Новини компанії

Вересень 07, 2022

Микола Чернотицький закликав європейські мовники інвестувати у виробництво українського контенту

6 вересня під час конференції «Європа Карпат» у межах 31-го Економічного форуму в місті Карпачі (Польща) голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький закликав колег посилити боротьбу із пропагандистськими наративами росії та більше висвітлювати контекст і причини війни, а не лише її перебіг. 

Про це він наголосив під час панельної дискусії, присвяченої роботі суспільних медіа в епоху загроз та їхній співпраці в центрі Європи.

Читайте також: Посли країн G7 запевнили у подальшій підтримці Суспільного Мовлення

«Війна почалася не 24 лютого 2022 року, війна почалася більше ніж 300 років тому. Це історія про існування України як того факту, який дратує путіна і всю російську імперію», — зазначив Микола Чернотицький

Він наголосив, що високі рахунки за тепло і газ в Європі, продовольча криза, загроза голоду в Африці та інших країнах пов'язані з діями росії, хоча російські наративи намагаються прив'язати причини до України: «Медіа мають пояснювати, що цієї зими рахунки за тепло і газ в Європі будуть вищі ніж зазвичай, але не тому, що Україна в цьому винна, як говорять російські наративи, виною є справи з путінським режимом. 

Ми всі розуміємо, що бюджет “russia today” набагато більший за бюджети суспільних мовників з усіх країн у Східній Європі. Ми розуміємо, що боремося, маючи менші потужності, але іншого інструменту ніж правда, ніж контекст, який ми подаємо, у нас нема», — наголосив він.

Окремо голова правління Суспільного Мовлення подякував європейським колегам за значну підтримку, яку вони надавали з перших днів війни: «І я дуже вдячний Європейській мовній спілці, яка не забарилася з рішенням про призупинення членства росії в родині європейських суспільних мовників. Це абсолютно правильно».

Він закликав медіа Східної Європи та Балтійських країн, зокрема їхні суспільні мовники, об’єднатися для створення фонду, який зможе інвестувати в український продакшен та контент української тематики: «Це була б підтримка для українського суспільного мовника та незалежних продакшенів у креативній індустрії»

Читайте також: Суспільне вимагає припинити членство російських ЗМІ у ЄМС

У панельній дискусії також взяли участь Індре Макарайтіте, голова розслідувальної журналістики на литовському суспільному мовнику LRT, Марек Солон-Ліпінський, директор Бюро співпраці із закордоном на Польському телебаченні, та інші представники медіа в Європі.

Економічний форум в Карпачі — найбільша конференція в Центральній та Східній Європі. Щороку Форум, який організовується на початку вересня в Карпатах, збирає понад 4000 гостей. Це політичні, економічні та соціальні лідери, а також близько 600 журналістів. Гості приїжджають із понад 60 країн Європи, Азії та Америки. Місія Форуму — створити сприятливий клімат для розвитку політичної та економічної співпраці між державами-членами ЄС та їхніми сусідами.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media, а також в соцмережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, Viber та Twitter англійською мовою для міжнародної аудиторії.

 

Mykola Chernotytskyi appeals to European broadcasters to invest in the production of Ukrainian content

On 6 September, during the “Europe of the Carpathians” conference within the framework of the 31st Economic Forum in the city of Karpacz (Poland), Mykola Chernotytskyi, the Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, appealed to his colleagues to strengthen the fight against Russia's propaganda narratives and to cover the context and causes of the war, not just its course.

He emphasized this during a panel discussion devoted to the work of public service media in the threat zone and their cooperation in the heart of Europe.

Read also:  G7 ambassadors assure further support to Suspilne Ukraine

“The war did not start on 24 February, 2022, the war started more than 300 years ago. This is a story about the existence of Ukraine as a fact that annoys Putin and the entire Russian empire,” Mykola Chernotytskyi noted.

He emphasized that the high bills for heat and gas in Europe, the food crisis, the threat of famine in Africa and other countries are connected with the actions of Russia, although Russian narratives try to relate the reasons to Ukraine: “The media should explain that this winter the bills for heat and gas in Europe will be higher than usual, but not because Ukraine is to blame for this, as Russian narratives say, the blame lies with the Putin regime.

We all understand that the budget of “russia today” is much larger than the budgets of public broadcasters from all countries in Eastern Europe. We understand that we are fighting with less power, but we have no other tool than the truth, than the context we provide,” he emphasized.

Separately, the Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine thanked his European colleagues for the significant support they provided from the first days of the war: “And I am very grateful to the European Broadcasting Union, which did not delay in the decision to suspend Russia's membership in the family of European public broadcasters. This is absolutely correct.”

He called on the media of Eastern Europe and the Baltic countries, in particular their public broadcasters, to unite to create a fund that would be able to invest in Ukrainian production and Ukrainian-themed content: “This would be support for the Ukrainian public broadcaster and independent productions in the creative industry.”

Read also: Suspilne demanding termination of the membership of the Russian mass media in the EBU.

The panel discussion was also attended by Indre Makaraitite, the Head of investigative journalism at Lithuanian public broadcaster, Lithuanian Radio and Television (LRT), Marek Solon-Lipiński, Director of International Relations at TVP Polish Television, and other media representatives in Europe.

The Economic Forum in Karpacz is the largest conference in Central and Eastern Europe. Every year, the Forum, which is organized at the beginning of September in the Carpathians, gathers more than 4,000 guests. These are political, economic and social leaders, as well as about 600 journalists. Guests come from over 60 countries in Europe, Asia and America. The Forum's mission is to create a favorable climate for the development of political and economic cooperation between EU member states and their neighbors.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website, as well as on Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Viber and Twitter in English for an international audience.