Новини компанії

Вересень 06, 2023

Зберегти Суспільне та забезпечити його фінансування, — міжнародні партнери

Зберегти Суспільне Мовлення як один зі стовпів авторитетних і надійних джерел інформації в Україні та забезпечити гідне фінансування, як це передбачено чинним законодавством. На цьому наголосив Ніколо Гаспаріні, пресаташе Представництва Європейського Союзу в Україні під час конференції «Суспільне Мовлення: реформа під час війни».

На його думку, реформування пострадянської державної телерадіокомпанії на незалежне Суспільне Мовлення є одним з головних досягнень медійної реформи в країні за останні роки.

Читайте також: «Ми знайдемо шляхи забезпечення роботи Суспільного» — Роксолана Підласа

«За останні роки Суспільне Мовлення перетворилось на широко шанованого та професійного гравця на ринку, якого слід і надалі зміцнювати, а його незалежність — зберігати, — вважає Ніколо Гаспаріні. — Саме Суспільне Мовлення забезпечує українцям вільний доступ до якісних та достовірних джерел новин, особливо під час війни, коли дезінформація та інформаційні маніпуляції залишаються широко розповсюдженими».

Ноель Карран, генеральний директор Європейської мовної спілки, закликав уряд і парламент забезпечити повне виконання бюджету Суспільного у 2024 році.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Суспільне активно допомагає суспільним мовникам у Європі достовірно висвітлювати війну в Україні — надаючи новини, аналітику та розслідування. «Завдяки їхній підтримці та підтримці членів з усього континенту ми змогли поділитися з суспільними редакціями понад 13 тис. новин після вторгнення», — розповів Ноель Карран. Зокрема, інтерв’ю з Президентом України, яке підготувало Суспільне, лише протягом березня 2022 року транслювали понад 2000 разів на 80 каналах.

«Для мене було честю побачити й почути більше про роботу Суспільного, журналістів та співробітників, які йдуть на неймовірні ризики, щоб надати рятівний круг для всіх, хто опинився під перехресним вогнем цієї жахливої війни», — Ноель Карран поділився враженнями про візит до Суспільного у квітні 2023 року.

Він переконаний, що важливість Суспільного ще більше зросте після війни, коли воно буде потрібне для підтримки національного духу, відновлення економіки, суспільного життя та культури України.

«Очікування від Суспільного під час війни та після неї будуть набагато більшими, ніж від інших мовників Європи, але зараз він має третій найнижчий рівень фінансування серед наших членів, якщо розглядати фінансування як частку ВВП. Надзвичайно важливо забезпечити адекватний бюджет, щоб Суспільне могло не тільки продовжувати виконувати свою важливу функцію перед суспільством, але й здійснювати програму цифрової трансформації та залучати молоду аудиторію до своїх надійних новин та інформації», — підсумував генеральний директор ЄМС.

Читайте також: Суспільне Новини: цінність, амбіції та професійні стандарти — «Воєнні медіавиклики 2023

«Хочу висловити свою найбільшу підтримку Суспільному. Ми дуже поважаємо те, що ви робите в Україні. Після виступів представників Суспільного на подіях завжди звучать оплески», — додала Моніка Гарбачяускайте-Будрене, керівниця Литовського суспільного мовника LRT, членкиня виконавчої ради ЄМС.

«Численні звіти свідчать про чіткий і міцний зв'язок між ефективними, добре фінансованими суспільними ЗМІ та вищою якістю демократії. Тому важливо, щоб з настанням миру Україна підтвердила свою відданість свободі преси та забезпечила достатнє фінансування суспільних ЗМІ для виконання ними своєї демократичної місії», — підкреслила Моніка Гарбачяускайте-Будрене.

«Як Суспільне потрібне людям, так Суспільне потребує підтримки людей і тих, хто ухвалює рішення щодо забезпечення незалежних та адекватних фінансових рамок для його діяльності. Це тим більше актуально в контексті амбіцій та прагнень України приєднатися до Європейського Союзу та його системи цінностей, підкреслених у багатьох документах, резолюціях та рекомендаціях Ради Європи», — своєю чергою наголосила Радка Бетчева, голова зі зв’язків з членами Європейської мовної спілки в Центральній та Східній Європі. 

Вона зазначила, що, як правило, суспільні мовники мають набагато більшу довіру, ніж приватні медіа, а громадяни цінують їх за надійність і неупередженість. Відповідно до останнього звіту Європейської мовної спілки, 49% громадян вважають суспільні мовники одним з трьох джерел, яким вони довіряють найбільше. При цьому новинам Суспільного Мовлення в Україні довіряє 86% його аудиторії. «Це велике досягнення, яке потрібно зберегти й ще більше примножувати, і це вагомий аргумент для того, щоб підтримати Суспільне та забезпечити його незалежне й належне фінансування»,  — переконана Радка Бетчева

Конференція «Суспільне Мовлення: реформа під час війни» організована Центром демократії та верховенства права та комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. У події взяли участь народні депутати, представники громадських та міжнародних організацій. 

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з потужним охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та Національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини читайте на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Ми мовимо мовами нацспільнот, представляємо Україну на Євробаченні, розвиваємо дитячий ресурс «Бробакс», навчаємо медіаспільноту в Академії Суспільного Мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

Фото Центру демократії та верховенства права та Анастасії Мантач

 

International partners emphasizing the need to preserve Suspilne Ukraine and ensure its funding

Nicolo Gasparini, Press Attaché, EU Delegation to Ukraine, put an emphasis on preserving Suspilne Ukraine as one of the pillars of the country's respectable and trusted information sources and ensuring its adequate funding as provided for by the current legislation.

In his view, reforming of the post-Soviet, state-run TV and radio company into an independent Public Broadcasting Company is one of the main achievements of the media reform in the country in recent years.

“Over the past years, Ukraine’s public broadcaster has developed into a widely respected and professional player in the market that should be further strengthened and whose independence should be preserved,” Nicolo Gasparini said. “It's the Public Broadcasting Company, or Suspilne, that provides Ukrainians with free access to good-quality and credible news sources, especially, in times of war when disinformation and information manipulations remain widespread.”

Noel Curran, Director General of the European Broadcasting Union, urged the government and the parliament to secure Suspilne’s budget in full in the upcoming year of 2024.

He reminded that since the beginning of the full-scale invasion, Suspilne Ukraine has been actively helping public service broadcasters in Europe to accurately cover the war in Ukraine by providing news, analysis and investigations. “With their support – and that of Members across the continent – we have been able to share over 13,000 news items with public service newsrooms since the invasion,” said Noel Curran. In particular, an interview with the President of Ukraine, which was prepared by Suspilne, was broadcast over 2000 times on 80 channels through March 2022.

“It was an honor for me to see and hear more about the work of Suspilne Ukraine and the journalists and staff who are taking incredible risks to provide a lifeline for all those caught in the crossfire of this terrible war,” Noel Curran shared his impressions of his visit to Suspilne in April 2023.

He is convinced that importance of Suspilne Ukraine will grow even more after the war when it will be needed to help bolster the national spirit and support the restoration of the economy, the social life and the culture of Ukraine.

“The expectations for Suspilne Ukraine during and after the war will be much greater than for other broadcasters in Europe. But currently it has the third lowest level of funding amongst our Members when considering funding as a proportion of GDP. It is highly important to ensure adequate budget funding, so that Suspilne could not only continue performing its important function before the public, but also implementing the digital transformation program and attracting young audience to their reliable news and information,” Director General of the EBU summarized.

“I would like to express my greatest support for Suspilne. We highly respect what you are doing in Ukraine. There is always applause after the speeches of UA: PBC representatives at events," Monika Garbaciauskaite-Budriene, Head of Lithuanian Public Broadcaster LRT, member of the EWC Executive Board, added.

“Numerous reports show clear and strong links between effective, well-funded public media and better quality of democracy. Therefore, it is important that when peace comes, it will also bring a renewed commitment of Ukraine to freedom of the press and sufficient funding for the Public Service Media to fulfil its democratic mission,” Monika Garbaciauskaite-Budriene said.

“As people need Suspilne, Suspilne needs people and decision makers to support it and to ensure independent and adequate financial framework for its operations. This is even more so in the context of Ukraine’s ambitions and aspirations to join the European Union and its value system underlined in many Council of Europe’s instruments, resolutions and recommendations,” Radka Betcheva, the Head of Relations with members of the European Broadcasting Union in Central and Eastern Europe, emphasized in her turn.

She noted that, as a rule, public broadcasters are much more trusted than private media, and citizens value them for their reliability and impartiality. In accordance with the EBU’s latest report, on average, 49% of citizens rank PSM among their three most trustworthy news sources. At the same time, 86% of its audience trust the news of Suspilne Ukraine. “This is a great achievement, which needs to be maintained and even further increased, and this is a strong argument to support Suspilne and ensure its independent and adequate funding,” as Radka Betcheva is convinced.

The conference titled “Public Broadcasting: Reform in Time of War” was organized by the Center for Democracy and Rule of Law and the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy. The event was attended by MPs, representatives of civil society and international organizations.