Новини компанії

Жовтень 03, 2022

Андрій Таранов: Діджитал-платформи — основне джерело новин для українців

Діджитал-платформи є основним джерелом споживання новин для українців — понад 55% отримують інформацію з месенджерів та соціальних мереж згідно з даними соціологічних досліджень Gradus Research Company. Тенденцію підтверджують показники Суспільного, де за пів року кількість підписок на цифрових платформах зросла у 2,5 раза та досягла 6 млн. Про це розповів член правління Суспільного Мовлення, відповідальний за маркетинг, Андрій Таранов.

«Під час війни швидкість отримання достовірних новин може врятувати життя, тому ми побачили грандіозне зростання підписок на діджитал-платформах. Особливо це стосується регіональних мереж, де наші підписки зросли до 4 млн. Потужна професіональна регіональна мережа завжди була нашим сильним скілом, і зараз це в черговий раз підтверджено», — вважає Андрій Таранов.

Читайте також: Три проєкти Суспільного — переможці премії «Честь Професії»

Він зазначив, що, за даними соціологів, Facebook — соціальна мережа, яку найчастіше згадують як джерело споживання новин про Україну (90%). Telegram — лідер серед месенджерів (89%): «Важливо, щоб ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів, змогли здобути та зберегти лідерські позиції на діджитал-платформах, де за допомогою реклами та провокативного контенту будь-хто може зробити акаунт і набрати аудиторію».

На думку Андрія Таранова, стрімке зростання соціальних платформ не означає, що лінійні медіа щезнуть: «Новини з телебачення сьогодні продовжують споживати близько 40% людей. У телебачення, сайтів, радіо, соціальних платформ різні завдання та відмінності аудиторії. Якщо сайти та соціальні платформи — це про короткотривале споживання новин: зайшов, прочитав, вийшов, то глядач може дивитися ТБ 1-5 годин та більше. Тому потрібно посилювати взаємодію всіх платформи, щоб вони контентно доповнювали одна одну. Наша команда швидко перелаштувала свою роботу, щоб українці оперативно отримали життєво важливу інформацію там, де це найзручніше. Зараз проводимо відповідні зміни і в структурі Суспільного».

Читайте також: Суспільне Новини без джинси — моніторинг ІМІ

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Дослідження було проведено в межах та завдяки проєкту «Комплексна організаційна трансформація компанії», що фінансується Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida.

 

Andrii Taranov: Digital platforms being the main source of news for Ukrainians

 

Digital platforms are the main source of news consumption for Ukrainians, more than 55% get information from messengers and social networks, according to sociological studies by Gradus Research Company. The tendency is confirmed by the indicators of Suspilne, where in six months the number of subscriptions on digital platforms increased 2.5 times and reached 6 million. Andrii Taranov, a member of the Managing Board of Suspilne Ukraine, responsible for marketing, told about this.

“In times of war, the speed of getting reliable news can save lives, so we've seen a tremendous increase in subscriptions on digital platforms. This especially applies to regional networks, where our subscriptions have grown to 4 million. A powerful professional regional network has always been our strong point, and now it has been confirmed once again,” Andrii Taranov, says.

Read also: Three Suspilne projects - winners of the Honor of the Profession award

He noted that, according to sociologists, Facebook is the social network that is most often mentioned as a source of news consumption about Ukraine (90%). Telegram is the leader among messengers (89%): “It is important that mass media that adhere to journalistic standards can gain and maintain leadership positions on digital platforms, where anyone can create an account and gain an audience with the help of advertising and provocative content.”

According to Andrii Taranov, the rapid growth of social platforms does not mean that linear media will disappear: “News from television continues to be consumed by about 40% of people today. Television, websites, radio, and social platforms have different tasks and audience differences. If websites and social platforms are about short-term consumption of news: enter, read, leave, then the viewer can watch TV for 1-5 hours or more. Therefore, it is necessary to strengthen the interaction of all platforms so that they complement each other with content. Our team quickly rearranged its work so that Ukrainians quickly received vital information where it was most convenient. Now we are carrying out appropriate changes in the structure of Suspilne.”

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.