Новини компанії

Лютий 02, 2024

Матеріал ZDF про окупований Маріуполь є недопустимим — заява Суспільного Мовлення

English translation is below. Суспільне Мовлення висловлює своє обурення та розчарування матеріалом німецького суспільного телеканалу ZDF з окупованого росіянами Маріуполя. Матеріал, що було опубліковано 29 січня на сайті мовника і містить відео (у тому числі живе включення) та текст власного кореспондента, очільника московського бюро ZDF Арміна Кьорпера вводить в оману аудиторію не лише щодо умов життя в окупованому місті, а й природи та наслідків російської агресії. 

Читайте також: Працювати не лише для «своїх» аудиторій, — Ангеліна Карякіна на засіданні ЄМС

Попри те, що автор підкреслює, що місто було зруйновано та незаконно окуповано російськими військами, а репортаж не є підтримкою окупації, вважаємо за потрібне звернути увагу на наступні професійні порушення:

  • Матеріал було підготовлено з дозволу та сприяння російської окупаційної влади, тобто всупереч українському законодавству, адже знімальна група ZDF потрапила у місто через територію РФ. Цей принциповий момент мав бути озвученим у самому матеріалі: тисячі міжнародних журналістів, та насамперед українців не можуть потрапити у місто, а фраза про те, що група працює у місті «вільно», без перешкод, виглядає як запрошення іншим ЗМІ порушувати закон та співпрацювати з окупаційною владою.

  • Твердження автора про те, що до війни Маріуполь був переважно російськомовним містом, а трупа Драмтеатру, який зазнав бомбардування, не могла ставити вистави російською мовою, «а тепер може», звучать маніпулятивно та сприяють поширенню російської пропаганди, яка і використала наратив про пригноблення російськомовних громадян в Україні для виправдання вторгнення та подальшої окупації.

  • Припущення автора про те, що переважна більшість жителів міста підтримують росію, а не Захід, є маніпуляцією, адже росія не просто піддає репресіям жителів окупованих територій. Вона  влаштувала так звану фільтрацію серед жителів, які намагалися евакуюватися, незаконно затримуючи та піддаючи жорстоким тортурам тих, хто «співпрацював» з Україною: державних службовців, журналістів, представників громадянського суспільства. 

  • Твердження автора про те, що він «не бачив» у Маріуполі спротиву, без згадки вище наведених фактів спотворює картину і створює враження, що жителі цілком підтримують російську окупацію та примусову русифікацію. 

  • Картина «відбудови» міста окупантами, які його ж і зруйнували, є не лише неповною, а й перекрученою. Відомі факти, де жителям міста нове житло пропонують у кредит і на умовах російського законодавства, і це на тлі того, що тисячі жителів не мають можливості вʼїхати у місто і проконтролювати долю свого житла. 

Ми поважаємо бажання професійних медіа працювати незалежно та неупереджено. Але подібні матеріали лише декларують «баланс», насправді маніпулюючи цим поняттям, та поширюють наративи російської пропаганди, сприяючи таким чином виправданню війни, воєнних злочинів та окупації. Подібні матеріали є недопустимими, тим більше з боку суспільних мовників, які вільно та незалежно працюють на території України.

Ми закликаємо ZDF дати пояснення усім згаданим порушенням, а своїй аудиторії надати ширший контекст описаним у репортажі фактам. 

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Маємо Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні. Захищаємо свободи в Україні.

 

ZDF material about occupied Mariupol is unacceptable — statement of Suspilne Ukraine

Suspilne Ukraine expresses its outrage and disappointment with the material of the German public television channel ZDF from the Russian-occupied Mariupol. The material was published on January 29 on the broadcaster's website and contains video (including a live broadcast) and text by its own correspondent, the head of the of ZDF's Moscow bureau, Armin Körper. The material misleads the audience not only about living conditions in the occupied city, but also about the nature and consequences of Russian aggression. 

Despite the fact that the author emphasizes that the city was destroyed and illegally occupied by Russian troops, and the report does not support the occupation, we consider it necessary to draw attention to the following professional violations:

  • The material was prepared with the permission and assistance of the Russian occupation authorities, i.e., contrary to Ukrainian law, as the ZDF crew entered the city through the territory of the Russian Federation. This fundamental point should have been voiced by the editors in the material itself: thousands of international journalists, and primarily Ukrainians, cannot enter the city, and the phrase that the group works in the city "freely" without obstacles looks like an invitation to other media to break the law and cooperate with the occupation authorities.
  • The author's statements that before the war Mariupol was a predominantly Russian-speaking city, and the troupe of the Drama Theater, which was bombed, could not stage performances in Russian, "and now it can" sound manipulative. It contributes to the spread of Russian propaganda, which used the narrative of the oppression of Russian-speaking citizens in Ukraine to justify the invasion and subsequent occupation.
  • The author's assumption that the overwhelming majority of the city's residents support Russia rather than the West is manipulative. after all, Russia not only represses residents of the occupied territories, but also organized the so-called filtration among residents who tried to evacuate, illegally detaining and subjecting to severe torture those who "cooperated" with Ukraine - civil servants, journalists, and representatives of civil society.
  • The author's statement that he "did not see" any resistance in Mariupol without mentioning the above facts distorts the picture and creates the impression that residents fully support the Russian occupation and forced Russification. 
  • The picture of the city being "rebuilt" by the occupiers who destroyed it is not only incomplete, but also distorted, as there are facts where residents are offered new housing on credit and under Russian law, and this is against the background of the fact that thousands of residents are unable to enter the city and control the fate of their homes.

We respect the desire of professional media to work independently and impartially. But such materials only declare "balance", actually manipulating this concept and spreading Russian propaganda narratives, thereby contributing to the justification of war, war crimes and occupation. Such materials are inadmissible, especially from public broadcasters who work freely and independently on the territory of Ukraine.

We call on ZDF to explain all the violations mentioned, and to give its audience a wider context to the facts described in the report.