Новини компанії

Травень 17, 2023

Суспільне презентувало документальний проєкт «Остання війна»

У вівторок, 16 травня, відбувся допрем’єрний показ першого епізоду «Анатомія рашизму» з документального циклу «Остання війна», створеного командою Суспільного Мовлення. Презентація фільму та зустріч із творчою командою пройшла у Будинку звукозапису Українського Радіо.

Читайте також: Історії воїнів з передової — у проєкті «ПОЗИЦІЯ УКРАЇНА» на Першому

«Остання війна» — це авторський документальний проєкт Мирослави Барчук, у якому українські та західні інтелектуали, історики, філософи, письменники й політичні діячі аналізують, як довго триває російсько-українська війна, які її корені й за що вона точиться? Чому світ понад 20 років був інтелектуально і морально сліпим до визрівання фашизму в росії, і чому всі роки незалежності українське суспільство і влада легковажили загрозами з боку північного сусіда?

«За минулі півтора року ми прожили події такої інтенсивності й такого історичного значення, що іноді не встигали осмислити і проаналізувати їх. Як не встигаєш роздивитись важливі кадри фотоплівки, яку прокручують на високій швидкості. Від початку повномасштабного вторгнення ми багато говорили з друзями, колегами, пробували осягнути, як таке могло статися з нами, з країною у 21-му столітті? За що вона? Чи можна було запобігти цій війні?  

«Остання війна» — це цикл документальних фільмів. Кожен фільм це окрема розмова. Ми розглядаємо російсько-українську війну як опуклий багатогранник — кожна грань відкривається у різних епізодах нашого документального циклу. 

  • Яке коріння російського звірства і агресії щодо українців? 
  • Як ми проґавили «русскій мір»? Які помилки зробили за 30 років незалежності і чи можлива була дерусифікація без російських ракет? 
  • Як Захід проґавив рашизм і як зачарувався міфом про «загадку русской душі»?
  • Якою була ціна поразки Української революції початку 20 століття і  втрати держави?
  • Як київські інтелектуали створили росіянам імперію у 17 ст., і як уже чотириста років ми пробуємо вирватися з обіймів власноруч створеного Франкенштейна? 

Документальний цикл заснований на розмовах з 30 українськими й західними інтелектуалами — це 30 двогодинних інтерв’ю, які потрібно було змонтувати динамічно, цікаво, щоб втримати глядача. Це дуже складний проєкт, але мені здається, що над таким цікавим і захопливим проєктом за свою кар'єру я не працювала. Перша серія «Анатомія рашизму», яку ми презентуємо сьогодні — своєрідна антропологія росіян, ми пробуємо зрозуміти, чому уся історія російсько-українських стосунків — це історія геноцидальних війн проти нас. У чому глибинна  причина російського ресентименту і агресії?» — зазначила Мирослава Барчук під час презентації проєкту. 

За словами автора сценарію проєкту Юрія Макарова, цей проєкт спонукає «до процедури терапії і детоксикації, ми розбираємося не так з рашистами, як і з рашкою в собі»

Сценаристка Дарія Гірна перед показом фільму зазначила, що епізод «Анатомія рашизму» — це суб'єктивний авторський погляд на те, що таке рашизм, і покликаний зрозуміти нашого ворога. Під час роботи над проєктом Дарії довелося прочитати російських філософів-ідеологів рашизму та переглянути години російської пропаганди, щоб показати глядачам, як трансформувався рашизм за останні 30 років. 

Продюсер документального циклу Володимир Ладижець наголосив, що цей фільм мають побачити якомога більше глядачів: «Мета документального циклу розставити усі крапки над “і”, та донести до широкої аудиторії докази того, що українці з росіянами — дві різні нації з різними історіями, традиціями та ментальністю».

Генеральний продюсер суспільно важливого контенту та спеціальних проєктів Суспільного Костянтин Стрюков під час презентації підкреслив, що це перший проєкт, розроблений і зроблений силами саме дирекції суспільно важливого контенту та спеціальних проєктів Суспільного Мовлення: «Проєкт “Остання війна” — це те, що ми як суспільний мовник повинні робити для суспільства. Це наш перший проєкт, далі будуть ще чотири епізоди документального циклу “Остання війна”, проєкти, присвячені 90-річчю Голодомору, В'ячеславу Чорноволу, Будапештському меморандуму та інші. Я щиро вдячний команді, яка зробила дуже важливий для суспільства проєкт».

Спікерами проєкту «Остання війна» стали: Сергій Плохій, Володимир Єрмоленко, Френсіс Фукуяма, Оксана Забужко, Тарас Лютий, Пітер Померанцев, Віталій Портников, Олеся Островська, Віра Агеєва, Ярослав Грицак, Юрій Прохасько, Мирослав Маринович, Євген Глібовицький, Вахтанг Кебуладзе, Мирослав Маринович, Ігор Козловський, Антон Дробович, Олена Стяжкіна, Ірма Вітовська, Ахтем Сейтаблаєв, Віктор Ющенко, Андрій Бондар, Йосип Зісельс, Мирослава Ґонґадзе, Павло Казарін, Любов Цибульська, Віктор Єленський, Георгій Коваленко, Олександр Кучерук.

Більше фотографій з презентації за посиланням.

Зазначимо, прем’єра першого епізоду «Анатомія рашизму» відбудеться 19 травня о 22:00 на місцевих каналах Суспільного Мовлення, другий показ в телеефірі місцевих каналів запланований на 21:00 21 травня

Перший епізод документального циклу «Остання війна» уже доступний на ютуб-каналі Першого. 

Творча команда

Автори ідеї:

Мирослава Барчук

Володимир Ладижець

Режисерка:

Жанна Озірна

Автори сценарію:

Юрій Макаров

Мирослава Барчук

Дарка Гірна

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фотографувала: Анастасія Мантач

 

 

Suspilne Ukraine presents the documentary project "The Last War"

On Tuesday, May 16, a pre-premiere screening of the first episode of "Anatomy of ruscism" (Anatomiya rashyzmu) from the documentary series "The Last War" (Ostannia viyna) created by the team of Suspilne Ukraine took place. The presentation of the film and a meeting with the creative team was held at the Recording House of Ukrainian Radio.

"The Last War" is an author's documentary project by Myroslava Barchuk, in which Ukrainian and Western intellectuals, historians, philosophers, writers, and politicians analyse how long the russian-Ukrainian war has been going on, what are its roots, and why is it going on? Why has the world been intellectually and morally blind to the maturation of fascism in russia for more than 20 years, and why have Ukrainian society and authorities disregarded the threats from their northern neighbor throughout the years of independence?

"Over the past year and a half, we have lived through events of such intensity and historical significance that sometimes we did not have time to comprehend and analyse them. Just like you don't have time to look at important frames of a film that is being scrolled at high speed. Since the beginning of the full-scale invasion, we have talked a lot with friends and colleagues, trying to comprehend how this could happen to us, to our country in the 21st century? Why did it happen? Could this war have been prevented?  

"The Last War" is a series of documentaries. Each film is a separate conversation. We see the russian-Ukrainian war as a convex polyhedron – each facet is revealed in different episodes of our documentary series. 

What are the roots of russian atrocities and aggression against Ukrainians? 

  • How did we miss the "russian world"? What mistakes have we made in the 30 years of independence and was de-russification possible without russian missiles? 
  • How did the West miss racism and how did it become fascinated by the myth of the "mystery of the russian soul"?
  • What was the price of the defeat of the Ukrainian Revolution of the early 20th century and the loss of the state?
  • How did Kyivan intellectuals create an empire for the russians in the 17th century, and how have we been trying to escape from the embrace of our own Frankenstein for four hundred years? 

The documentary series is based on conversations with 30 Ukrainian and Western intellectuals – 30 two-hour interviews that had to be edited in a dynamic, interesting way to keep the viewer engaged. It's a very complex project, but I don't think I've ever worked on such an interesting and exciting project in my career. The first episode of Anatomy of ruscism, which we are presenting today, is a kind of anthropology of russians, we are trying to understand why the entire history of russian-Ukrainian relations is a history of genocidal wars against us. What is the root cause of russian resentment and aggression?" said Myroslava Barchuk during the project presentation. 

According to the author of the project's script, Yuriy Makarov, this project encourages "a procedure of therapy and detoxification, we are dealing not so much with the ruscists as with the rushka in ourselves." 

Before the screening, screenwriter Daria Hirna noted that the episode "Anatomy of ruscism" is the author's subjective view of what ruscism is and is intended to understand our enemy. While working on the project, Daria had to read russian philosophers and ideologues of ruscism and watch hours of russian propaganda to show the audience how ruscism has transformed over the past 30 years. 

The producer of the documentary series, Volodymyr Ladyzhets, emphasised that this film should be seen by as many viewers as possible: "The purpose of the documentary series is to set the record straight and to bring to a wider audience the evidence that Ukrainians and russians are two different nations with different histories, traditions and mentality."

During the presentation, Kostyantyn Stryukov, General Producer of socially important content and special projects at Suspilne Ukraine, emphasised that this is the first project developed and produced by the Department he heads: "The Last War project is what we, as a public broadcaster, must do for society. This is our first project, followed by four more episodes of the documentary series "The Last War", projects dedicated to the 90th anniversary of the Holodomor, Vyacheslav Chornovil, the Budapest Memorandum, and others. I am sincerely grateful to the team that has made a very important project for society."

The speakers of “The Last War” project were: Serhiy Plohiy, Volodymyr Yermolenko, Francis Fukuyama, Oksana Zabuzhko, Taras Liutii, Peter Pomerantsev, Vitaliy Portnikov, Olesia Ostrovska, Vira Ageeva, Yaroslav Hrytsak, Yuriy Prokhasko, Myroslav Marynovych, Yevhen Hlibovytskyi, Vakhtang Kebuladze, Myroslav Marynovych, Ihor Kozlovsky, Anton Drobovych, Olena Stiazhkina, Irma Vitovska, Akhtem Seitablaev, Viktor Yushchenko, Andriy Bondar, Joseph Zissels, Myroslava Gongadze, Pavlo Kazaryn, Liubov Tsybulska, Viktor Yelensky, Heorhiy Kovalenko, and Oleksandr Kucheruk.

More photos from the presentation are available here.

It should be noted that the first episode of “Anatomy of ruscism” was premiered on May 19 at 22:00 on local Suspilne Ukraine channels, and the second episode was scheduled for 21:00 on May 21

The first episode of the documentary series "The Last War" is already available on the Pershyi Channel's YouTube channel.

The creative team

Authors of the idea:

Myroslava Barchuk
Volodymyr Ladyzhets

Director:

Zhanna Ozirna

Script authors:

Yuriy Makarov
Myroslava Barchuk
Darka Hirna

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.

Photographer: Anastasiia Mantach