Новини компанії

Липень 10, 2023

Телеканал Суспільне Спорт презентують восени

Суспільне Мовлення в листопаді презентує окремий спортивний супутниковий канал Суспільне Спорт. Таким чином Суспільне зможе запропонувати глядачам ще більше спортивних трансляцій із подій як в Україні, так і з-за кордону. 

Читайте також: Нові параметри HD-версій супутникових телеканалів Перший та Суспільне Новини

За словами генерального продюсера суспільно важливого контенту та спеціальних проєктів Суспільного Мовлення Костянтина Стрюкова, спорт завжди був важливою складовою людської діяльності, важливою частиною культури нації, він допомагає зміцнювати довіру та дух суспільства, а також долати комунікаційні бар'єри та об'єднувати людей. 

«Суспільне Мовлення приділяє багато уваги спортивним трансляціям: літні та зимові Олімпіади, Чемпіонати Світу та Європи, різні змагання, на яких українські спортсмени відстоюють честь нашої країни, завжди знаходили місце на всіх наших платформах. 

Запуск національного телеканалу Суспільне Спорт — це логічний крок для Суспільного. В цей важкий для країни час ми бачимо свою місію в підтримці наших спортсменів, тренерів, всіх спортивних ентузіастів та вболівальників. Спортивний напрям Суспільного Мовлення повинен сприяти об'єднанню суспільства навколо духу українців. А що може бути краще для вболівальників, як не звуки нашого Гімну під час нагородження наших спортсменів, — зазначив Костянтин Стрюков.

Ми вже почали підготовку до запуску каналу: отримали дозвіл Нацради на зміну логотипу, другим етапом буде технічне мовлення. Повноцінний запуск відбудеться у листопаді, коли будемо транслювати змагання за участі українських спортсменів, і на показ у нас вже є права. Очікую, що за цей час вболівальники знайдуть і запрограмують кнопку нашого каналу й будуть чекати на повноцінний старт. Ми ж зробимо все можливе, щоб на нашому каналі з'являлось якомога більше українських спортсменів на міжнародних та національних змаганнях. Сподіваюсь, що разом зі спортивними федераціями нам вдасться це зробити».

Планується, що цілодобова сітка мовлення телеканалу Суспільне Спорт буде сформована завдяки уже традиційним для Суспільного трансляціям з біатлону, Чемпіонату світу з легкої атлетики, Чемпіонату Європи та світу з гімнастики, водним видам спорту, молодіжним чемпіонатам з футболу, а також спортивні новини та окремі проєкти команди Суспільне Спорт.

«За останні роки ми збільшили кількість прав на спортивні події та почали створювати унікальні проєкти на тему спорту на Суспільному. Ми бачимо запит від аудиторії на показ спортивних трансляцій і контенту навколо них, бачимо інтерес до спортивних новин як на сайті Суспільне Спорт, так і у щоденних випусках на місцевих телеканалах, — розповідає шеф-редактор Суспільне Спорт Олексій Мандзій. — В основі Суспільне Спорт — трансляції змагань за участю українських спортсменів. Але ми не лише транслюємо, а й даємо додатковий контекст, знайомимо аудиторію зі спортсменами та видами спорту — створюємо комплексне висвітлення події. Наш пріоритет — робота з українським спортивним контекстом, але ми також уже показуємо і будемо працювати з важливими світовими спортивними подіями. Ми прагнемо розширити свою контентну пропозицію та стати найбільшою платформою для українського спорту. Як і раніше, трансляції спортивних подій будуть доступні на загальнонаціональних телеканалах Суспільного, на Радіо Промінь, на сайті та ютуб-каналі Суспільне Спорт. Але усі ці події, а також ексклюзивні новини та проєкти будуть об'єднані в одному місці — на телеканалі Суспільне Спорт».

Зазначимо, що 6 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила Суспільному Мовленню змінити логотип супутникового каналу Суспільне Ужгород на Суспільне Спорт. Телеканал Суспільне Ужгород продовжить мовлення у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське РадіоРадіо ПроміньРадіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії та супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

Suspilne Sport TV channel to be presented in the autumn 

In November, Suspilne Ukraine will launch a separate sports satellite channel, Suspilne Sport. Thus, the Suspilne Ukraine will be able to offer viewers even more sports broadcasts from events both in Ukraine and abroad.

According to Kostiantyn Striukov, the General Producer of Socially Important Content and Special Projects at Suspilne Ukraine, sport has always been an important component of human activity, an important part of the nation's culture, it helps to build trust and spirit of society, as well as overcome communication barriers and unite people. 

"Suspilne Ukraine pays a lot of attention to sports broadcasts: the Summer and Winter Olympics, World and European Championships, various competitions where Ukrainian athletes defend the honour of our country have always found a place on all our platforms. 

The launch of the national TV channel Suspilne Sport is a logical step for Suspilne Ukraine. In this difficult time for the country, we see our mission in supporting our athletes, coaches, all sports enthusiasts and fans. The sports direction of Suspilne Ukraine should help unite society around the spirit of Ukrainians. And what could be better for the fans than the sounds of our National Anthem during the awarding of our athletes", — said Kostiantyn Striukov.

"We have already started preparations for the launch of the channel: we have received permission from the National Council to change the logo, and the second stage will be technical broadcasting. The full launch will take place in November, when we will broadcast competitions with the participation of Ukrainian athletes, and we already have the rights to show them. I expect that during this time, fans will find and program the button for our channel and wait for the full launch. We will do our best to show as many Ukrainian athletes as possible at international and national competitions on our channel. I hope that together with the sports federations we will be able to do this."

It is planned that the round-the-clock broadcasting grid of the Suspilne Sport channel will be formed thanks to the traditional broadcasts of biathlon, the World Athletics Championships, the European and World Gymnastics Championships, water sports, youth football championships, as well as sports news and individual projects of the Suspilne Sport team.

"In recent years, we have increased the number of rights to sports events and started creating unique sports-related projects on Suspilne Ukraine. We see a demand from the audience to show sports broadcasts and content around them, we see interest in sports news both on the Suspilne Sport website and in daily newscasts on local TV channels," says Oleksii Mandzii, Editor-In-Chief of Suspilne Sport. "At the heart of Suspilne Sport are broadcasts of competitions with the participation of Ukrainian athletes. But we do not only broadcast, but also provide additional context, introducing the audience to athletes and sports - we create comprehensive coverage of the event. Our priority is to work with the Ukrainian sports context, but we are already broadcasting and will continue to work with important global sports events. We aim to expand our content offer and become the largest platform for Ukrainian sports. As before, sporting events will be available on the national TV channels of Suspilne Ukraine, on Radio Promin, on the website and YouTube channel of Suspilne Sport. However, all these events, as well as exclusive news and projects, will be united in one place — on the Suspilne Sport TV channel."

It should be noted that on July 6, the National Council of Television and Radio Broadcasting allowed Public Broadcasting to change the logo of the satellite channel Suspilne Uzhhorod to Suspilne Sport. Suspilne Uzhhorod will continue broadcasting on T2 digital airwaves, cable networks and IPTV.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.