Новини компанії

Серпень 01, 2023

Ангеліна Карякіна стала радницею голови правління Суспільного

З 1 серпня Ангеліну Карякіну призначено радницею голови правління Суспільного Мовлення. Медіаменеджерка та журналістка Ангеліна Карякіна приєдналася до команди Суспільного у березні 2020 року, зайнявшись стратегічним плануванням та координацією всіх платформ насамперед із діджитал-платформою, відповідала за конвергентність процесів. 

У 2021 році Ангеліна Карякіна стала генеральною продюсеркою інформаційного мовлення Суспільного, яке розвивала протягом майже двох років. 

Читайте також: Олександр Зінченко та Олена Гусейнова стали лауреатами премії імені Івана Франка 

Про досвід роботи генпродюсеркою під час повномасштабного вторгнення, причину звільнення та про плани тепер вже у новій посаді на Суспільному — читайте в інтерв’ю.

— Ангеліно, навесні 2023 року ви прийняли рішення звільнитися з посади генпродюсерки інформаційного мовлення Суспільного. Розкажіть, з чим було пов’язане таке рішення? 

— Це комплекс причин. З одного боку, я відчула, що мені варто зробити паузу у такій інтенсивній роботі з новинами, з якими я без пауз працюю понад 10 років. Останній рік, безумовно, став особливо складним. До того ж кілька місяців тому я стала мамою, що також змусило мене переглянути свій графік та інтенсивність роботи з новинами. Я хочу зробити паузу у роботі з новинами і нарешті дозволити собі глибше попрацювати з речами, які потребують осмислення. На Суспільному критично важливо не втрачати темп і якість мультимедійної  трансформації, яку ми розпочали у NewsHouse, і яка у період повномасштабного вторгнення стала особливо відчутною. З цим і планую допомагати команді. Також я зосередилась роботі з воєнними злочинами, із якими паралельно працюю  в проєкті «Україна свідчить» (“The Reckoning”) Лабораторії журналістики суспільного інтересу, де я є співзасновницею.

— Чому обрали інший напрям діяльності — з генпродюсерки інформаційного мовлення в радниці голови правління? 

— Мені здається, це оптимальна і для мене, і для команди роль, у якій я планую працювати далі. Між нами достатньо довіри і пройденого шляху. 

— Чим запам’ятався попередній досвід на Суспільному? Що вдалося та що стало викликом?

— Ми пройшли вкрай складний шлях на Суспільному — з повної трансформації команди новин, обʼєднання телевізійного, радійного ньюзрумів із ньюзрумом сайту, створили з нуля команду соцмереж новин, а потім зробили ще один стрибок — мультимедійне планування, ньюзгезерінг. Десь усередині цього процесу сталося повномасштабне російське вторгнення. З одного боку, це стало неймовірним викликом, з іншого — дозволило швидко переглянути процеси і зосередитися лише на найважливішому, на тому, що потрібно аудиторії тут і зараз. Цифри, цитованість свідчать, що нам це і зараз вдається. 

 

— Чи розглядаються вже кандидати на посаду генпродюсера інформаційного мовлення? 

— Я пишаюся тим, яка команда працює у новинах зараз і тому іду з посади зі спокійною душею. Мої обовʼязки виконує шефредакторка новин, талановита і принципова керівниця та журналістка Христина Гаврилюк, яка, власне, побудувала соцмережі новин і запровадила у новинах справжній воєнний репортаж як жанр. Рішення за правлінням, але це вже керівниця, яка пройшла із Суспільним найскладніші часи і допомогла створити бренд новин, яким довіряє вся країна.

— Поділіться, які тепер ставите перед собою задачі у новій ролі та що плануєте? 

— Я планую зосередитися на трансформації регіональних ньюзрумів, допомогти вибудувати мультимедійну роботу між регіонами та центром. Також на завдання голови правління займатимусь окремими питаннями міжнародної співпраці та редакційного супроводу. 

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії та супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Фото — Володимир Шевчук

 

Angelina Kariakina becomes an advisor to the Head of Suspilne Ukraine Managing Board  

On August 1, Angelina Kariakina was appointed Advisor to the Head of Suspilne Ukraine Managing Board. Angelina Karyakina, media manager and journalist, joined the team of Suspilne Ukraine in March 2020, where she was engaged in strategic planning and coordination of all platforms, primarily the digital platform, and was responsible for the convergence of processes. 

In 2021, Angelina Kariakina became the General Producer of the information broadcasting of Suspilne Ukraine, which she had been developing for almost two years.

Read about her experience as a General Producer during the full-scale invasion, the reason for her resignation, and her plans for the new position at Suspilne Ukraine in this interview.

- Angelina, in the spring of 2023, you decided to resign from the position of General Producer of Suspilne Ukraine information broadcasting. Could you tell us what was the reason for this decision? 

- There are a number of reasons. On the one hand, I felt that I should take a break from such intensive work with the news, which I have been working with non-stop for more than 10 years. The lasting year has certainly been particularly challenging. In addition, a few months ago I became a mother, which also made me reconsider my schedule and the intensity of my work with news. I want to take a break from working with the news and finally allow myself to work deeper with things that need to be understood. At Suspilne Ukraine, it is crucial not to lose the pace and quality of the multimedia transformation that we started at News House, which became especially noticeable during the full-scale invasion. I plan to help the team with this. I have also focused on war crimes, which I am working on in parallel with the Ukraine Testifies project (The Reckoning) at the Public Interest Journalism Lab, where I am a co-founder.

- Why did you choose a different line of work - from General Producer of information broadcasting to Advisor to the Head of the Managing Board? 

- It seems to me that this is the best role for me and the team, and I plan to continue working in it. We have enough trust and experience between us. 

- What do you remember about your previous experience at Suspilne Ukraine? What was successful and what was a challenge?

- We went through an extremely difficult path at Suspilne Ukraine - from a complete transformation of the news team, merging the TV and radio newsrooms with the website newsroom, creating a news social media team from scratch, and then making another leap - multimedia planning, newsgathering. Somewhere in the middle of this process, the full-scale russian invasion happened. On the one hand, it became an incredible challenge, but on the other hand, it allowed us to quickly review the processes and focus only on the most important things, on what the audience needs here and now. The numbers and citations show that we are still succeeding.

- Are you considering candidates for the position of General Producer of information  broadcasting? 

- I am proud of the team we have in the news now, and therefore I am leaving my position with a calm soul. My duties are being carried out by Khrystyna Havryliuk, the news Editor-In-Chief, a talented and principled leader and journalist who has built the news social networks and introduced real war reporting as a genre in the news. The decision is up to the Managing Board, but this is a leader who has gone through the most difficult times with Suspilne Ukraine and helped create a news brand that the whole country trusts.

- Tell us what tasks you have set for yourself in your new role and what are your plans? 

- I plan to focus on the transformation of regional newsrooms, to help build multimedia work between the regions and the centre. I will also deal with certain issues of international cooperation and editorial support on behalf of the Head of Managing Board.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne News. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and its digital platforms.