Новини компанії

Грудень 20, 2022

«Ми прагнемо перемогти»: голова української делегації Оксана Скибінська про участь гурту TVORCHI у Євробаченні-2023

17 грудня відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2023, переможцем якого став гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel». У 2023 році дует представить Україну на міжнародному змаганні у Ліверпулі. Детальніше про підсумки Нацвідбору Українському Радіо розповіла голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Читайте також: TVORCHI — переможці Нацвідбору на Євробачення-2023

«Вражень від фіналу дуже багато, тому що ми дуже довго до цього готувалися. Пів року намагалися зробити Нацвідбір таким, щоб він був і унікальним, адже Україна зараз в особливих умовах війни, і щоб зберегти дух Євробачення, яке є місцем єднання. Сподіваюся, нам вдалося передати унікальність через концепцію, яку зрештою всі й побачили, ​​— серце України продовжує битися під землею: на сцені цей символ означав велике серце України, яке живе і є сильним. І так сталося, що українці обрали пісню "Серце зі сталі"», — розповіла Оксана Скибінська.

Модернова музика без етномотивів

Голова делегації зазначила, що цього року в пісні переможця відсутні етномотиви. «Heart of Steel» має більш західне звучання: «Це не можна назвати ані перевагою, ані недоліком, адже музика завжди сприймається суб'єктивно. Тут хто чого шукає і чекає в музиці.

Етніку ми представляли на цьому конкурсі у 2021 та 2022 роках. Пишаємося цим, адже це те, за чим Україну впізнають. Але так само в історії участі України в Євробаченні були композиції без етнічних елементів, а більше — з новими, сучасними західними віяннями. Й цього року українці визначили: має бути модернова музика із дуже стильним звучанням».

«Головне, щоб пісня була самобутня, якісна й відображала стан музичної сцени України зараз. Палітра української музики дуже велика й ми маємо показувати все, що в нас є», — додала Скибінська.

За словами голови української делегації на Євробаченні, наступним етапом буде підписання договору з переможцями: «Після того, як буде підписаний договір, розпочнеться робота над підготовкою. Працюватимуть команди Суспільного Мовлення та артистів. Цього разу часу на підготовку в нас більше, ніж зазвичай, тому що Національний відбір ми провели фактично на два місяці раніше, ніж у попередні роки».

Читайте також: Переможці Нацвідбору на Євробачення-2023 TVORCHI: «Наша місія — дивувати»

Ставки західних букмекерів

Оксана Скибінська згадала й про ставки західних букмекерів, які знову передрікають перше місце для України: «Безумовно, їдучи на конкурс, ми прагнемо перемогти. Боремося за перше місце, адже це завжди новий артист, який вкладає в пісню нові меседжі, свою працю, сподівання. Тому не можна сказати, що якщо Україна перемогла минулого року, то вона не може зробити це ще раз.

Фото: Ігор Ткач (Радіо Промінь)

Разом з тим, це конкурс, і говорити про букмекерів також ще надто рано. Україна першою визначила свого артиста з 37 країн. Тому спочатку потрібно підготуватися, придумати, як це буде звучати й виглядати і лише після цього можна буде говорити про конкретику. Проте, звісно, ціллю є найвищий результат».

«Євробачення-2023 буде дуже особливим, унікальним: такого конкурсу ще не було ніколи, коли проводить конкурс одна країна, проте від імені іншої. Тому ми активно працюємо над присутністю, видимістю України в різних аспектах конкурсу», — підсумувала Оксана Скибінська.

Вперше опубліковано на сайті Суспільне Культура.

 

 

“We strive to win”: Oksana Skybinska, head of Ukrainian delegation, on the participation of TVORCHI in Eurovision 2023

On 17 December, the final of the National Selection for the Eurovision Song Contest 2023 was held, the winner of which was TVORCHI band with the song Heart of Steel. In 2023, the duo will represent Ukraine at an international competition in Liverpool. Oksana Skybinska, head of Ukrainian delegation at the Eurovision Song Contest, told Ukrainian Radio in more detail about the results of the National Selection.

Read also: TVORCHI being winners of the National Selection for Eurovision 2023

“There are a lot of impressions from the final, because we have been preparing for it for a long time. For half a year, we tried to make the National Selection so that it would be unique, because Ukraine is currently in the special conditions of war, and to preserve the spirit of Eurovision, which is a place of unity. I hope we managed to convey the uniqueness through the concept, which eventually everyone saw. The heart of Ukraine continues to beat underground. On the stage, this symbol meant the great heart of Ukraine, which is alive and strong. And so it happened that the Ukrainians chose the song Heart of Steel”, Oksana Skybinska said.

Modern music without ethnic motifs

The head of the delegation noted that this year the winner's song does not have ethnic motifs. Heart of Steel has a more western sound: “This cannot be called either an advantage or a disadvantage, because music is always perceived subjectively. It depends on what you are looking for and waiting for in music.

We represented ethnicity at this competition in 2021 and 2022. We are proud of this, because it is what Ukraine is known for. But also, in the history of Ukraine's participation in Eurovision, there were compositions without ethnic elements, and more with new, modern Western trends. And this year, Ukrainians decided that there should be modern music with a very stylish sound.”

“The main thing is for the song to be original, high-quality and reflect the current state of the Ukrainian music scene. The palette of Ukrainian music is very large and we have to show everything we have,” Skybinska added.

According to the head of the Ukrainian delegation at Eurovision, the next stage will be the signing of the contract with the winners: “After the contract is signed, work on preparation will begin. Suspilne Ukraine teams and artists will work. This time, we have more time for preparation than usual, because we held the National Selection actually two months earlier than in previous years.”

Read also: TVORCHI, winners of the National Selection for Eurovision 2023: “Our mission is to surprise”

Bets of Western bookmakers

Oksana Skybinska also mentioned the rates of Western bookmakers, who again predict the first place for Ukraine: “Of course, going to the contest, we strive to win. We will fight for the first place, because it is always a new artist who puts new messages, his work, hopes into the song. Therefore, I cannot say that if Ukraine won last year, it cannot do it again.

However, this is a competition, and it is still too early to talk about bookmakers. Ukraine was the first to select its artist from 37 countries. Therefore, first we need to prepare, come up with how it will sound and look, and only after that we can talk about specifics. However, of course, the goal is the highest result.”

“Eurovision 2023 will be very special, unique. There has never been such a contest when one country holds the contest, but on behalf of another. Therefore, we are actively working on the presence and visibility of Ukraine in various aspects of the contest,” Oksana Skybinska concluded.

First published on Suspilne Kultura website.