Новини компанії

Жовтень 12, 2022

Суспільне отримало нагороду від європейських мовників за роботу під час повномасштабного вторгнення

Команда Суспільного Мовлення отримала нагороду Гуннара Гойдаля у 2022 році за видатні досягнення у сфері обміну новинами між європейськими мовниками у рамках Eurovision News Exchange (EVN). Суспільне відзначили за «демонстрацію справжнього професіоналізму та відданості у висвітленні подій, що є не лише новинами, а й глибоко особистими історіями».

Премія імені Гуннара Гойдаля вручається щорічно на Новинній Асамблеї європейських мовників. Цього року премію від Суспільного приймала Ангеліна Карякіна, генеральна продюсерка інформаційного мовлення.

«Для нас велика честь отримати цю престижну нагороду, — сказала Ангеліна Карякіна. ­— Робота, яку ми на Суспільному виконуємо, з початку російського вторгнення в Україну дала нам мету: поділитися цими історіями з усім світом. Смерті, вбивства, тортури цивільних ніяк не можуть бути виправдані, вони не можуть мати сенсу. Але коли ми розповідаємо про це світові — ця робота — бути свідком жахливого, набуває сенсу. Журналістика дає сили».

Читайте також: Суспільне підтвердило високі стандарти журналістики незалежними моніторингами

«Суспільне Мовлення заслуговує на цю нагороду за стійкість, яку вони продемонстрували, зумівши залишитися в ефірі в розпал повномасштабного вторгнення, а також продовжувати інформувати аудиторію вдома в Україні та сприяти глобальному розумінню ситуації, — сказав Еміліо Сан Педро, головний редактор Eurovision News Exchange. — Окрім цього, Суспільному вдалося отримати ексклюзивне інтерв’ю для Eurovision News із президентом Володимиром Зеленським — це вперше, коли ми змогли підготувати власне інтерв’ю із ключовим героєм подій», — додав він.

Організатори зазначають, що 2022 рік був роком викликів для висвітлення новин: від внутрішніх історій про вплив зміни клімату, включаючи посуху, лісові пожежі та сильну спеку, — до багатьох аспектів російського вторгнення в Україну. Постійне висвітлення новин здійснювалося в складних і часто небезпечних умовах — іноді навіть у бомбосховищах. Редакція новин ЄМС в Женеві обрала чотирьох номінантів, переможця визначила вся команда EVN.

Іншими номінантами на премію Гойдаля були RTP (Португалія), переможець RTVE 2020 року (Іспанія) та торішній переможець France Télévisions (Франція) за видатні досягнення у висвітленні новин за кордоном та всередині країни.

Eurovision News Exchange (EVN) — це унікальна мережа, заснована європейськими редакціями суспільних мовників понад 60 років тому. Вона працює в більш ніж 50 країнах і пропонує членам ЄМС близько 100 новин, радіо та спортивних матеріалів, а також майже 17 годин живого контенту щодня. Це також дає змогу учасникам мережі використовувати важливі повідомлення очевидців подій, знаючи, що їхній зміст є надійним, безпечним для використання та поширення.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали (Перший та Суспільне Культура) й радіостанції (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne wins an award from European broadcasters for working during a full-scale invasion

The team of Suspilne Ukraine received the Gunnar Høidahl Award in 2022 for outstanding achievements in the field of news exchange between European broadcasters in the framework of Eurovision News Exchange (EVN). Suspilne Ukraine was recognized for "demonstrating true professionalism and commitment to covering story that isn’t only news, but deeply personal."

Gunnar Høidahl Award is presented annually at the News Assembly of European Broadcasters. This year the award was accepted by Angelina Kariakina, General Producer of Suspilne Ukraine Information Broadcasting Directorate, on behalf of Suspilne.

“It is a great honor for us to receive this prestigious award”, Angelina Kariakina said. “The work we have been doing at Suspilne since the beginning of the russian invasion of Ukraine gave us a goal, namely to share these stories with the whole world. Deaths, murders, torture of civilians cannot be justified in any way, they cannot make sense. But when we tell the world about it, this job of witnessing the terrible becomes meaningful. Journalism gives strength.”

Read also: Suspilne confirms the high standards of journalism through independent monitoring

“Suspilne Ukraine deserves this award for the resilience they have demonstrated, managing to stay on the air in the midst of a full-scale invasion, as well as continuing to inform audiences at home in Ukraine and contribute to global understanding of the situation, Emilio San Pedro, Senior Editor of Eurovision News Exchange, said. — In addition, Suspilne managed to get an exclusive interview for Eurovision News with President Volodymyr Zelenskyy. This is the first time we were able to prepare our own interview with a key protagonist of the events,” he added.

Organizers say that 2022 has been a challenging year for news coverage, from domestic stories about the impact of climate change, including drought, wildfires and extreme heat, to the many aspects of russia's invasion of Ukraine. Continuous news coverage was carried out in difficult and often dangerous conditions, sometimes even in bomb shelters. The EBU Newsroom in Geneva chose four nominees, the winner was determined by the entire EVN team.

The other nominees for the Gunnar Høydal Award were RTP (Portugal), 2020 winner RTVE (Spain) and last year's winner France Télévisions (France) for outstanding achievements in international and domestic news coverage.

The Eurovision News Exchange (EVN) is a unique network founded by European public broadcasters over 60 years ago. It operates in more than 50 countries and offers the EBU members around 100 news reports, radio and sports stories, as well as almost 17 hours of live content every day. It also enables network participants to consume important eyewitness reports, knowing that their content is reliable, safe to use and share.

As a reminder, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels (Pershyi and Suspilne Kultura) and radio stations (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.