Новини компанії

Лютий 12, 2024

LingvisPlay та Суспільне допоможуть вивчити українську мову за допомогою відео та ШІ

Суспільне та шведська фундація Lingvis запустили платформу з вивчення української мови — тепер це можна робити, переглядаючи оригінальний контент Суспільного. Вебзастосунок дозволяє вивчати українську носіям угорської, німецької, французької, італійської, японської, португальської, шведської та багатьох інших мов.

Посилання на вебсайт: https://learning.suspilne.media/ 

Як це працює — «ідеальне поєднання Netflix і Duolingo»

Формат Suspilne | LingvisPlay дає можливість переглядати контент Суспільного, отримувати миттєвий переклад подій на екрані та контекстуалізацію слів, формувати індивідуальний словник і тренувати його різними вправами.  

Складність перекладу та контекстуалізації різна й залежать від обраного користувачем рівня володіння українською. Кожне слово маркується кольором відповідно до рівня його складності: зелені слова мають бути відомі користувачеві, жовті слова треба вивчити зараз, а червоні слова — пізніше.

У своєму індивідуальному навчальному профілі можна простежувати прогрес навчання, який динамічно оновлюється залежно від вивчених слів. 

За даними LingvisPlay, користувачі сервісу в інших країнах назвали такий формат «ідеальним поєднанням Netflix і Duolingo». 

Читайте також: Плануємо збільшувати команду новинарів, — Микола Чернотицький на відкритті Kyiv Media School

Які мови підтримує платформа 

Вебзастосунок дозволяє вивчати українську мову носіям англійської, польської, чеської, словацької, румунської, угорської, кримськотатарської, російської, німецької, французької, італійської, японської, португальської, іспанської та шведської мов. 

Який контент можна знайти на платформі 

Матеріалом для вивчення української мови на платформі стали документальні фільми, відеоблоги, розслідування, експлейнери, репортажі, серіали, популярні освітні та розважальні проєкти Суспільного. Загалом на платформі представлені понад 250 одиниць контенту Суспільного. 

Як платформа підтримує актуальність словника та контекстуалізацію 

Платформа Suspilne | LingvisPlay вдосконалюється за допомогою штучного інтелекту (ШІ), включаючи chatGPT, щоб забезпечити користувачам найвищу якість перекладів та ефективність вивчення. Використовуючи ШІ для покращення перекладів та визначення CEFR рівнів слів, платформа втілює збалансоване поєднанням розваг та навчання. 

Читайте також: Суспільне ініціювало зміни до законодавства щодо страхування працівників медіа

Цікаві факти про продукт LingvisPlay

Формат LingvisPlay рекомендований Інститутом навчання впродовж життя ЮНЕСКО та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців.

У 2018 році Європейська мовна спілка нагородила LingvisPlay (бренд SVT Språkplay) премією Prix Europa за найкращий європейський онлайн-проєкт. 

У 2022 році ЮНЕСКО включила LingvisPlay до глобального огляду технологічних рішень для грамотності та навчання біженців і мігрантів. Було виявлено, що LingvisPlay охопив найбільшу кількість біженців і мігрантів серед 40 ідентифікованих цифрових продуктів. 

Партнерство стало можливим завдяки фінансовій підтримці фонду Lingvis від Spotify x PLUS1, TGV+ і Dusan Stojanovic and family.

Lingvis Foundation — це міжнародна некомерційна організація, заснована у Швеції, метою якої є прискорення мовної інтеграції біженців і мігрантів за допомогою цифрових форматів та інструментів, зокрема формату LingvisPlay. Організація співпрацює з місцевими некомерційними асоціаціями, такими як Språkkraft у Швеції, Lingvis Finland у Фінляндії та Lingvis CH verein у Швейцарії. 

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Маємо Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні. Захищаємо свободи в Україні.

 

LingvisPlay and Suspilne will help you learn Ukrainian with the help of your favorite videos and artificial intelligence

Suspilne Ukraine and the Swedish Lingvis Foundation have launched a Ukrainian language learning platform, which now allows you to do so while watching original content on Suspilne. The web application allows speakers of Hungarian, German, French, Italian, Japanese, Portuguese, Swedish, and many other languages to learn Ukrainian.

Link to the website: https://learning.suspilne.media/

How it works — "the perfect combination of Netflix and Duolingo"

The Suspilne | LingvisPlay format allows you to watch the content of the Suspilne, get instant translation of events on the screen and contextualization of words, build an individual vocabulary and train it with various exercises. 

The complexity of translation and contextualization varies and depends on the level of Ukrainian proficiency chosen by the user. Each word is color-coded according to its level of difficulty: green words should be known to the user, yellow words should be learned now, and red words should be learned later.

In your individual learning profile, you can track your learning progress, which is dynamically updated depending on the words you learn.

According to LingvisPlay, users of the service in other countries have called this format "the perfect combination of Netflix and Duolingo."

What languages does the platform support?

The web application allows native speakers of English, Polish, Czech, Slovak, Romanian, Hungarian, Crimean Tatar, Russian, German, French, Italian, Japanese, Portuguese, Spanish, Swedish, and Portuguese to learn Ukrainian.

What content can be found on the platform

The material for learning the Ukrainian language on the platform includes documentaries, video blogs, investigations, explainers, reports, TV series, and popular educational and entertainment projects of the Suspilne Public Broadcasting Company. In total, the platform features more than 250 pieces of content.

How the platform keeps the dictionary up-to-date and contextualized

The Suspilne | LingvisPlay platform is enhanced with artificial intelligence (AI), including chatGPT, to provide users with the highest quality translations and learning efficiency. By using AI to improve translations and determine CEFR word levels, the platform delivers a balanced mix of entertainment and learning.

Interesting facts about the LingvisPlay product

The LingvisPlay format is recommended by the UNESCO Institute for Lifelong Learning and the United Nations High Commissioner for Refugees.

In 2018, the European Broadcasting Union awarded LingvisPlay (SVT Språkplay brand) with the Prix Europa award for the best European online project. 

In 2022, UNESCO included LingvisPlay in a global review of technology solutions for literacy and learning for refugees and migrants. It was found that LingvisPlay reached the largest number of refugees and migrants among the 40 digital products identified. 

The partnership is made possible by financial support to the Lingvis Foundation from Spotify x PLUS1, TGV+ and Dusan Stojanovic and family.

Lingvis Foundation — is an international non-profit organization based in Sweden that aims to accelerate the language integration of refugees and migrants through digital formats and tools, including LingvisPlay. The organization cooperates with local non-profit associations such as Språkkraft in Sweden, Lingvis Finland in Finland and Lingvis CH verein in Switzerland.

Suspilne Ukraine — is an independent media company with a strong reach across all platforms: Pershyy, Suspilne News, Suspilne Culture, Suspilne Sport TV channels and a national network of local channels; Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Culture, and Radiotochka radio stations. Only verified news is available on the suspilne.media website, national and local digital platforms. We broadcast in the languages of national communities, represent Ukraine at the Eurovision Song Contest, develop the children's resource "Brobax", and train the media community at the Academy of Suspilne UA:PBC. We have the Suspilne Media Library, a platform of unique video and audio of Suspilne from the 1950s to the present day. We protect freedoms in Ukraine.