Новини компанії

Вересень 23, 2022

Новини Суспільного виключно українською — моніторинг онлайн-медіа Уповноваженого із захисту державної мови

Сайт новин Суспільного Мовлення suspilne.media увійшов до переліку 6 медіа, які подають інформацію на сторінці виключно українською мовою. Про це свідчать дані моніторингу секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови щодо виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Суспільне Новини не мало російської версії сайту, тому ми не могли порушити закону про мову», — каже Анастасія Коріновська, шеф-редакторка сайту Суспільне Новини.

За даними моніторингу 50-ти найпопулярніших онлайн-медіа: 43 — дотримуються вимог закону, з них 6, у тому числі Суспільне, — подають інформацію виключно українською мовою. 7 онлайн-медіа порушують Закон: два подають інформацію виключно недержавною мовою, 5 — не забезпечують завантаження українськомовної версії сайту за замовчуванням.

Читайте також: Олеся Котубей і Оксана Мороз розповіли про ІПСО та фейки на семінарі «Інформаційна гігієна»

Водночас англомовна сторінка про вторгнення росії в Україну на сайті та англомовний ютуб-канал Suspilne International зі щоденним дайджестом новин також доступні для англомовних читачів. 

Нагадаємо, відповідно до частини шостої статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» інтернет-представництва органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, засобів масової інформації, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. 

Додамо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne news exclusively in Ukrainian — online media monitoring by the State Language Protection Commissioner

 

The news website of Suspilne Ukraine suspilne.media was included in the list of 6 media that provide information on the page exclusively in Ukrainian. This is evidenced by the monitoring data of the Secretariat of the State Language Protection Commissioner regarding the fulfillment of the requirements of the Law of Ukraine “On ensuring the functioning of Ukrainian as the state language”.

“Suspilne News did not have a Russian version of the website, so we could not violate the language law,” says Anastasiia Korinovska, Editor-in-Chief of Suspilne News website.

According to monitoring of 50 most popular online media outlets 43 of them comply with the requirements of the law, 6 of them, including Suspilne, provide information exclusively in Ukrainian. 7 online media violate the law, namely two provide information exclusively in a non-state language, 5 do not ensure that the Ukrainian-language version of the website is loaded by default.

Read also: Olesia Kotubei and Oksana Moroz talk about PSYOP and fakes at the “Information Hygiene” seminar

At the same time, the English-language page on the Russian invasion of Ukraine on the website and the English-language Suspilne International YouTube channel with a daily news digest are also available for English-speaking readers.

As a reminder, in accordance with part six of Article 27 of the Law of Ukraine “On ensuring the functioning of Ukrainian as the state language” Internet representation of state authorities, local self-government bodies, enterprises, institutions and organizations of state and communal forms of ownership, mass media registered in Ukraine, as well as business entities selling goods and services in Ukraine and registered in Ukraine, are executed in the state language.

In addition, Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on the website suspilne.media.