Новини компанії

Листопад 02, 2022

Ірина Цілик: «Радіодиктант — це ще один акт життя тут і зараз»

Радіодиктант національної єдності, який українці щороку пишуть у День української писемності та мови, вже давно переріс формат суто філологічного заходу і перетворився на одну з наймасштабніших україномовних подій у світі. Декілька років поспіль тексти для Радіодиктанту створюють сучасні українські письменники, додаючи до традиційного флешмобу на підтримку рідної мови нові сенси та спонукаючи українців до спільної рефлексії щодо найбільш значущих і важливих суспільних процесів.

Не став винятком і Радіодиктант національної єдності-2022, авторка якого — українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик.

Читайте також: Тікток-блогер Данило «Чорнобровий» Гайдамаха: «Цього року Радіодиктантом зшиватиметься увесь світ»

У своєму інтерв’ю для Радіо Культура Ірина Цілик розповіла про власний страх помилок та шлях до україномовності, про долю героїв фільму «Земля блакитна, ніби апельсин» та прем’єру нової режисерської роботи «Я і Фелікс», а також про роботу над текстом цьогорічного Радіодиктанту та значення цієї події для неї особисто та українців в цілому.

Про Радіодиктант національної єдності

Цього року багато чого змінилося для нас. І ми змінилися набагато сильніше, ніж за попередні роки. Постало багато питань: для чого знімати фільми, для чого писати книжки. Я думаю, що дуже багато хто ставив собі такі питання. І я, і мої колеги — ми всі певною мірою оніміли в перші місяці повномасштабного вторгнення. Коли не хотілося ні писати, ні рефлексувати. Коли здавалося, що всі слова втратили силу, тому що ними неможливо пояснити те, що ми всі проживаємо.  

Але це не так. Слова мають силу. І я вірю в силу слова. Це якийсь дивовижний інструмент. Зрештою я відчуваю, що повертаюся до себе, що знову починаю намацувати сенси словами, рефлексувати, намагатися зрозуміти, що ми вже пережили і що у нас попереду. 

Саме тому Радіодиктант — це ще один акт життя тут і зараз, акт єднання. Це наша спроба сказати самим собі, що все це має сенс, що слова мають силу. Це можливість спертися на нашу мову. Це дуже важливий акт. Звучить, може, дещо пафосно, але це так і є: мова насправді надає величезну силу і підтримку всім нам як спільноті, як українцям. 

Про помилки

Я припускаюся помилок, і всі припускаються помилок, але написання Радіодиктанту — це більше про процес, аніж про результат. Ми всі продовжуємо вчитися, ми рухаємося уперед. Мені йдеться тут більше про акт єднання, аніж про те, щоб написати все без жодної помилки. 

Читайте також: На ютуб-каналі Суспільне Культура стартував спецпроєкт «COOL'ТУРИМО. Мова»

Особисто для мене найбільший виклик полягав у тому, як в такий короткий за обсягом текст умістити все те важливе, про що хотілося сказати. 200 знаків — це так мало. І так багато хочеться сказати українцям, з якими я хочу поговорити в такий спосіб. Але я дуже намагалася сказати все найважливіше концентровано. 

Що стосується всього іншого, і зокрема авторської пунктуації, також було трохи страшно. Я сама думала, чи правильно я поставила всі ті коми, двокрапки й тире. Але, на щастя, на Українському Радіо є професійна команда, яка мене підстрахує в цьому питанні. 

Про перехід на українську

Вибір мови — це питання самоідентифікації, питання того, до якої спільноти ми себе відносимо, якими ми бачимо себе сьогодні і завтра. Я виросла в цілковито російськомовному середовищі, українська мова була для мене екзотичною, її не було в моєму оточенні, коли я була дитиною. І я саме та дівчинка, яка у першому класі виводила акуратним почерком відмінниці «Старнє совєтов слава». Я нещодавно знайшла цей зошит. 

Дуже цікаво іноді озиратися назад і бачити, які метаморфози відбулися з нами за останні декілька років, і особливо за останній рік. Цього року я бачу, як багато людей, які раніше навіть не думали про спілкування українською, перешли на українську. В моєму оточенні таких людей тепер дуже багато. І це не дивно, адже ми самі обираємо свою мову як спосіб бачення себе у світі й світу в собі. 

Повне інтерв’ю Ірини Цілик слухайте за посиланням.

Нагадаємо, Радіодиктант національної єдності-2022 відбудеться 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева. До методичної роботи над Радіодиктантом вже традиційно долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на фейсбук-сторінці Суспільного та ютуб-каналах Українського Радіо та Суспільне Новини

Українське Радіо — найбільша FM-мережа та найпопулярніше розмовне радіо України, флагманський канал Національної суспільної телерадіокомпанії України. Українське радіо можна слухати в FM та AM-діапазонах по всій країні. У Києві мовить на частоті 105 FM. З усіма частотами Українського Радіо та лінками на соцмережі Суспільного в регіонах можна ознайомитися за посиланням.

Українське Радіо також можна слухати в мобільному застосунку suspilne.radio, на сайті ukr.radio та в мобільному застосунку «Дія».

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

 

Iryna Tsilyk: “Radio Dictation is another act of life here and now”

The Radio Dictation of National Unity, which Ukrainians annually write on the Day of Ukrainian Writing and Language, has long outgrown the format of a purely philological event and has become one of the largest Ukrainian-language events in the world. For several years in a row, the texts for the Radio Dictation have been created by contemporary Ukrainian writers, adding new meanings to the traditional flash mob in support of the native language and encouraging Ukrainians to reflect on the most significant and important social processes.

The Radio Dictation of National Unity 2022, created by Ukrainian writer and director, PEN Ukraine member Iryna Tsilyk, is no exception.

Read also: Tiktok blogger Danylo “Chornobrovyi” Haidamakha: “This year the whole world will be stitched together by Radio Dictation”

In her interview for Radio Kultura, Iryna Tsilyk spoke about her own fear of mistakes and her path to Ukrainian, about the fate of the heroes of the film The Earth is Blue as an Orange and the premiere of her new directorial work Felix and Me, as well as about the work on the text of this year's Radio Dictation and the importance of this event for her personally and Ukrainians in general.

About the Radio Dictation of National Unity

A lot has changed for us this year. And we have changed much more than in previous years. Many questions have arisen, such as why make films, why write books. I think that a lot of people asked themselves such questions. Both my colleagues and I all became numb to a certain extent in the first months of the full-scale invasion. When we did not want to write or reflect. When it seemed that all words had lost their power, because they could not explain what we were all experiencing. 

But it is not so. Words have power. And I believe in the power of words. It is some kind of amazing tool. In the end, I feel that I'm coming back to myself, that I'm starting to feel the meaning of words again, to reflect, to try to understand what we have already experienced and what is ahead of us.

That is why Radio Dictation is another act of life here and now, an act of unity. It is our attempt to tell ourselves that it all makes sense, that words have power. It is an opportunity to lean on our language. This is a very important act. It may sound a bit pretentious, but it is true. Language actually gives great strength and support to all of us as a community, as Ukrainians.

About mistakes

I make mistakes, and everyone makes mistakes, but writing the Radio Dictation is more about the process than the result. We all keep learning, we keep moving forward. For me, it's more about the act of unity than it is about writing everything without a single mistake.

Read also: The special project COOL’TYRUMO. Mova (COOL'TURE. Language)

For me personally, the biggest challenge was how to fit all the important things I wanted to say into such a short text. 200 characters is so little. And there is so much I want to say to the Ukrainians I want to talk to in this way. But I tried very hard to say all the most important things in a concentrated way.

As for everything else, and in particular the author's punctuation, it was also a bit scary. I was wondering if I put all those commas, colons and dashes correctly. But fortunately, there is a professional team at Ukrainian Radio that will back me up in this matter.

About the switch to the Ukrainian language

The choice of language is a matter of self-identification, the question of which community we belong to, how we see ourselves today and tomorrow. I grew up in a completely russian-speaking environment, the Ukrainian language was exotic for me, it was not in my environment when I was a child. And I am the girl who in the first grade wrote “Glory to the Soviet Union” in neat handwriting. I recently found this notebook.

It is very interesting sometimes to look back and see what metamorphoses have happened to us over the past few years, and especially over the past year. This year I see how many people who previously did not even think about communicating in Ukrainian, switched to Ukrainian. There are a lot of such people in my environment now. And this is not surprising, because we choose our language as a way of seeing ourselves in the world and the world in us.

Follow the link to listen to the full interview with Iryna Tsilyk.

As a reminder, the Radio Dictation of National Unity 2022 will take place on 9 November at 11:00 Kyiv time. The text of this year's Radio Dictation of National Unity will be written by Ukrainian writer and director, PEN Ukraine member Iryna Tsilyk, and read by People's Artist, Hero of Ukraine Ada Rogovtseva. Linguist, Doctor of Philology Larysa Masenko will traditionally join the methodological work on the Radio Dictation.

The Radio Dictation will be broadcast throughout the country on the air of Ukrainian Radio and Radio Kultura, on the air of Suspilne Kultura TV channel, on Suspilne Facebook page, YouTube channel of Ukrainian Radio and Suspilne News.

Ukrainian Radio is the largest FM network and the most popular talk radio in Ukraine, the flagship channel of the Public Broadcasting Company of Ukraine. Ukrainian Radio can be heard in FM and AM bands throughout the country. In Kyiv it broadcasts at 105 FM. All frequencies of Ukrainian Radio and links to the social networks of Suspilne in the regions can be found here.

Ukrainian Radio can also be listened to in the mobile application suspilne.radio, on the website ukr.radio and in Diia mobile application.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.