Новини компанії

Листопад 23, 2022

Ангеліна Карякіна: «Суспільне стало для українців інформаційною “швидкою допомогою”»

«Досить часто суспільне мовлення, як мінімум в Україні, порівнюють зі швидкою допомогою. Ти не дзвониш у швидку допомогу щодня, але коли трапляються певні моменти в житті, ти першочергово звертаєшся за цією допомогою, у нашому випадку — бо потребуєш перевіреної об'єктивної інформації. Це те, що дає Суспільне Мовлення. Ми бачимо протягом усього часу вторгнення, як наша аудиторія різко зросла й продовжує рости. Зростає аудиторія кожної регіональної філії Суспільного, яких у нас більш як 20», — зазначила генеральна продюсерка інформаційного мовлення Суспільного Ангеліна Карякіна під час виступу на міжнародній конференції «Суспільні медіа за демократію» (Public Service Media for Democracy), яка проходила 22 листопада у Вільнюсі. 

Конференцію організували спільно Рада Європи, Європейська мовна спілка та суспільний мовник Литви LRT. Зокрема на першій сесії, присвяченій суспільним ЗМІ та роботі журналістів у кризовий період, говорили про війну в Україні та її висвітлення.

Читайте також: Телеканал Суспільне Новини — цілодобово про головне

За словами Ангеліни Карякіної, для Суспільного Мовлення саме робота журналістів «у полі» та на місцях є надважливою. Це дозволяє запобігати маніпуляціям щодо висвітлення подій в регіонах та надавати оперативну, перевірену інформацію з місць подій: «Більшість національних медіа працюють у Києві й не можуть охопити всі регіони. Наші ж філії працюють всюди: в Сумах, Чернігові, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві й далі. Навіть коли наші філії потрапили до рук ворога, люди продовжували дистанційно інформувати. Окрім того, телеграм-канал Суспільне Харків став чи не єдиним джерелом повідомлень про повітряну тривогу в місті, коли міська система оповіщення в Харкові вийшла з ладу».

Вона зауважила, що попри наявну воєнну цензуру, яка обмежує медіа, зокрема у швидкості подання інформації, доступі на фронт, робота журналістів на війні в Україні є безпрецедентною. 

«Я не думаю, що коли-небудь в історії на війні одночасно працювали понад 6000 журналістів і мали такий доступ. За винятком, звичайно, тимчасово окупованих росією українських територій».

Ангеліна Карякіна подякувала журналістам, міжнародним партнерам, ЄМС, суспільним мовникам за підтримку України та Суспільного Мовлення в ситуації війни та енергетичної кризи, влаштованих росією. Вона наголосила, що ці фактори сьогодні впливають на робочі процеси Суспільного: «Наші колеги працюють у Києві та інших містах України, адже диверсифікація, особливо в часи війни, є життєво важливою. Це означає, що ти не можеш всіх тримати в одному місці, не можеш зберігати всі ресурси в одному місці: маєш розділити команду та ресурси, забезпечити генератором, “Старлінком”, паливом, інколи навіть водою, спальними мішками та іншими речами. Та ми з цим справляємося. У нас немає інших варіантів».

З-поміж українських представників до заходу також долучилася голова Наглядової ради Суспільного Мовлення Світлана Остапа. Серед учасників дискусійної панелі також були представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро, генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес, Тихон Дзядко з телеканалу «Дождь» та журналісти суспільних мовників із Нідерландів, Литви і Словенії Петер тер Вельде, Індре Макарайтите та Маніша Амброзіч.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Angelina Kariakina: “Suspilne has become an information ‘ambulance’ for Ukrainians”

“Quite often public service broadcasting, at least in Ukraine, is compared to an ambulance. You don't call an ambulance every day, but when certain moments in life happen, you first of all seek this help, in our case because you need verified objective information. This is what Suspilne Ukraine provides. We have seen throughout the invasion how our audience has grown dramatically and continues to grow. The audience of each regional branch of Suspilne, of which we have more than 20, is growing,” Angelina Kariakina, General Producer of Suspilne Information Broadcasting Directorate, said during her speech at the international conference Public Service Media for Democracy, which took place on 22 November in Vilnius. 

The conference was organized jointly by the Council of Europe, the European Broadcasting Union and the Lithuanian public broadcaster LRT. In particular, the war in Ukraine and its coverage was discussed at the first session dedicated to public service media and the work of journalists in times of crisis.

Read also: Suspilne News TV channel – round-the-clock on topical issues

According to Angelina Kariakina, it is the work of journalists “in the field” and on the ground that is extremely important for Suspilne Ukraine. This allows preventing manipulations in the coverage of events in the regions and providing prompt, verified information from the field: “Most national media work in Kyiv and cannot cover all regions. Our branches work everywhere: in Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mariupol, Odesa, Mykolaiv and further. Even when our branches fell into the hands of the enemy, people continued to inform remotely. In addition, Suspilne Kharkiv Telegram channel became almost the only source of air raid alerts in the city when the city warning system in Kharkiv failed.”

She noted that despite the existing military censorship, which restricts the media, in particular in the speed of information, access to the front, the work of journalists during the war in Ukraine is unprecedented. 

“I don't think that ever in history more than 6000 journalists have worked at the war at the same time and had such access. Except, of course, for the Ukrainian territories temporarily occupied by russia”.

Angelina Kariakina thanked the journalists, international partners, EBU, public broadcasters for supporting Ukraine and Suspilne Ukraine in the situation of war and energy crisis, arranged by russia. She stressed that these factors affect the work processes of Suspilne today: “Our colleagues work in Kyiv and other cities of Ukraine, because diversification, especially in times of war, is vital. This means that you cannot keep everyone in one place, you cannot keep all the resources in one place. You have to divide the team and resources, provide a generator, Starlink, fuel, sometimes even water, sleeping bags and other things. But we cope with it. We have no other options”.

Among the Ukrainian representatives, the event was also attended by the Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine Svitlana Ostapa. Among the participants of the discussion panel were also the OSCE Representative on Freedom of the Media Teresa Ribeiro, General Secretary of the European Federation of Journalists Ricardo Gutierrez, Tikhon Dzyadko from the TV channel Dozhd and journalists from public service broadcasters from the Netherlands, Lithuania and Slovenia Peter ter Velde, Indre Makaraite and Manisha Ambrozich.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura, radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.