Новини компанії

Жовтень 24, 2022

Суспільне подало заяву до Європейського суду з прав людини через обстріли телевеж

Суспільне Мовлення подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів. Мова йде про неможливість поширювати мовником інформацію внаслідок обстрілів, ракетних та авіаційних ударів росією по телевежах, захоплення об’єктів інфраструктури тощо. Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

Заява подана за підтримки Української Гельсінської спілки з прав людини.

«10 стаття Конвенції передбачає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. З кінця лютого до середини вересня росія здійснила низку нападів для унеможливлення роботи Суспільного, чим порушила право мовника поширювати інформацію», — повідомив представник інтересів Суспільного, адвокат Сергій Заєць.

Читайте також: Нове розслідування, спілкування з постраждалими та співпраця з прокуратурою — Інна Білецька про «Щоденник вцілілої»

 Внаслідок нападів росії:

  • були нанесені ракетні або авіаційні удари по телевежах в Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область). На деякий час мовлення на цих територіях було припинено;
  • російські військові захопили телевежу в Мелітополі, через що припинено мовлення в низці міст;
  • здійснені спроби глушіння сигналу каналів Суспільного на супутнику Amos;
  • здійснена спроба знищення телевізійного архіву через запущений вірус на сайті.

 «З початку повномасштабного вторгнення Суспільне надає життєво важливу інформацію про військову діяльність, загрозу ракетних ударів, шляхи евакуації населення, поради щодо виживання у воєнних районах, психологічну підтримку тощо. росія цинічно, порушуючи закони і звичаї війни, обстрілювала телевежі, щоб ми не могли вчасно повідомляти людей про небезпеку. Згодом мовлення на більшості з них було відновлене, проте захопленою залишається телевежа в Мелітополі, зруйнованою — в Ізюмі. Ці факти висвітлювалися як в українських, так і міжнародних ЗМІ», — прокоментував голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

 «Ми розуміємо, що йдеться не лише про порушення права мовника поширювати інформацію. Це політика російської влади блокувати всі джерела інформації, які не відповідають російській пропаганді», — додав він.

Читайте також: Вбиті росією. На Суспільному стартує проєкт пам’яті «Меморіал»

 Зазначимо, діяльність АТ «НСТУ», 100% акцій якого належить державі, здійснюється на засадах незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, місцевого самоврядування, їхніх посадових та керівних осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. Заявник не здійснює державних повноважень та має статус неурядової організації за змістом статті 34 Конвенції, звідси може бути заявником у Суді.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne applies to the European Court of Human Rights due to shelling of TV towers

According to Suspilne press service, Suspilne Ukraine has applied to the European Court of Human Rights (ECHR) against the alleged breach of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and international protocols. The application states that the broadcaster cannot spread information because of russian shelling, missile and air strikes on TV towers, invasion of infrastructure facilities, etc.

The application was filed with the support of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union.

“Article 10 of the Convention stipulates “freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.” From late February to mid-March, russia carried out a few attacks to make the functioning of Suspilne impossible and in that way violated the broadcaster’s right to disseminate information,” Serhii Zaiets, attorney at law representing interests of Suspilne, said.

Read also: New investigation, communication with victims and cooperation with prosecutor’s office – Inna Biletska on the Survivor’s Diary

 Due to russian attacks:

  • missile or air strikes launched on TV rowers in Kyiv, Kharkiv, Izium, Lysychansk (Luhansk region), Korosten (Zhytomyr region), Bilopillia (Sumy region), Antopil (Rivne region), Vinnytsia, and Orikhiv (Zaporizhzhia region). Broadcasting in these territories was suspended for some time.
  • russian militants seized a TV tower in Melitopol resulting in broadcast termination in a few towns;
  • attempts were made to jam the signal of Suspilne channels on the Amos satellite;
  • an attempt was made to destroy the television archive by launching a virus on the website.

“From the start of the full-scale invasion, Suspilne has been providing vital information about military activities, threat of missile strikes, evacuation ways for the population, advice on surviving in areas of hostilities, psychological support, etc. russia shelled TV towers in a cynical manner, violating the laws and customs of war, preventing us from timely informing the people about the danger. Subsequently, broadcasting on most of them was restored, but the TV tower in Melitopol remains seized, and the one in Izium is destroyed. These facts are covered both by Ukrainian and international media,” Mykola Chernotytskyi, Head of the Suspilne Managing Board, commented.

“We understand that this is not only a violation of the broadcaster's right to disseminate information. This is the policy of the russian authorities to block all sources of information that do not correspond to russian propaganda,” he added.

Read also: Killed by Russia. Suspilne launches a commemoration project Memorial

It should be noted that the activities of JSC “UA: PBC”, 100% of shares of which are owned by the state, are carried out on the basis of independence of management and current activities from state authorities, local self-government bodies, their officials and managers, political parties, enterprises, institutions, organizations and individuals. The applicant does not exercise state powers and has the status of a non-governmental organization within the meaning of Article 34 of the Convention, therefore it can be an applicant before the Court.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.