Новини компанії

Листопад 02, 2022

«Хочемо, щоб наші подкасти допомагали людям: відволікали чи давали поради», — Дмитро Афанасьєв про подкасти Суспільного

«Повномасштабна війна вплинула на всі сфери життя і, безумовно, на всі робочі процеси. Команда подкастів Суспільного готувалася до можливого загострення: деякі проєкти після 24 лютого ми відтермінували, виробництво деяких — прискорили і завершили. Ми уважно стежили за статистикою, і, зокрема у березні, помітили активний попит на наші історичні та культурні проєкти, які до цього аудиторія слухала менш активно. Вони почали “залітати” до топ-рейтингів подкастів в Apple та на інших популярних платформах», — наголосив менеджер подкастів Суспільного Мовлення Дмитро Афанасьєв під час онлайн-дискусії «Як українські медіа опановують подкастинг», яку організувала платформа IZONE Media.

Серед таких проєктів Суспільного, які користуються популярністю, він згадав подкаст «Наша Класика» — це знакові твори української та зарубіжної літератури від Радіо Культура, «Психологія злочину» від Українського Радіо, також Суспільне Казки та проєкт «Як ми вижили».

Окрім адаптованих проєктів з теле- та радіоплатформ Суспільного, присвячених темам війни, — від права у воєнний час до літератури, дотичної до війни, команда подкастів мовника також створює власний контент: «Це природньо, що у кожному проєкті зараз відчувається гіркий присмак наших сьогоднішніх реалій, але з іншого боку, вони приносять користь. Хочемо, щоб кожен наш подкаст допомагав людям у той чи інший спосіб: трохи відволікти, розважити, дати практичні поради і відповіді».

Читайте також: Вікторія Мурована стала генеральною продюсеркою цифрових платформ Суспільного

За його словами, після 24 лютого виробництво локальних подкастів Суспільного призупинилося, оскільки регіональні команди були залучені до більш нагальних завдань, нині ситуація поступово змінюється.

«Зараз регіональні команди фіксують події, які відбувалися в їхніх регіонах, по гарячих слідах. Запоріжжя вже запустило подкаст “Моя історія війни”, а Харків — “Пошрамований. Місто нескорених”», — зазначив Дмитро Афанасьєв.

Також спікерами онлайн-дискусії, присвяченої обговоренню розвитку українського подкастингу та досвіду медіакомпаній, стали Федір Попадюк — подкастер, керівник подкастів в «Українській правді», Катерина Полівчак — подкастерка, режисерка подкастів Ukraїner. Модерував розмову Олексій Кушнір, керівник студії IZONE Media.

Зазначимо, в листопаді 2022 року виповнюється півтора року з моменту запуску подкастів на Суспільному. Також цього року одразу чотири подкасти Суспільного стали переможцями аудіопремії «Слушно»«Теорія неймовірності», «Головний подкаст», «АН-26. Історія останнього польоту» та «Русскій фейк, іді на***!»

Стежити за новинками подкастів Суспільного і не тільки можна у нашому телеграм-каналі Суспільне Подкасти.

 

“We want our podcasts to help people: distract or give advice”, Dmytro Afanasiev on Suspilne podcasts

“The full-scale war has affected all spheres of life and, of course, all work processes. The podcast team of Suspilne prepared for a possible aggravation. We postponed some projects after 24 February, the production of some was accelerated and completed. We closely monitored the statistics, and, in particular, in March, we noticed an active demand for our historical and cultural projects, which the audience had been listening to less actively before. They began to enter the top podcast ratings on Apple and other popular platforms,” Dmytro Afanasiev, podcast manager of Suspilne Ukraine, said during the online discussion How Ukrainian media master podcasting organized by IZONE Media platform.

Among such popular projects of Suspilne Ukraine, he mentioned the podcast Nasha klasyka (Our Classics), i.e. iconic works of Ukrainian and foreign literature from Radio Kultura, Psykholohiia zlochynu (Psychology of Crime) from Ukrainian Radio, as well as Suspilne Kazky and the project Yak my vyshyly (How We Survived).

In addition to adapted projects from Suspilne TV and radio platforms dedicated to war-related topics, from wartime law to war-related literature, the broadcaster's podcast team also creates its own content: “It is natural that every project now has a bitter taste of our current realities, but on the other hand, they bring benefits. We want each of our podcasts to help people in one way or another: to distract, entertain, give practical advice and answers.”

Read also: Viktoriia Murovana becomes General Producer of Suspilne digital platforms

According to him, after 24 February, the production of local podcasts on Suspilne was suspended, as regional teams were involved in more urgent tasks, but now the situation is gradually changing.

“Now regional teams are recording the events that took place in their regions without delay. Zaporizhzhia has already launched the podcast Moia istoriia viiny (My War Story). Kharkiv has launched the podcast Poshramovanyi. Misto neskorenykh (Scarred. City of the Unconquered),” Dmytro Afanasiev noted.

Other speakers of the online discussion dedicated to the development of Ukrainian podcasting and the experience of media companies were Fedir Popadiuk, podcaster, head of podcasts at Ukrainska Pravda, Kateryna Polivchak, podcaster, director of podcasts at Ukraїner. The conversation was moderated by Oleksii Kushnir, head of IZONE Media studio.

As a reminder, November 2022 marks one and a half years since the launch of podcasts on Suspilne. Also this year, four podcasts of Suspilne became winners of the Slushno audio award, namely Teoriia neimovirnosti (Theory of Improbability), Holovnyi podkast (Main Podcast), AN-26. Istoriia ostannoho polotu (AN-26. The Story of the Last Flight) and Russkyi feik, idi na ***! (russian Fake, Go F*** Yourself!).

Follow the latest podcasts of Suspilne and more in our Suspilne Podcasts Telegram channel.