Новини компанії

Вересень 09, 2022

Наглядова рада схвалила нову організаційну структуру Суспільного Мовлення

Наглядова рада на своєму засіданні 30 серпня схвалила нову цільову організаційну структуру Суспільного Мовлення задля посилення окремих напрямів, зокрема інформаційного та цифрових платформ.

«Суспільне Мовлення продовжує розвиватися, і нова організаційна структура віддзеркалює напрями росту компанії та виклики, які поставила перед нами війна. У новому документі збережено ключові аспекти попередньої структури, схваленої Наглядовою радою у 2019 році, що запроваджувала дивізіональний підхід до управління виробництвом. При цьому ми виокремлюємо виробництво соціально важливого контенту, посилюємо функцію маркетингу, пріоритезуємо розвиток нових технологій та посилюємо взаємодію між платформами мовлення. Ми вдячні партнерам зі Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку за підтримку цих кроків розвитку мовника. Впровадження нової структури відбуватиметься до вересня 2023 року. Разом з тим на хід впровадження суттєво впливатиме рівень фінансування мовника у наступному році», — розповів секретар Наглядової ради Суспільного Вадим Міський.

Читайте також: Суспільне Мовлення оновлює дизайн-систему брендів 

«Цифрові платформи сьогодні один з найбільш затребуваних каналів споживання новин. Це вимоги часу, і Суспільне Мовлення їм відповідає. У наших соціальних мережах більше 6 млн підписників, сотні мільйонів переглядів у фейсбуці та ютубі. Тому це один з напрямів, на розвитку якого ми робимо акцент. Водночас, ми посилюємо взаємодію усіх платформ Суспільного: телебачення, радіо, діджитал. Ми маємо бути проактивними, мати потужні позиції на медіаринку. Дякуємо Наглядовій раді за те, що підтримує модернізацію компанії», — розповів голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький.

Також, за його словами, у фокусі розвитку Суспільного потужна гіперлокальна мережа кореспондентів, які працюватимуть на рівні громад: «Перевірені новини з громад, які потрібні як місцевим мешканцям, так і на національному рівні, швидко та якісно робить Суспільне. За підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні минулого року ми запустили пілотний проєкт з розбудови мережі в трьох областях та побачили його перспективи».

Нова цільова організаційна структура спрямована на:

  • виокремлення напряму розробки та виробництва соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
  • розвиток нових технологій та їх використання в роботі телерадіокомпанії, зокрема втілення та розробка власних IT-проєктів, застосунків та цифрових продуктів тощо;
  • посилення маркетингового напряму та роботи з брендами компанії;
  • посилення взаємодії всіх платформ Суспільного: телебачення, радіо, діджитал.

Концепція розроблена за участю зовнішніх експертів і консультантів з урахуванням світової практики визначення об’єктів управління в організації, коли за кожен об’єкт управління і відповідний напрям роботи відповідає керівник напряму.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

The Supervisory Board approves the new organizational structure of Suspilne Ukraine

At its meeting on 30 August, the Supervisory Board approved a new target organizational structure of Suspilne Ukraine to strengthen certain directions, including information and digital platforms.

“Suspilne Ukraine continues to develop, and the new organizational structure reflects the direction of the company's growth and the challenges that the war presented to us. The new document retains key aspects of the previous structure approved by the Supervisory Board in 2019, which introduced a divisional approach to production management. At the same time, we single out the production of socially important content, strengthen the marketing function, prioritize the development of new technologies and strengthen interaction between broadcasting platforms. We are grateful to our partners at the Swedish International Development Cooperation Agency for supporting these steps in the broadcaster's development. The implementation of the new structure will take place until September 2023. At the same time, the progress of the implementation will be significantly influenced by the level of funding of the broadcaster in the next year,” Vadym Miskyi, Secretary of Suspilne Supervisory Board, said.

Read also: Suspilne Ukraine updating the brand design system

“Digital platforms are one of the most popular news consumption channels today. These are the requirements of the time, and Suspilne Ukraine meets them. Our social networks have more than 6 million subscribers, hundreds of millions of views on Facebook and YouTube. Therefore, this is one of the directions that we focus on developing. At the same time, we are strengthening the interaction of all Suspilne platforms: television, radio, digital. We must be proactive, have a strong position on the media market. We thank the Supervisory Board for supporting the modernization of the company,” Mykola Chernotytskyi, Head of the Managing Board of Suspilne Ukraine, said.

Also, according to him, the focus of Suspilne's development is a powerful hyperlocal network of correspondents who will work at the hromada level: “Verified news from hromadas, which are needed both by local residents and at the national level, is quickly and qualitatively produced by Suspilne. With the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine, last year we launched a pilot project to build a network in three regions and saw its prospects.”

The new target organizational structure is aimed at:

  • singling out the direction of development and production of socially important content and special projects;
  • the development of new technologies and their use in the work of broadcasting company, in particular, the implementation and development of its own IT projects, applications and digital products, etc.;
  • strengthening of the marketing direction and work with the company's brands;
  • strengthening the interaction of all social platforms: television, radio, digital.

The concept was developed with the participation of external experts and consultants, taking into account the world practice of defining management objects in the organization, when the head of the direction is responsible for each management object and the corresponding direction of work.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide Pershyi and Suspilne Kultura TV channels and channels of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website, as well as on Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, Viber and Twitter in English for an international audience.