Новини компанії

Травень 25, 2023

Проєкт «Музиканти і війна» Радіо Культура представив Україну на «AudioDocs 2023»

21-24 травня у Рейк'явіку (Ісландія) відбулася 49 Міжнародна конференція IFC AudioDocs 2023. Ця подія щорічно збирає радіодокументалістів з усього світу, щоб прослухати та обговорити найкращі, найінноваційніші та найпотужніші аудіопрограми року. Від України в конкурсній програмі конференції був представлений радіодокументальний проєкт «Музиканти і війна» виробництва Радіо Культура.

Читайте також: Радіо Культура презентує новий радіофільм про Григора Тютюнника

Проєкт пройшов відбір з понад 100 заявок радіопрограм і подкастів. Це єдиний проєкт, який під час AudioDocs 2023 транслювали в повному обсязі, а не короткий фрагмент. За словами авторки та продюсерки проєкту «Музиканти і війна» Катрі Гончарук, для представлення на конкурсі обрали третю серію із назвою «Вибір», в якій музиканти розповідають про свої доленосні рішення часів війни. Наприклад, музикант гурту «Kalush Orchestra» Тимофій Музичук пригадує ключовий момент з Євробачення-2022, коли український гурт, попри ризик бути дискваліфікованим на конкурсі, наважився вигукнути зі сцени заклик про допомогу оборонцям Маріуполя на «Азовсталі». Також у випуску про свій вибір покинути музику і вступити до війська говорять Сергій Василюк з рок-гурту «Тінь сонця», скрипаль Мойсей Бондаренко та бандурист Тарас Компаніченко. Ще один герой проєкту — оперний співак Сергій Іванчук, розповідає про свою волонтерську роботу: на початку вторгнення він вивозив людей з-під Харкова, де отримав п’ять кульових поранень. Він дивом вижив і зараз займається благодійністю. 

«Оскільки це проєкт про музикантів та музиканток, в ньому багато музики. Часто це записи гри та співу з окопів чи військових частин. Треба сказати, що під час демонстрації подкасту на екрані йшов переклад англійською — субтитри, де вказувалася інформація про те, що саме і де саме звучить. Тож, коли звучала мелодія “Ніч яка місячна”, яку грав скрипаль-військовий Мойсей Бондаренко для своїх побратимів, то на екрані був підпис, що це було виконано просто посеред руїн розбомбленої школи. І в такі моменти я бачила, як люди завмирали й намагалися уявити цю картину. Історії українських музикантів і музика як одна з героїнь цього серіалу зробили свою справу — вони максимально розвернули до себе аудиторію і занурили її в український контекст», — каже Катря Гончарук.

Конференція IFC AudioDocs відкрита не лише для фахівців, а й для всіх прихильників аудіального контенту, які приходять познайомитися з найкращими зразками радіодокументалістики. Конференція проходила у культовому для Рейк’явіка місці — кінотеатрі «Bio Paradis», де протягом чотирьох днів тривали сесії прослуховування конкурсних аудіо та дискусії фахівців галузі.

«Для нас визнання професійної спільноти радіодокументалістів є надзвичайно важливим. Радіо Культура як український мовник вирізняється особливою глибиною роботи з радіодокументальними форматами, ми тут маємо направду унікальний досвід. Тепер маємо додаткове свідчення того, що наш досвід важливий і у світовому контексті. Я пишаюся всією командою наших радіодокументалістів і дуже тішуся успіхові проєкту “Музиканти і війна”. До речі, ця радіодокументалка протягом лютого 2023 року вже звучала в ефірах різних суспільних мовників Європи — її адаптували іншими мовами, аби показати аудиторії особливий ракурс погляду на воєнний контекст. Думаю, тепер ми відчуємо ще більше інтересу до наших документальних радіопроєктів», — каже виконавча продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська.

Проєкт «Музиканти і війна» звучав у програмі дискусійної панелі «Звучання війни», де журналісти з різних країн презентували свої документальні роботи про російське вторгнення в Україну. Окрім української програми в ній були представлені, зокрема, документальна робота польського радіо «Мелодії змін» про українську дівчинку-біженку і її досвід втечі від війни та британський подкаст «Щоденник війни в Україні», який складався з аудіозаписів жителів Дніпра, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення записували на диктофон все, що з ними відбувалося. 

«Загалом я була приємно вражена силою та чесністю у цих роботах про Україну — без напівтонів та з абсолютною проукраїнською позицією, так наче це зробили українці. І потім в кожній хвилині спілкування з колегами та відвідувачами конференції я відчувала тотальну солідарність і підтримку нашої країни», — каже Катря Гончарук.

Радіо Культура — головний осередок культурного життя країни в радіопросторі. На час воєнного стану мовить по буднях з 12:00 до 19:00.  В ефірі можна почути програми про актуальні культурні події України й світу, історичні рубрики та найкращі зразки класичної музики, улюблені літературні передачі — радіодетективи, радіодраму тощо. В інший час Радіо Культура мовить синхронно з Українським Радіо, транслюючи цілодобовий марафон, в якому надає слухачам і слухачкам оперативну та перевірену інформацію. Слухайте Радіо Культура на хвилях у FM-діапазоні, а також в мобільному застосунку suspilne.radio в Google Play та App Store, і на сайті suspilne.radio.

 

Radio Kultura's Musicians and War project represented Ukraine at AudioDocs 2023

On May 21-24, the 49th IFC AudioDocs 2023 International Conference took place in Reykjavik, Iceland. This event annually brings together radio documentary producers from all over the world to listen to and discuss the best, most innovative and powerful audio programs of the year. Ukraine was represented in the conference  competition program by the radio documentary project “Musicians and War” produced by Radio Kultura.

The project was selected from more than 100 applications of radio programs and podcasts. This is the only project that was broadcast during AudioDocs 2023 in full, not a short part. According to Katria Honcharuk, the author and producer of the “Musicians and War” project, the third episode titled  “the Choice” was selected for presentation at the competition, in which musicians talk about their fateful decisions during the war. For example, Kalush Orchestra musician Tymofii Muzychuk recalls a key moment from Eurovision Song Contest 2022 when the Ukrainian band, despite the risk of being disqualified from the competition, dared to shout out from the stage a call for help to the defenders of Azovstal in Mariupol. Also in the episode, Serhii Vasyliuk from the rock band Tin Sontsia, violinist Moisei Bondarenko, and bandura player Taras Kompanichenko talk about their choice to leave the music and join the army. Another hero of the project, opera singer Serhii Ivanchuk, talks about his volunteer work: at the beginning of the invasion, he was evacuating people from near Kharkiv, where he received five bullet wounds. He has survived by a miracle and is now involved in charity work. 

"Since this is a project about musicians, there is a lot of music in it. These are often recordings of playing and singing from the trenches or military units. I must say that during the podcast demonstration, the screen was translated into English with subtitles, which provided information about what exactly was being played and where. So, when the melody "Nich Yaka Misiachna" (What a Moonlit Night) was played by violinist-military Moisei Bondarenko for his comrades, there was a caption on the screen that it was performed right in the middle of the ruins of a bombed-out school. And at such moments, I saw people freeze and try to imagine this picture. The stories of Ukrainian musicians and music as one of the protagonists of this series did their job - they turned the audience to themselves and immersed them in the Ukrainian context," says Katria Honcharuk.

The IFC AudioDocs conference is open not only to professionals, but also to all fans of audio content who come to learn about the best examples of radio documentaries. The conference took place in the iconic Reykjavik venue, the Bio Paradis Cinema, where the four-day conference featured listening sessions for the competition audio and discussions by industry experts.

"Recognition by the professional community of radio documentary producers is extremely important for us. As a Ukrainian broadcaster, Radio Kultura is distinguished by a special depth of work with radio documentary formats, and we have a truly unique experience here. Now we have additional evidence that our experience is important in the global context. I am proud of the entire team of our radio documentary producers and very happy about the success of the Musicians and War project. By the way, this radio documentary was already aired on various European PSM in February 2023 – it was adapted into other languages to show the audience a special perspective on the military context. I think that now we will experience even more interest in our documentary radio projects," says Iryna Slavinska, Executive Producer of Radio Kultura.

The project "Musicians and War" was featured in the program of the discussion panel "The Sound of War," where journalists from different countries presented their documentary works about the russian invasion of Ukraine. In addition to the Ukrainian program, the panel featured, among others, a documentary by Polish radio, “Melodies of Change” about a Ukrainian refugee girl and her experience of escaping the war, and a British podcast called “Diary of War in Ukraine”, which consisted of audio recordings of Dnipro residents who, recorded everything that happened to them from the first days of the full-scale russian invasion.

"In general, I was pleasantly surprised by the strength and honesty in these works about Ukraine – without half-tones and with an absolute pro-Ukrainian position, as if Ukrainians had done it. And then, in every minute of communication with my colleagues and conference attendees, I felt total solidarity and support for our country," says Katria Honcharuk.

Radio Kultura is the main center of the country's cultural life in the radio space. During martial law, it broadcasts on weekdays from 12:00 to 19:00.  On the air, you can hear programs about current cultural events in Ukraine and the world, historical sections and the best examples of classical music, favorite literary programs – radio detectives, radio drama, etc. At other times, Radio Kultura broadcasts simultaneously with Ukrainian Radio, broadcasting a round-the-clock marathon, providing listeners with up-to-date and verified information. You can listen to Radio Kultura on FM waves, as well as in the suspilne.radio mobile app on Google Play and the App Store, and on the suspilne.radio website.