Новини компанії

Вересень 30, 2022

Чотири подкасти Суспільного — переможці аудіопремії «Слушно»

Чотири подкасти Суспільного — «Теорія неймовірності», «Головний подкаст», «АН-26. Історія останнього польоту» та «Русскій фейк, іді на***!»— переможці аудіопремії «Слушно», започаткованої медіасервісом MEGOGO. Про це оголосили 30 вересня, в Міжнародний день подкастів.

«Те, що 3/4 подкастів-переможців виробляються радійниками Суспільного на основі однойменних передач, — це ще один вагомий привід для радості, що у нашій великій компанії з унікальним для українського медіаринку поєднанням усіх видів ЗМІ є синергія і співтворчість.

Завдяки діджитал-команді моєї колеги Тетяни Кисельчук та відкритим до нового журналістам Дирекції радіо Суспільного мовника ще на етапі задуму паралельно створюються і радіопередача з особливостями лінійного FM-ефіру, і подкаст відповідно вже до своєї специфіки діджитал-платформ та із зовсім інакшою дистрибуцією. Результат — ще більше охоплення аудиторії різного віку, яку ми досягаємо ще більшою варіативністю способів поширення контенту», — зазначив Дмитро Хоркін, член правління Суспільного, відповідальний за платформи радіо та телебачення.

Читайте також: Три проєкти Суспільного — переможці премії «Честь Професії»

  • У категорії «Про науку та технології» переміг подкаст Суспільного «Теорія неймовірності» з українським письменником Максом Кідруком завдяки вибору слухачів. Подкаст створений на основі розважально-пізнавального шоу Українського Радіо.

У які наукові міфи ми схильні вірити й чому? Чи діє на нас 25-й кадр? Наскільки реальна загроза підвищення рівня океану на десятки метрів через потепління? Розвінчуємо ці та інші стереотипи з автором найвідоміших українських технотрилерів Максом Кідруком — у подкасті

Читайте також: «Моя історія війни» — розповіді українців у подкасті Суспільне Запоріжжя

  • У категорії «Про науку та технології» також переміг «Головний подкаст» як вибір MEGOGO Audio.

Чому ветеран, який повернувся з війни, шукає під подушкою гранату? Чому дворічна дитина не дивиться в очі, а школяр заважає вчитися цілому класу? Причина — у головному мозку, а відповіді в «Головному подкасті». За даними ВООЗ, 8 мільйонів українців живуть із психічними розладами. Якими бувають розлади та як їм давати раду — розберемо на прикладі клінічних кейсів за допомогою психіатра, кандидата медичних наук Андрія Бондарчука. Подкаст створений науково-популярним медіа «Куншт» на замовлення Суспільного Мовлення. Слухати «Головний подкаст» можна тут.

  • У категорії «Журналістське розслідування» перемогу здобув подкаст Суспільне Харків «АН-26. Історія останнього польоту» як вибір MEGOGO Audio.

Подкаст виробництва Українського Радіо Харків про трагедію, яка сталася 25 вересня 2020 року. Тоді під Чугуєвом впав військовий літак Ан-26, на борту якого були курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Загинули 26 людей. Коментарі жителів Чугуєва, родичів загиблих, військового керівництва, представників університету Повітряних сил, слідчих органів, а також архівні матеріали Суспільного зібрали в подкасті «Ан-26. Історія останнього польоту». Аудіопроєкт складається з шести епізодів. Авторка подкасту — Тетяна Федоркова

Слухати подкаст «АН-26. Історія останнього польоту» можна на платформах: Google Podcasts, Sound Cloud, Anchor, Apple Podcasts.

  • У категорії «Журналістське розслідування» також переміг подкаст «Русскій фейк, іді на***!» — спільний проєкт «Детектор медіа» та Українського Радіо  завдяки вибору слухачів.

У цьому подкасті Вадим Міський щодня викриває російські фейки й відправляє їх услід за кораблем. Поки російські війська прагнуть нас знищити фізично, кремлівські фейки — намагаються зламати наш дух і волю до спротиву. Знати фейки в обличчя — це озброїтися в інформаційній війні. 

«Чудово, що організатори знайшли можливість провести цю подію попри війну. Подкасти Суспільного були представлені майже у кожній номінації. Команда кожного проєкту доклала до цього багато зусиль. Будемо працювати, щоб наступні подкасти Суспільного продовжували підвищувати планку якості», — зазначив менеджер подкастів Суспільного Дмитро Афанасьєв.

Додамо, раніше 28 подкастів Суспільного стали номінантами аудіопремії «Слушно». Аудіоконтент мовника представили у шести категоріях: про історію та суспільство (11 подкастів), журналістські розслідування (6 подкастів), про культуру (6 подкастів), про науку та технології (2 подкасти), лайфстайл-подкаст (2 подкасти), про спорт (1 подкаст).

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Four Suspilne podcasts being winners of Slushno audio award

Four podcasts of Suspilne, namely Teoria Neimovirnosti (Improbability Theory), Holovnyi Podkast (Head Podcast), AN-26. Istoriia Ostannoho Polotu (AN-26. The Story of the Last Flight) and Russkii feik idy na***! (Russian Fake, Go F*** Yourself!) are the winners of Slushno audio award, launched by MEGOGO media service. This was announced on 30 September, on International Podcast Day.

“The fact that 3/4 of the winning podcasts are produced by Suspilne radio workers on the basis of programmes of the same name is another good reason to be happy that there is synergy and co-creation in our large company with a unique combination of all types of mass media in the Ukrainian media market.

Thanks to the digital team of my colleague Tetiana Kyselchuk and the open-minded journalists of Ukrainian Radio Directorate of Suspilne Ukraine, a radio programme with the features of a linear FM broadcast, and a podcast, corresponding to the specifics of digital platforms and with a completely different distribution, are being created in parallel at the conception stage. The result is an even greater reach of an audience of all ages, which we achieve with an even greater variety of ways to distribute content,” Dmytro Khorkin, a member of Suspilne Managing Board, responsible for radio and television platforms, said.

Read also: Three Suspilne projects – winners of the Honor of the Profession award

  • In the About Science and Technology category, Teoria Neimovirnosti (Improbability Theory) Suspilne podcast with Ukrainian writer Max Kidruk won thanks to the listeners' choice. The podcast was created on the basis of the entertainment and educational show of Ukrainian Radio.

What scientific myths do we tend to believe and why? Does the 25th frame work for us? How real is the threat of rising ocean levels by tens of meters due to warming? We debunk these and other stereotypes with the author of the most famous Ukrainian technothrillers, Max Kidruk, in the podcast.

Read also: My War Story - stories of Ukrainians in Suspilne Zaporizhzhia podcast

  • In the Science and Technology category, Holovnyi Podkast (Head Podcast) also won as MEGOGO Audio's choice.

Why does a veteran returning from war look for a grenade under his pillow? Why does a two-year-old child not look in the eyes, and a schoolboy interferes with the whole class? The reason is in the brain, and the answers are in Holovnyi Podkast (Head Podcast). According to WHO, 8 million Ukrainians live with mental disorders. What are the disorders and how to deal with them? Let's analyze them using the example of clinical cases with the help of Andrii Bondarchuk, psychiatrist, candidate of medical sciences. The podcast was created by the popular science media Kunsht at the request of Suspilne Ukraine. You can listen to Holovnyi Podkast (Head Podcast) here.

  • The podcast by Suspilne Kharkiv AN-26. Istoriia Ostannoho Polotu (AN-26. The Story of the Last Flight) won in the Investigative journalism category as MEGOGO Audio's choice.

A podcast produced by Ukrainian Radio Kharkiv about the tragedy that occurred on 25 September, 2020. Then an An-26 military plane carrying cadets and officers of Ivan Kozhedub National Air Force University fell near Chuhuiev. 26 people died. Comments of residents of Chuhuiev, relatives of the dead, military leadership, representatives of the Air Force University, investigative bodies, as well as archival materials of Suspilne were collected in the podcast AN-26. Istoriia Ostannoho Polotu (AN-26. The Story of the Last Flight). The audio project consists of six episodes. The author of the podcast is Tetiana Fedorkova.

The podcast AN-26. Istoriia Ostannoho Polotu (AN-26. The Story of the Last Flight) is available on the following platforms: Google Podcasts, Sound Cloud, Anchor, Apple Podcasts.

  • The podcast Russkii feik idy na***! (Russian Fake, Go F*** Yourself!), a joint project of Detector Media and Ukrainian Radio, also won in the Investigative journalism category thanks to the choice of listeners.

In this podcast, Vadym Miskyi exposes russian fakes every day and sends them after the ship. While russian troops seek to destroy us physically, Kremlin fakes are trying to break our spirit and will to resist. To know fakes by sight is to arm yourself in the information war.

“It's wonderful that the organizers found an opportunity to hold this event despite the war. Suspilne podcasts were presented in almost every nomination. The team of each project put a lot of effort into this. We will work to ensure that the next Suspilne podcasts continue to raise the bar of quality,” Dmytro Afanasiev, manager of Suspilne podcasts, noted.

In addition, earlier 28 podcasts of Suspilne became nominees of Slushno audio award. The broadcaster's audio content was presented in six categories: History and society (11 podcasts), Investigative journalism (6 podcasts), Culture (6 podcasts), Science and technology (2 podcasts), Lifestyle podcast (2 podcasts), Sports (1 podcast).

As a reminder, As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on the website suspilne.media.