Новини компанії

Вересень 21, 2022

Микола Чернотицький: «Держава має підтримати мовника, який з перших днів війни стоїть на захисті національної безпеки»

«Суспільний мовник під час війни став незамінним каналом зв’язку із громадянами, у тому числі на окупованих територіях, завдяки регіональній мережі журналістів, цифровим платформам, найширшому радіопокриттю. Усі платформи Суспільного з перших днів повномасштабного вторгнення працюють на захист національної безпеки. Фінансування мовника у 2023 році — це запорука подальшого інформаційного спротиву», — наголосив голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Читайте також: Микола Чернотицький закликав європейські мовники інвестувати у виробництво українського контенту

Він зазначив, що Суспільне працює для аудиторії як всередині країни, так і за кордоном. 

«Якщо ми говоримо про інформаційний захист всередині держави, то, по-перше, завдяки найбільшій регіональній мережі кореспондентів ми надаємо українцям інформацію про ситуацію в будь-якому місті України. В перший місяць війни інші телеканали зверталися до наших кореспондентів, які залишилися працювати на місцях. Навіть з окупованого Херсона нам вдається передавати новини. По-друге, завдяки найширшому радіопокриттю та АМ-сигналу Україна на зв’язку зі своїми громадянами, де б вони не знаходилися. Так люди з Маріуполя дізнавалися про евакуаційні коридори, коли всі інші засоби зв’язку були недоступні», — розповів голова правління Суспільного.

«По-третє, завдяки якісному контенту, перевіреній інформації з перших джерел кількість підписок в соціальних мережах зросла у 2,5 раза та сягнула 6 млн, з них на регіональних платформах — 4 млн. Ми лідери у більшості областей. По-четверте, не дивлячись на проблеми з фінансуванням, ми продовжуємо виробляти соціально важливий контент. Таким є розслідування “Буча 22” про вбивство родини Чікмарьових військовими рф», — підкреслив Микола Чернотицький

Також, за його словами, Суспільне з перших днів воєнної агресії веде боротьбу на зовнішньому фронті інформаційної війни: «Завдяки нашим зусиллям призупинено членство росії в Європейській мовній спілці, її виключено з Євробачення-2022. Наші журналісти документують докази злочинів військових рф, ведуть боротьбу з російською пропагандою і дезінформацією. Наші продукти представлені на міжнародних кіноринках, і це також частина культурної дипломатії», — наголосив Микола Чернотицький.

Читайте також: Документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» — на телеканалах регіональної мережі Суспільного

«Наші працівники – у лавах ЗСУ й ТрО. Ми знаємо, як важливо усі ресурси скерувати на захист України. Інформаційна політика Суспільного перелаштована виключно на створення соціально важливого контенту для перемоги на інформаційному фронті. Водночас потрібно, щоб держава нас підтримала та забезпечила у 2023 році фінансування, за яким суспільний мовник зможе продовжувати бути ефективним та корисним для українців», — підсумував голова правління Суспільного мовника.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

Фото — Анастасія Мантач

 

 

 

Mykola Chernotytskyi “The state should support the broadcaster, which has been defending national security since the first days of the war”

“During the war, the Public Broadcaster became an indispensable channel of communication with citizens, including in the occupied territories, thanks to the regional network of journalists, digital platforms, and the widest radio coverage. All Suspilne platforms have been working to protect national security since the first days of a full-scale invasion. Funding of the broadcaster in 2023 is a guarantee of further informational resistance,” emphasized Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine.

Read also: Mykola Chernotytskyi urges European broadcasters to invest in the production of Ukrainian content

He noted that Suspilne works for the audience both within the country and abroad.

“If we talk about information protection within the state, then, firstly, thanks to the largest regional network of correspondents, we provide Ukrainians with information about the situation in any city of Ukraine. In the first month of the war, other TV channels turned to our correspondents who remained working on the spot. We manage to broadcast news even from occupied Kherson. Secondly, thanks to the widest radio coverage and AM signal, Ukraine is in touch with its citizens, wherever they are. This is how people from Mariupol learned about the evacuation corridors, when all other means of communication were unavailable,” said the Head of Suspilne Managing Board.

“Thirdly, thanks to high-quality content, verified information from the first sources, the number of followers in social networks increased 2.5 times and reached 6 million, including 4 million on regional platforms. We are leaders in most areas. Fourthly, despite funding issues, we continue to produce socially relevant content, such as the investigation Bucha 22 about the murder of the Chikmarov family by the Russian military,” Mykola Chernotytskyi emphasized.

Also, according to him, Suspilne has been fighting on the external front of the information war since the first days of military aggression: “Thanks to our efforts, Russia's membership in the European Broadcasting Union was suspended, and it was excluded from Eurovision 2022. Our journalists document evidence of crimes committed by the Russian military, fight against Russian propaganda and disinformation. Our products are presented on international film markets, and this is also a part of cultural diplomacy,” Mykola Chernotytskyi emphasized.

Read also: Documentary film Mariupol. Unlost Hope — on TV channels of Suspilne regional network

“Our employees are in the ranks of the AFU and TDF. We know how important it is to direct all resources to the defense of Ukraine. The information policy of Suspilne is exclusively focused on the creation of socially important content for the victory on the information front. At the same time, we need the state to support us and provide funding in 2023 for the Public Broadcaster to continue to be effective and useful for Ukrainians,” concluded the Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.