знання і навички, дізнатися чимало нового. Досвідчені викладачі правильно розставляли пріоритети і акценти», — поділився Дмитро Лазуткін, спортивний ведучий Першого.

  • «Тренінг з домедичної допомоги у надзвичайних ситуаціях був для мене корисним з декількох причин. По-перше, намагаюсь регулярно нагадувати собі ці вкрай необхідні знання і навички, аби в критичний момент правильно зреагувати. По-друге, час від часу буваю у відрядженнях на щойно звільнених територіях, де іноді прилітає. Аби бути у відносній безпеці — варто знати, як поводитись і реагувати на ситуацію. Тому знання з мінної безпеки, роботи у щойно звільненому місті є дуже прикладними й корисними. По-третє, під час тренінгу була практична частина, де актори грали потерпілих людей, які зазнали поранень, і треба було оперативно їм допомогти. Мені здавалось, що я була готова до таких ситуацій, але насправді — ні. Іноді велика кількість крові й понівечені люди можуть шокувати і ввести в ступор. Відповідно, щоб надати їм допомогу і врятувати життя, треба швидко виконувати алгоритм домедичної допомоги і не вагатися. Це те, над чим я ще попрацюю. Загалом ці знання дуже важливі під час війни», — розповіла Людмила Тягнирядно, ведуча Українського Радіо, авторка подкасту «Вільні».

Як пройшов тренінг з безпеки для медійників від Суспільного 27-29 січня: фото

Нагадаємо, Академія Суспільного Мовлення — навчальний центр, створений під егідою Суспільного мовника України. Реалізовує навчальні програми за участі тренерів європейських медіашкіл та міжнародних організацій, таких як Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action, CFI, IREX, UN Women, Council of Europe Office in Ukraine, а також українських медіатренерів. Проводить семінари й тренінги для журналістів та медіаменеджерів, організовує навчальні тури до європейських суспільних мовників та суспільних мовників США, стратегічні та фасилітаційні сесії, консультації європейських медіаекспертів тощо. 

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

Фото: Пол Конрой

 

First aid, evacuation and survival in captivity: safety training from the Public Media Academy

Suspilne's team, representatives of other media outlets and fixers attended a training on safety and work in hostile environments for journalists from the Public Media Academy. On 27-29 January, in Kyiv, invited experts shared their own experience of what can save lives while covering hostilities and trained first aid skills.

“We have already held more than 16 such trainings, so we have developed an optimal ratio of training duration, programme content and number of practical sessions. This time, we gathered a mixed group of Suspilne employees, freelance journalists and fixers. All of them need safety skills and skills for work in a hostile environment. As always, we are sincerely grateful to our partners, The Frontline Club, for their assistance in conducting such training,” Yaroslava Kaminska, curator of training programmes at the Public Media Academy, said.

Read also: Head of the Public Media Academy Oleksandr Dmytrenko: “A victorious Ukraine needs educated, active and knowledgeable people”

The first part of the training was led by Paul Conroy, a former soldier and Sunday Times photographer who has covered many global conflicts over the past 22 years. He talked about risk assessment, trip planning, weapons awareness, distance estimation and movement under fire, basics of negotiation, survival in case of captivity or kidnapping, passing checkpoints with vehicles, etc.

“As always, the participants come from a wide variety of backgrounds, but their eagerness to learn is impressive, and the level of participation and interest is a credit to each of them. I've trained many journalists and film crews in the past, but the immediate and real threats facing media groups in Ukraine make this course even more important,” Paul Conroy added.  

The second part of the training included a full range of first aid and battlefield evacuation skills. There were also three hours of simulations, such as situations similar to real-life ones involving actors with special makeup, special effects and casualties. The trainings were conducted by instructors from the CAB First Aid Courses of the CAB First Aid Courses NGO.

“The main emphasis during the training was the ability to stop bleeding. With massive bleeding, a person can die in less than 5 minutes, and life depends on whether others know how to stop it. To do this, the participants honed their tourniquet skills and learned how to tamponade a wound. We discussed cardiopulmonary resuscitation and learned how to use an automated external defibrillator (AED). This is important because, according to the European Resuscitation Council, cardiac arrest occurs every 45 seconds, and starting resuscitation within 1-2 minutes using an AED increases the chance of saving a person by up to 60%.

Simulation tasks with artificial blood, actors, and special makeup immersed each participant in situations close to reality, where they honed their skills,” Hryhorii Matsyshyn, first aid trainer, said about the training.

Participants who completed all the practical exercises received certificates of participation and IFAKs, which are individual first aid kits. The training is supported by the Frontline Club (UK).

Participants' feedback:

“Trips to the war zone teach me that the most unpleasant situations happen when you least expect them. Therefore, the training on first aid with simulation of real-life situations was a great opportunity for me to update my knowledge and skills and learn a lot of new things. Experienced teachers set the right priorities and accents,” Dmytro Lazutkin, sports presenter of Pershyi TV channel, said.

“The training on first aid in emergency situations was useful for me for several reasons. First, I try to regularly remind myself of this much-needed knowledge and skills so that I can react correctly at a critical moment. Secondly, from time to time I go on business trips to the newly liberated territories, where shells sometimes land. To be relatively safe, you need to know how to behave and react to the situation. Therefore, the knowledge of mine safety and working in a newly liberated city is very practical and useful. Thirdly, during the training, there was a practical part where the actors played injured people who were wounded, and we had to help them quickly. I thought I was ready for such situations, but in fact I wasn't. Sometimes a large amount of blood and mutilated people can be shocking and stupefying. So, to help them and save their lives, you need to quickly follow the first aid algorithm and not hesitate. This is something I will continue to work on. In general, this knowledge is very important during the war,” Liudmyla Tiahnyriadno, Ukrainian Radio presenter and author of the Vilni (Free) podcast, said.

As a reminder, Public Media Academy is a training center established under the auspices of the Public Broadcaster of Ukraine. It implements training programmes with the participation of trainers from European media schools and international organizations such as Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action, CFI, IREX, UN Women, Council of Europe Office in Ukraine, as well as Ukrainian media trainers. It conducts seminars and training for journalists and media managers, organizes study tours to European public broadcasters and US public broadcasters, strategic and facilitation sessions, consultations with European media experts, etc.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels Pershyi, Suspilne Kultura and Suspilne radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 regional broadcasters. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website. 

Photo: Paul Conroy