Новини компанії

Травень 23, 2023

Посли країн G7 наголосили на важливості незалежного Суспільного Мовлення

Посли країн G7 зустрілися з головою та секретарем Наглядової ради Суспільного Мовлення Світланою Остапою та Вадимом Міським, а також головою правління Суспільного Миколою Чернотицьким, щоб обговорити роль суспільного мовника та ЗМІ під час війни. У зустрічі також взяли участь голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Ми підкреслили важливість свободи ЗМІ та цінність високоякісного, фінансово стабільного й незалежного суспільного мовлення», — йдеться у твіттері групи послів G7 з підтримки реформ в Україні.

Читайте також: Фільм «Буча 22» отримав спеціальну відзнаку Bucha journalism conference

«Це не перша наша зустріч, адже посли країн G7 приділяють значну увагу свободі слова в Україні, зокрема — умовам розвитку Суспільного. Ми розповіли про стан справ та подякували за підтримку і нашої країни, і Суспільного Мовлення», — розповів Микола Чернотицький.

Світлана Остапа розповіла, що послів G7 та представників посольств цікавило, чи розвивається суспільний мовник під час війни: «Ми повідомили, що, незважаючи на значне недофінансування, Суспільне продовжує розвиватися протягом 2022-2023 років. Для 78% українців важливе існування суспільного мовлення в країні (згідно з дослідженням «Детектора медіа»), а рейтинги всіх платформ Суспільного ростуть»

Вона нагадала, що «наглядова рада ухвалила нову Стратегію розвитку Суспільного на 2023-2025 роки. На платформах Суспільного відбулася низка прем’єр документальних фільмів, радіопроєктів. Ми зробили все, що могли, для організації Євробачення-2023, яке проводила Британія від імені України».

При цьому Світлана Остапа підкреслила: «В Україні посилюється державне мовлення, відкриваються нові канали, хоча цього рудименту СРСР ми мали позбутися».

«Ми говорили з послами про необхідність підтримки реформи Суспільного, бо саме суспільне мовлення є одним з елементів демократичної України», — підсумувала голова наглядової ради Суспільного.

Член Наглядової ради Суспільного Мовлення та її секретар Вадим Міський акцентував на важливості прийняття  нової, стабільної моделі фінансування мовника, щоб уникнути інформаційних ризиків для українського суспільства.

«Кілька років тому Суспільне запропонувало нову модель фінансування, що базується на спрямуванні частини отриманої держбюджетом ренти за користування радіочастотним ресурсом до спеціального фонду держбюджету. Ця модель була проаналізована експертами Ради Європи й рекомендована до впровадження. Без імплементації сталої моделі фінансування не можна говорити, що Україна всерйоз виконує свої обіцянки перед європейськими інституціями щодо реформування медіасфери. Крім того, недофінансування Суспільного Мовлення посилює інформаційні ризики для українців, в тому числі тих, що на окупованих територіях», — розповів Вадим Міський.

«Медіареформи в Україні є такими ж важливими для забезпечення стійкості української держави у час повномасштабного вторгнення, як і інші реформи, спрямовані, наприклад, на розвиток економіки, або боротьбу з корупцією. Адже саме вільні й незалежні медіа забезпечують реалізацію фундаментальної для кожної демократії свободи слова. Тому ми закликаємо міжнародних партнерів і друзів України під час надання фінансової допомоги виокремлювати ті кошти, які мають спрямовуватися на забезпечення розвитку Суспільного мовника, незалежного медіарегулятора і вільного українського медіапростору», — зазначив Микита Потураєв.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший, Суспільне Культура, супутниковий телеканал Суспільне Новини й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві мовники. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото з твіттер-сторінки групи послів G7 з підтримки реформ в Україні

 

G7 Ambassadors emphasized the importance of independent Suspilne Ukraine

The G7 ambassadors met with Svitlana Ostapa, Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine, and Vadym Miskyi, Secretary of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine, and Mykola Chernotytskyi, Head of Suspilne Ukraine Managing Board, to discuss the role of the public broadcaster and the media in general during the war. The meeting was also attended by the Head of the EU Delegation to Ukraine, Matti Maasikas, and the Head of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Mykyta Poturaiev.

"We emphasized the importance of media freedom and the value of high quality, financially stable and independent public service broadcasting," the G7 Ambassadors' Group for Reforms in Ukraine tweeted.

"This is not our first meeting, as the G7 Ambassadors pay considerable attention to freedom of speech in Ukraine, in particular, to the conditions for the development of Suspilne Ukraine. We described  the current situation  and thanked them for supporting both our country and Suspilne Ukraine," said Mykola Chernotytskyi.

Svitlana Ostapa said that G7 Ambassadors and representatives of Embassies were interested in whether the public broadcaster was developing during the war: "We informed them that despite significant underfunding, Suspilne Ukraine continues to develop in 2022-2023. For 78% of Ukrainians, the existence of public broadcasting in the country is important (according to a study by Detector Media), and the ratings of all Suspilne Ukraine platforms are growing." 

She reminded that "the Supervisory Board has adopted a new Development Strategy of Suspilne Ukraine for 2023-2025. A number of documentary films and radio projects were premiered on Suspilne Ukraine platforms. We did everything we could to organise the Eurovision Song Contest 2023, which was held by the UK on behalf of Ukraine."

At the same time, Svitlana Ostapa emphasized: "State broadcasting is being strengthened in Ukraine, new channels are being opened, although we should have got rid of this vestige of the USSR."

"We talked with the Ambassadors about the need to support the reform of Suspilne Ukraine because public broadcasting is one of the elements of a democratic Ukraine," summarized the Head of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine.

Vadym Miskyi, a member of the Supervisory Board of Suspilne Ukraine and its secretary, emphasized the importance of adopting a new, stable model of financing the broadcaster to avoid information risks for Ukrainian society.

"Several years ago, Suspilne Ukraine proposed a new funding model based on directing a part of the rent received from the state budget for the use of radio frequency resources to a special fund of the state budget. This model was analyzed by Council of Europe experts and recommended for implementation. Without the implementation of a sustainable funding model, it is impossible to say that Ukraine is seriously fulfilling its promises to European institutions to reform the media sector. In addition, underfunding of Suspilne Ukraine increases information risks for Ukrainians, including those in the occupied territories," said Vadym Miskyi.

"Media reforms in Ukraine are as important for ensuring the resilience of the Ukrainian state in times of full-scale invasion as other reforms aimed at, for example, economic development or the fight against corruption. After all, it is free and independent media that ensure the realization of freedom of speech, which is fundamental to every democracy. Therefore, we urge international partners and friends of Ukraine while providing financial assistance to allocate the funds that should be directed to ensure the development of the Suspilne Ukraine, an independent media regulator and a free Ukrainian media space," said Mykyta Poturaiev.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.