Новини компанії

Грудень 29, 2022

Суспільне оцифрує десятки тисяч годин власних архівних матеріалів

Суспільне Мовлення оцифрує десятки тисяч годин власних архівних матеріалів, де задокументовані події, які несуть історичну цінність у становленні незалежності України, та побудує хаб Академії Суспільного Мовлення у Львові для доступу до них — за підтримки Європейського Союзу* в межах проєкту «Архіви». Усі відео- та аудіоматеріали, які зберігає Суспільне Мовлення, перенесуть на оновлені носії інформації. 

Ініціатива закріплена в угоді між компанією та європейськими донорами, підписаній за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення росії на територію України. 

Читайте також: Суспільне консервує «Олівець»

Архівні матеріали, які є у розпорядженні Суспільного, зберігаються на фізичних носіях — плівках. Вони можуть втрачати якість відтворення з кожним наступним роком «лежання на полицях». Перенесення відео та аудіо на цифрові носії збереже архівні файли, які можуть становити, або вже становлять, історичну цінність. 

Старт будівництва хабу Академії Суспільного Мовлення у Львові, де також будуть доступні архівні матеріали, запланований на початок 2023 року. Паралельно розпочнеться процес оцифрування плівок з відео- та аудіозаписами.  

Відтак відповідь на питання, в яких реаліях відбувалося здобуття й становлення української незалежності та як ці реалії відображали в медіа, зможуть отримати дослідники, науковці, студенти й усі охочі через перегляд чи прослуховування оцифрованих архівних матеріалів, які також оприлюднять на спеціальному порталі. Суспільне планує досягти значних результатів у розбудові та популяризації архівних матеріалів для громадськості — за підтримки Європейського Союзу в особі Європейської комісії.

Архів Суспільного Мовлення, фото — Сергій Гаджилов для platfor.ma

Коли Суспільне постало перед викликами виживання та продовження роботи у складних воєнних умовах, реалізація будь-яких проєктів відійшла на другий план. Зберегти і забезпечити мовлення для українців — стало першочерговим завданням. Однак це потребувало додаткових ресурсів, тоді компанія звернулася до донора проєкту з проханням перерозподілу коштів. Відтак вдалося забезпечити такі критичні потреби Суспільного: 

 • технічну підтримку створення та розповсюдження телевізійного марафону «Єдині новини #UAразом»;
 • релокацію працівників і частини виробничих потужностей до офісу на Хрещатику;
 • закупівлю телерадіообладнання та забезпечення умов для функціонування резервного центру мовлення у Львові.

Завдяки оперативній підтримці за погодженням Європейського Союзу близько 150 співробітників, залучених до роботи резервного центру й виробництва телемарафону, забезпечили житлом і харчуванням протягом першого місяця повномасштабної війни.

Ведучий новин Євген Агарков під час ефіру телемарафону «Єдині новини #UAразом» у Львові разом із ведучим Анатолієм Єремою. Весна 2022 

Після відносної стабілізації ситуації із забезпеченням критичних потреб Суспільного компанія повернулася до першочергових завдань — створення теле- та медіатеки з архівними матеріалами й побудови функціонального хабу Академії Суспільного Мовлення у Львові. Восени остаточно затвердили склад команди, яка працює над проєктом, й почали активні кроки з реалізації. 

Станом на грудень:

 • фіналізовані технічні рішення та належним чином проведені необхідні тендерні закупівлі обладнання; 
 • розроблена й затверджена Комунікаційна стратегія проєкту; 
 • створена Комісія з напрацювання методології обліку та аудиту прав інтелектуальної власності на об'єкти, які плануються для оцифрування й публікації; 
 • розпочалася робота над створенням тематичної концепції для платформи; 
 • розпочалася підготовка до роботи з каталогізації тощо.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

* Проєкт співпраці Суспільного мовлення та Європейського Союзу в особі Європейської комісії «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні» триватиме три роки і три місяці — із 2021 до початку 2025-го.

Проєкт виконується за фінансової допомоги Європейського Союзу. Зміст документів та матеріалів в рамках цього проєкту є виключною відповідальністю АТ «НСТУ», і ні за яких обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського Союзу.

Фото обкладинки — Сергій Гаджилов для platfor.ma

 

Suspilne digitizing tens of thousands of hours of its own archival materials

Suspilne Ukraine digitizes tens of thousands of hours of its own archival materials documenting events that have historical value in the formation of Ukraine's independence, and will build a hub of Public Media Academy in Lviv for access to them with the support of the European Union* within the framework of the Archives project. All video and audio materials stored by Suspilne Ukraine will be transferred to updated information carriers.

The initiative is enshrined in an agreement between the company and European donors, signed a few weeks before russia's full-scale invasion of Ukraine.

Read also: Suspilne conserving Pencil TV center

Archival materials at the disposal of Suspilne are stored on physical carriers, namely, films. They can lose reproduction quality with each successive year of lying on the shelves. Transferring video and audio to digital carriers will preserve archival files that may be, or already are, of historical value.

The start of the construction of Public Media Academy hub in Lviv, where archival materials will also be available, is planned for the beginning of 2023. In parallel, the process of digitizing films with video and audio recordings will begin.

Therefore, researchers, scientists, students and anyone else will be able to get answers to the questions in which realities the acquisition and formation of Ukrainian independence was held and how these realities were reflected in the media by viewing or listening to digitized archive materials, which will also be made public on a special portal. Suspilne plans to achieve significant results in the development and popularization of archival materials for the public with the support of the European Union represented by the European Commission.

When Suspilne was faced with the challenges of survival and continued work in difficult wartime conditions, the implementation of any projects took a back seat. Preserving and providing broadcasting for Ukrainians has become a top priority. However, this required additional resources, so the company turned to the project donor with a request to redistribute the funds. Therefore, it was possible to provide the following critical needs of Suspilne:

 • technical support for the creation and distribution of the telethon United News #UArazom;
 • relocation of employees and part of the production facilities to the office on Khreshchatyk;
 • purchase of television and radio equipment and provision of conditions for the operation of a backup broadcasting center in Lviv.

Thanks to operational support approved by the European Union, about 150 employees involved in the operation of the backup center and the production of the telethon were provided with housing and food during the first month of full-scale war.

After the relative stabilization of the situation with the provision of Suspilne critical needs, the company returned to its primary tasks, namely, the creation of a television and media library with archival materials and the construction of a functional hub of Public Media Academy in Lviv. In autumn, the composition of the team working on the project was finally approved, and active steps towards implementation began.

As of December:

 • technical solutions were finalized and the necessary tender purchases of equipment were properly carried out;
 • Communication Strategy of the project was developed and approved;
 • Commission was created to develop a methodology for accounting and auditing of intellectual property rights for objects that are planned for digitization and publication;
 • work on creating a thematic concept for the platform has begun;
 • preparations for cataloging, etc., have begun.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi, Suspilne Kultura TV channels, Suspilne News satellite TV channel and Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura radio stations, as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

* The project of cooperation between Suspilne Ukraine and the European Union represented by the European Commission “Capitalization of UA: PBC audiovisual archives for civic engagement in Ukraine” will last three years and three months, from 2021 to the beginning of 2025.

The project is implemented with the financial assistance of the European Union. The content of documents and materials within the framework of this project is the sole responsibility of JSC “UA: PBC” and under no circumstances can be considered as reflecting the position of the European Union.

Cover photo – Serhii Hadzhylov for platfor.ma