Новини компанії

Жовтень 05, 2022

Світлана Остапа: «Суспільне постійно тримає зв’язок з працівниками, які перебувають на передовій»

З початку повномасштабного вторгнення Суспільне Мовлення докладає зусилля для евакуації працівників з гарячих точок України та постійно тримає зв’язок з працівниками, які перебувають на передовій як захисники й журналісти. Про це голова Наглядової ради Суспільного Світлана Остапа сказала під час конференції «Зі стійкості до відновлення: ключова роль громадянського суспільства України», організованої міжнародним фондом «Відродження».

Читайте також: Суспільне підтвердило високі стандарти журналістики незалежними моніторингами

Відео трансляція конференції за посиланням: «Зі стійкості до відновлення: ключова роль громадянського суспільства України»

«Суспільному мовнику лише п’ять років. Перед нами постійно постають нові виклики, які випробовують нас, але цьогорічного жахіття ми навіть не могли уявити. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну на засіданнях Наглядової ради ми розглядали різні варіанти того, які кроки зробить компанія у разі вторгнення. Одним з них була підготовка до евакуації. Для такого підприємства, де працює 4 тисячі людей, це важке завдання», — розповіла Світлана Остапа.

За словами Світлани Остапи, перед Суспільним стояли завдання: забезпечити обов’язкову роботу мовника та створити належні умови для його співробітників.

«Були випадки, коли наших співробітників брали в полон, але, на щастя, нам вдалося їх звільнити. Суспільний мовник працює з початку війни без перерв, зокрема розширюючи можливості наших регіональних філій по всій країні. Водночас ми підтримуємо зв’язок з працівниками, які перебувають на передових позиціях, та докладаємо зусиль, щоб поширювати перевірену й актуальну інформацію», — розповідає Світлана Остапа.

За словами голови Наглядової ради Суспільного, нині до лав ЗСУ приєдналися 77 співробітників мовника, з якими компанія тримає постійний зв’язок. Так само як і з журналістами, які працюють у гарячих точках.

Читайте також: «Ці люди є героями не тільки для журналістики, а й для України», — Микола Чернотицький про журналістів на окупованих територіях

Читайте також: Суспільне розпочинає співпрацю з Міжнародним фондом страхування журналістів

У панельній дискусії також взяли участь представники від різноманітних сфер громадського суспільства: галузеві фахівці, незалежні медіа, міжнародні організації тощо. На дискусійній панелі вони обговорили теперішні реалії, в яких існує громадськість, та як підтримувати соціальну згуртованість.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Наглядова рада Суспільного Мовлення — орган управління НСТУ, до складу якого входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання і дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій. Наглядова рада визначає основні напрями діяльності НСТУ, обирає голову та членів правління НСТУ й виконує інші регуляторні функції відповідно до Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України». Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить п'ять років.

 

Svitlana Ostapa: “Suspilne constantly keeps in touch with workers who are on the front lines”

Since the beginning of the full-scale invasion, Suspilne Ukraine has been making efforts to evacuate workers from hot spots in Ukraine and constantly keeps in touch with workers who are on the front lines as defenders and journalists. Svitlana Ostapa, Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine, said this during the conference “From Resilience to Recovery: the Critical Role of Ukrainian Civil Society”, organized by the International Renaissance Foundation.

Read also: Suspilne confirms the high standards of journalism through independent monitoring

Video broadcast of the conference at the link: “From Resilience to Recovery: the Critical Role of Ukrainian Civil Society”

“The Public Broadcaster is only five years old. We are constantly faced with new challenges that test us, but we could not even imagine this year's horror. Even before the full-scale invasion of Ukraine, at meetings of the Supervisory Board, we considered various options for what steps the company would take in the event of an invasion. One of them was preparation for evacuation. For such an enterprise, which employs 4,000 people, this is a difficult task,” Svitlana Ostapa, said.

According to Svitlana Ostapa, Suspilne faced the following tasks: to ensure the mandatory work of the broadcaster and to create proper conditions for its employees.

“There were cases when our employees were taken prisoner, but fortunately, we managed to free them. Suspilne Ukraine has been working non-stop since the start of the war, including expanding the capabilities of our regional branches across the country. At the same time, we maintain contact with employees who are at the forefront and make efforts to spread verified and up-to-date information,” Svitlana Ostapa says.

According to the Head of Suspilne Supervisory Board, 77 employees of the broadcaster have now joined the ranks of the Armed Forces of Ukraine, with whom the company maintains constant contact, as well as with journalists who work in hot spots.

Read also: “These people are heroes not only for journalism, but also for Ukraine,” — Mykola Chernotytskyi about journalists in the occupied territories

Read also: Suspilne begining cooperation with the International Insurance Fund for Journalists

Representatives from various spheres of public society also took part in the panel discussion, namely, industry experts, independent media, international organizations, etc. The panel discussed the current realities in which the public exists and how to maintain social cohesion.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website and digital platforms.

The Supervisory Board of Suspilne Ukraine is the governing body of UA: PBC, which includes one representative from the parliamentary factions and groups of the Verkhovna Rada of Ukraine of the current convocation and nine members from public unions and associations. The Supervisory Board determines the main areas of activity of UA: PBC, elects the Head and Managing Board members of UA: PBC and performs other regulatory functions in accordance with the Law of Ukraine “On Public Service Television and Radio Broadcasting”. The term of office of Supervisory Board members of UA: PBC is five years.