Новини компанії

Листопад 16, 2022

98 років в ефірі: 15 фактів з історії Українського Радіо

16 листопада Українському Радіо виповнилося 98 років. День виходу в ефір першої передачі Українського Радіо відзначається як День працівників радіо, телебачення та зв’язку. У 1994 році Указом Президента України встановлено як професійне свято.

15 фактів з історії Українського Радіо:

 • 16 листопада 1924 року — у Харкові в ефір вийшла перша передача Українського Радіо.
 • 1929 — створені оркестри Українського Радіо: Заслужений академічний симфонічний оркестр та Академічний оркестр народної та популярної музики Українського Радіо.
 • 1932 — створено хор Українського Радіо: нині Академічна хорова капела Українського Радіо імені Платона Майбороди.
 • 1950 — Українське Радіо почало мовити за кордоном. 
 • 1951 — введено в експлуатацію Київський телерадіоцентр на Хрещатику, 26, з якого досі мовлять Українське Радіо, Радіо Промінь та Радіо Культура. З 2022 року — також телеканали: Перший канал Суспільного Мовлення і Суспільне Культура.
 • 1965 — запущено мовлення другого каналу Українського Радіо, тепер Радіо Промінь.
 • 1972 — введено в експлуатацію Будинок звукозапису Українського Радіо.
 • 1974 — створено Тріо бандуристок Українського Радіо.
 • 1980 — створено Великий дитячий хор Українського Радіо.
 • 24 серпня 1991 року Українське Радіо вело трансляцію з Верховної Ради України, завдяки чому радіослухачі стали свідками проголошення державної незалежності України. 1 вересня 1991 року в ефірі вперше прозвучав Національний Гімн в оркестровому виконанні, ще до його офіційного затвердження Державним Гімном.
 • 1993 — Українське Радіо стало членом Європейської мовної спілки.
 • 2003 — початок мовлення третього каналу Українського Радіо — зараз Радіо Культура.
 • 2004 — відкриття Музею історії Українського Радіо на Хрещатику, 26.
 • 2017 — три канали Українського Радіо увійшли до складу Суспільного Мовлення. Членом правління Суспільного, відповідальним за платформу радіо, став Дмитро Хоркін. У 2022 році Дмитро Хоркін також очолив платформу телебачення.
 • 2022 — Українське Радіо відкрило свій сигнал для ретрансляції радіостанціям будь-якої форми власності, щоб радіостанції по всьому світу могли транслювати сигнал українського мовника. Наразі покриття Українського Радіо нараховує 194 FM-частоти й чотири передавачі середніх хвиль. 

Читайте також: Українському Радіо — 98 років

Про роботу радіо в умовах війни росії проти України розповів у програмі «Сьогодні. Вдень» на Українському Радіо член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо і телебачення, Дмитро Хоркін.

«За свою 98-річну історію Українське Радіо переживає вже другу велику війну. І можу з гордістю сказати, що за весь цей час радіо жодного разу не замовкало. В перші тижні війни, коли вся країна була в дорозі, інформацію про те, де наступають війська, де можна купити паливо, яка ситуація на дорогах, люди отримували саме по радіо. В містах, які місяцями перебували під окупацією, Українське Радіо було єдиним джерелом інформації для людей. Саме по Українському Радіо уряд і мер Маріуполя оголошували про останні евакуаційні коридори з окупованого міста. І навіть вчора, під час наймасштабнішого обстрілу, у Львові можна було почути тільки Українське Радіо. 

Наші журналісти працюють у тих самих умовах, в яких сьогодні живуть і працюють всі українці. Навіть у складніших, бо наші об’єкти є прямими цілями обстрілів росіян. Але наша робота у воєнний час — це додаткова відповідальність. Ми не маємо права злякатися чи розгубитися. В перший день повномасштабної війни я сказав нашому колективу, що Українське Радіо — це останнє, що має замовкнути в нашій країні. І ми не замовкнемо», — сказав Дмитро Хоркін.

Про історію Українського Радіо, його роботу за часів Другої світової війни та після неї в ефірі програми «Час інтерв’ю» на Радіо Культура розповів ветеран радіо, його керівник у 2014–2017 роках, зберігач Музею радіо Анатолій Табаченко.

«Українське Радіо розпочало мовлення 1924 році у Харкові. А вже восени 1941 року, під час Другої світової війни, евакуювалося знов до Харкова, а потім ще далі. І незважаючи на те, що територія України була окупована, Українське Радіо продовжувало працювати. Цікавий факт, що саме під час Другої світової війни, 1 травня 1943 року, з’явилися позивні Українського Радіо, мелодія “Реве та стогне Дніпр широкий”, який і сьогодні, хоч і в новому аранжуванні, звучить на початку кожної години. І в інший час навряд чи вони б з’явилися, а у важкому 1943 році радянська влада шукала якісь ключики до сердець і душ людей. А Українське Радіо завжди, навіть у часи найжорстокішої партійної цензури, було патріотичним, було носієм української мови, традиції, духу та культури»,  — зазначив Анатолій Табаченко.

Українське Радіо — найбільша FM-мережа та найпопулярніше розмовне радіо України, флагманський канал Національної суспільної телерадіокомпанії України. У Києві мовить на частоті 105 FM. Слухати Українське Радіо у всіх регіонах України можна через АМ та FM-частоти, які вказані за посиланням

Українське Радіо мовить в середньохвильовому діапазоні на території всієї країни. У населених пунктах, де немає FM-частоти, або в разі збоїв у її роботі, перемикайте приймачі в АМ-діапазон (чи СХ на старих приймачах) на частотах 1278 кГц, 873 кГц, 1404 кГц та 657 кГц.

 

98 years on the air: 15 facts from the history of Ukrainian Radio

On 16 November, Ukrainian Radio turned 98 years old. The day of the first broadcast of Ukrainian Radio is celebrated as the Day of Radio, Television and Communication Workers. In 1994, it was established as a professional holiday by the Decree of the President of Ukraine. 

15 facts from the history of Ukrainian Radio:

 • 16 November 1924 - the first broadcast of Ukrainian Radio was aired in Kharkiv.
 • 1929 - orchestras of the Ukrainian Radio were established, namely Honored Academic Symphony Orchestra and Academic Orchestra of Folk and Popular Music of Ukrainian Radio.
 • 1932 - the Choir of the Ukrainian Radio was created, now the Academic Choir of the Ukrainian Radio named after P. Maiboroda.
 • 1950 - Ukrainian Radio began broadcasting abroad. 
 • 1951 - Kyiv TV and Radio Center on Khreshchatyk, 26 was put into operation, from which Ukrainian Radio, Radio Promin and Radio Kultura still broadcast. Since 2022 also Pershyi TV channel of Suspilne Ukraine and Suspilne Kultura TV channel broadcast from there.
 • 1965 - broadcasting of the Channel Two of Ukrainian Radio, now Radio Promin, was launched.
 • 1972 - the Recording House of Ukrainian Radio was put into operation.
 • 1974 - the Bandura Players Trio of the Ukrainian Radio was created.
 • 1980 - the Big Children Choir of Ukrainian Radio was created.
 • On 24 August 1991, Ukrainian Radio broadcast from the Verkhovna Rada of Ukraine, thanks to which radio listeners witnessed the proclamation of state independence of Ukraine. On 1 September 1991, the National Anthem was first broadcast in orchestral performance, even before its official approval as the State Anthem.
 • 1993 - Ukrainian Radio became a member of the European Broadcasting Union.
 • 2003 - Channel Three of Ukrainian Radio, now Radio Kultura, started broadcasting.
 • 2004 - opening of the Museum of the History of Ukrainian Radio on Khreshchatyk, 26.
 • 2017 - three channels of Ukrainian Radio became part of Suspilne Ukraine. Dmytro Khorkin became a member of the Managing Board of Suspilne responsible for the radio platform. In 2022, Dmytro Khorkin also headed the television platform.
 • 2022 - Ukrainian Radio opened its signal for retransmission to radio stations of any form of ownership, so that radio stations around the world could broadcast the signal of the Ukrainian broadcaster. Currently, Ukrainian Radio's coverage includes 194 FM frequencies and four medium wave transmitters.

Read also: Ukrainian Radio turning 98 years old

The work of the radio in the conditions of russia's war against Ukraine was told in the Sohodni. Vden (Today. In the Afternoon) programme on Ukrainian Radio by Dmytro Khorkin, a member of the Managing Board of Suspilne Ukraine, responsible for radio and television platforms.

“Over its 98-year history, Ukrainian Radio is experiencing the second major war. And I can proudly say that during all this time the radio has never stopped broadcasting. In the first weeks of the war, when the whole country was on the road, people received information about where the troops were advancing, where they could buy fuel, what the situation on the roads was on the radio. In the cities that were under occupation for months, Ukrainian Radio was the only source of information for people. It was on Ukrainian Radio that the government and the mayor of Mariupol announced the last evacuation corridors from the occupied city. And even yesterday, during the heaviest shelling, only Ukrainian Radio could be heard in Lviv. 

Our journalists work in the same conditions in which all Ukrainians live and work today. Even more difficult, because our facilities are direct targets of russian shelling. But our work in wartime is an additional responsibility. We have no right to be afraid or confused. On the first day of the full-scale war, I told our team that Ukrainian Radio is the last thing that should be silenced in our country. And we will not be silent,” said Dmytro Khorkin.

Anatolii Tabachenko, a veteran of the radio, its head in 2014-2017, the curator of the Radio Museum, told about the history of the Ukrainian Radio, its work during the Second World War and after it on the air of the Chas Interviu (Interview Time) programme on Radio Kultura.

“Ukrainian Radio started broadcasting in 1924 in Kharkiv. And in the autumn of 1941, during the Second World War, it was evacuated again to Kharkiv, and then even further. And despite the fact that the territory of Ukraine was occupied, Ukrainian Radio continued to work. It is an interesting fact that it was during the Second World War, on 1 May 1943, that the call signs of the Ukrainian Radio appeared, the melody "The mighty Dnieper roars and groans", which today, albeit in a new arrangement, sounds at the beginning of every hour. And at another time it is unlikely that they would have appeared, and in the difficult year of 1943, the Soviet government was looking for some keys to the hearts and souls of people. Ukrainian Radio has always been patriotic, even in times of the most brutal party censorship, it was a carrier of the Ukrainian language, tradition, spirit and culture,” Anatolii Tabachenko said.

Ukrainian Radio is the largest FM network and the most popular talk radio in Ukraine, the flagship channel of the Public Broadcasting Company of Ukraine. In Kyiv it broadcasts at 105 FM. You can listen to Ukrainian Radio in all regions of Ukraine through AM and FM frequencies, which are listed at the link

Ukrainian Radio broadcasts in the medium wave range throughout the country. In settlements where there is no FM frequency, or in case of failures in its operation, switch the receivers to AM (or VHF on older receivers) at 1278 kHz, 873 kHz, 1404 kHz and 657 kHz frequencies.