Новини компанії

Грудень 26, 2022

Фільм «Щедрик проти “русского міра”» презентували у Будинку звукозапису

24 грудня відбулася допрем’єрна презентація документального фільму «Щедрик проти “русского міра”» в Будинку звукозапису Українського Радіо. Фільм був створений на замовлення Суспільне Культура командою «Prosto production».

Читайте також: «Щедрик проти “русского міра”»: історія культурної перемоги

Член правління, відповідальний за платформи радіо й телебачення Суспільного Мовлення, Дмитро Хоркін та виконавчий продюсер каналу Суспільне Культура Лук’ян Галкін розповіли про важливість історії світового турне капели Олександра Кошиця та історичні паралелі, які українці переживають цього разу за іншим сценарієм — демократичний світ на боці України.

«Стрічку можна вважати однією з вершин, яких нам вдалося досягти за цей рік. Уся цьогорічна робота телеканалу Суспільне Культура присвячена протистоянню російській пропаганді в культурологічному, у світоглядному сенсі. Наша важлива мета — не дати викреслити нас з історії, не дати переписати й написати історію за нас, розповісти широкому загалу нашу історію, яка багато разів змінювалася задля втамування імперських амбіцій, і зробити це у такий спосіб, аби ми присвоїли собі своє і ніколи більше не віддали, — зазначив Лук’ян Галкін. — Паралелей в історії «Щедрика» із сьогоденням значно більше, ніж ви можете собі уявити».

Сценаристка фільму Наталка Пономарів представила на передпоказі команду, з якою вони працювали наді фільмом: режисера Олександра Назарова, дослідницю «Щедрика» і співсценаристку Тіну Пересунько, продюсера Вячеслава Пономарьова, композитора Олександра Климаня, дизайнера Костянтина Пузанкіна. Наталка Пономарів розповіла, що редактор фільму Антон Єганов увесь цей час працював з ними з фронту.

«Із повномасштабним вторгненням росії ця тема зазвучала по-новому і відкрила набагато більше паралелей. Дуже символічно, що ми зібралися у Святвечір. Усі знають “Щедрик” як різдвяний гімн, хоч у нашому фільмі ви побачите його іншим — це історія про те, як українська пісня стала потужним і дуже ефективним інструментом у боротьбі за незалежність. Це дуже актуально і зараз», — розповіла сценаристка.

За словами Тіни Пересунько, яка розпочала дослідження історії світових гастролей капели Олександра Кошиця у 2016 році, її мрія здійснилася, бо тепер кожен довідається правду про хорову капелу та «Щедрик».

«Найбільша моя мрія — щоб ця тема стала загальновідомою. Мені боліло, як дослідниці цієї теми від 2016 року, чому ми не говоримо, що “Щедрик” — це історія нашої державності. Чому ми не говоримо, що “Щедрик” — це не лише американська сторінка, але це також європейська сторінка?» — каже Тіна Пересунько.

Читайте також: Прем’єра фільму «Щедрик проти “русского міра”» на Суспільне Культура

У документальному фільмі «Щедрик проти “русского міра”» твори з репертуару капели Кошиця виконує Академічний хор Українського Радіо. На презентації цей колектив виконав автентичні варіанти «Щедрика», «Червоної калини», «Боже, великий, єдиний» та інші композиції, що звучали сто років тому в Європі й Америці.

Більше фото з допрем’єрної презентації дивіться в альбомі.

Спікерами стрічки стали дослідники, культурологи, діячі мистецтв. З-поміж них: Тіна Пересунько, авторка дослідження історії «Щедрика», Кирило Стеценко, український скрипаль, композитор, онук одного із засновників Капели УНР (Кирила Стеценка); Лариса Семенко, дослідниця творчості Миколи Леонтовича; Ігор Гирич — історик, професор, експерт із проблем історії культури; Анатолій Паладійчук, куратор мистецьких проєктів, колекціонер.

Продюсери від Суспільне Культура — Лук’ян Галкін та Альона Голякова.

Фільм «Щедрик проти “русского міра”» показали на Різдво Перший телеканал Суспільного Мовлення у межах марафону «Єдині новини #UAразом» і телеканал Суспільне Культура.

Суспільне Культура — суспільний загальнонаціональний телеканал для культурного дозвілля. Кіно, театр і музика, цікаві програми про мистецтво, спецпроєкти та ефіри наживо з головних культурних та мистецьких подій країни.

Фотографувала Анастасія Мантач

 

 

The film Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the russian world) is presented at the Recording House of Ukrainian Radio

On 24 December, a pre-premiere presentation of the documentary film Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the russian world) was held at the Recording House of Ukrainian Radio. The film was commissioned by Suspilne Kultura by the Prosto production team.

Read also: Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the Russian World): the story of a cultural victory

Dmytro Khorkin, Member of the Managing Board, responsible for the radio and television platforms of Suspilne Ukraine, and Lukian Halkin, the Executive Producer of Suspilne Kultura TV channel, spoke about the importance of the history of world tours of Choir Chapel of Oleksandr Koshyts and the historical parallels that Ukrainians are experiencing this time in a different scenario where a democratic world is on the side of Ukraine.

“The film can be considered one of the peaks that we managed to achieve this year. All this year's work of the Suspilne Kultura TV channel is dedicated to opposing russian propaganda in a cultural, worldview sense. Our important goal is to prevent us from being erased from history, to prevent history from being rewritten and written for us, to tell the general public about our history, which has been changed many times to satisfy imperial ambitions, and to do it in such a way that we claim it our own and never give it back, Lukian Halkin noted. “There are more parallels in the history of Shchedryk with the present days than you can imagine.”

Natalka Ponomariv, the screenwriter of the film, at the pre-screening introduced the team with whom she worked on the film, namely Oleksandr Nazarov, director, Tina Peresunko, Shchedryk researcher and co-screenwriter, Viacheslav Ponomarov, producer, Oleksandr Klyman, composer, Kostiantyn Puzankin, designer. Natalka Ponomariv said that Anton Yehanov, the film editor, had been working with them from the front all this time.

“With the full-scale invasion of russia, this topic sounded in a new way and opened many more parallels. It is very symbolic that we gathered on Christmas Eve. Everyone knows Shchedryk as a Christmas hymn, although in our film you will see it in a different way. This is the story of how the Ukrainian song became a powerful and very effective tool in the struggle for independence. This is very relevant even now,” the screenwriter said.

According to Tina Peresunko, who began researching the history of world tours of Choir Chapel of Oleksandr Koshyts in 2016, her dream has come true, because now everyone will learn the truth about the Choir Chapel and Shchedryk.

“My biggest dream is for this topic to become widely known. As a researcher of this topic from 2016, it hurt me why we don't say that Shchedryk is the story of our statehood. Why don't we say that Shchedryk is not only an American page, but it is also a European page?” Tina Peresunko says.

Read also: The premiere of Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the Russian World) on Suspilne Kultura

In the documentary film Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the russian world) works from the repertoire of the Chapel of Koshyts are performed by the Academic Choir of the Ukrainian Radio. At the presentation, this Choir performed authentic versions of Shchedryk, Oh, the Red Viburnum in the Meadow, Prayer for Ukraine and other compositions that sounded a hundred years ago in Europe and America.

See more photos from the pre-premiere presentation in the album.

The film speakers were researchers, cultural experts, and artists. Among them are Tina Peresunko, author of the study of the history of Shchedryk, Kyrylo Stetsenko, Ukrainian violinist, composer, grandson of one of the founders of Ukrainian Republic Capella (namely Kyrylo Stetsenko); Larysa Semenko, researcher of Mykola Leontovych's work; Ihor Hyrych, historian, professor, expert on cultural history issues; Anatolii Paladiichuk, curator of art projects, collector.

Producers from Suspilne Kultura are Lukian Halkin and Aliona Holiakova.

The film Shchedryk proty “russkoho mira” (Shchedryk Against the russian world) was shown on Christmas Day on Pershyi public service TV channel as part of the United News #UArazom telethon and on Suspilne Kultura TV channel.

Suspilne Kultura is a nationwide public service TV channel for cultural leisure. Cinema, theater and music, interesting programmes about art, special projects and live broadcasts of the country's main cultural and artistic events.

Photographed by Anastasiia Mantach