Оголошення конкурсу на зайняття посади голови правління АТ «НСТУ»

Березень 02, 2021

Відповідно до рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02 березня 2021 року № 53 оголошується конкурс на зайняття посади голови правління акціонерного товариства «Національна Суспільна телерадіокомпанія України».

Оголошується приймання документів від претендентів для участі в конкурсі на посаду голови правління акціонерного товариства «Національна Суспільна телерадіокомпанія України» (далі – АТ «НСТУ», НСТУ), код ЄДРПОУ 23152907, місце знаходження: Україна, 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 42.

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду Голови правління:

1. Вища освіта.

2. Стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа — не менше п’яти років. Досвід корпоративного управління  є перевагою.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою. Знання іноземних мов є перевагою.

4. Знання законодавства:
- Конституції України;
- Законів України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про телебачення і радіомовлення», «Про акціонерні товариства». «Про управління об’єктами державної власності», «Про запобігання корупції», «Про публічні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації»;
- Основ бюджетного, інформаційного, трудового та авторського законодавства.

5. Професійні знання:
- знання вітчизняного та зарубіжного досвіду організації теле-, радіомовлення, в т.ч. зарубіжних суспільних мовників;
- розуміння технічних засобів та технологій створення теле- і радіопрограм, способів доставки сигналу;
- наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

6. Наявність лідерських навичок, зокрема щодо:
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- стратегічного планування;
- вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;
- ведення ділових переговорів;
- досягнення кінцевих результатів;

7. Комунікація та взаємодія:
- вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
- здатність до співпраці та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість.

8. Управління змінами:
- здатність до формування плану змін та покращень;
- здатність керувати змінами та реагувати на зміни;
- здатність оцінювати ефективність змін.

9. Управління організацією та персоналом:
- здатність до організації роботи і контролю;
- здатність до управління проектами;
- здатність до управління людськими ресурсами.

10. Особистісні компетенції:
- принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
- спрямованість на служіння суспільству, доброчесність та дотримання інших етичних норм;
- системність;
- інноваційність та неупередженість;
- самоорганізація та саморозвиток;
- вміння працювати в стресових ситуаціях.

11. Управління публічними фінансами:
- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою до Наглядової ради АТ «НСТУ» наступні документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі довільної форми із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади і декларацією про правдивість інформації в поданих на  конкурс документах;
  • належним чином завірені копії: документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту;
  • біографічну довідку (резюме) із зазначенням контактної інформації (телефон, електронна пошта);
  • заяву з інформацією щодо наявності/відсутності у прямій чи опосередкованій власності претендента часток у статутних капіталах юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сферах, що відповідають сферам діяльності НСТУ, зокрема (та не виключно): телевізійного мовлення, радіомовлення, надання нелінійних чи онлайнових аудіовізуальних медіасервісів (VoD, OTT, IPTV, онлайн-телебачення, онлайн-радіо тощо); надання послуг провайдерів; діяльність онлайн-медіа; виробництво, компонування чи розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм тощо, із зазначенням переліку таких юридичних осіб, їхніх видів дяльності, часток у них (форма заяви додається).
  • програму розвитку НСТУ відповідно до вимог, встановлених цим документом;
  • заяву про згоду на обробку персональних даних;
  • довідку щодо відсутності (наявності) у кандидата судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності;
  • на власний розсуд – рекомендації та інші документи.

Вимоги до програми розвитку НСТУ:

Програма розвитку НСТУ, яку подає претендент на посаду голови правління НСТУ, має враховувати Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки (далі – Стратегія НСТУ),  основні напрями діяльності НСТУ, які ухвалювалися Наглядовою радою НСТУ, ґрунтуватись на засадничих принципах Закону про Суспільне телебачення і радіомовлення України і бути спрямована на реалізацію місії суспільного мовника.

Виклад програми розвитку може бути зроблений претендентом на посаду голови правління у довільній формі. Разом з тим, Наглядова рада рекомендує викласти у пропонованих програмах розвитку НСТУ наступні складові: 

1. Аналіз внутрішніх та зовнішніх сильних і слабких сторін АТ «НСТУ», зокрема у розрізі ресурсів телерадіокомпанії, законодавчих умов, контенту на різних платформах Суспільного мовлення, а також виконання стратегії;
2. Аналіз конкурентного середовища, способи підвищення конкурентоспроможності.
3. Бачення контентної політики для виконання місії Суспільного мовлення, обсягів виробництва;
4. Бачення цільових аудиторій каналів / мереж / платформ НСТУ, план розвитку їхньої аудиторії, підходи до маркетингової політики. Очікувані терміни та засоби (творчі, фінансові, технічні) досягнення запланованих показників діяльності. 
5. Бачення розвитку цифрових форм поширення інформації, регіонального мовлення та інших напрямів змін на Суспільному мовленні;
6. Бачення корпоративної культури загалом та кадрової політики зокрема;
7. Бачення розвитку операційних процесів для досягнення пріоритетів творчого напряму;
8. Бачення зміцнення фінансової незалежності Суспільного мовлення та диверсифікації фінансових ризиків;
9. Бачення взаємодії з акціонером, наглядовою радою, ключовими стейкхолдерами;
10. Бачення розподілу повноважень між членами правління, які кандидат запропонує на розгляд Наглядової ради;
11. Очікувані результати роботи на посаді голови правління за 4 роки.

Істотні умови контракту з головою правління:

1) Організовує роботу та виконання рішень правління НСТУ, головує на його засіданнях. Організовує та забезпечує ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління.
2) Подає пропозиції Наглядовій раді НСТУ щодо кандидатів у члени правління та їхніх обов’язків.
3) Організовує виконання Стратегії НСТУ, Основних напрямів діяльності, концепцій розвитку мовлення. Контролює розробку та виконання перспективних і поточних планів структурних підрозділів, організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання місії мовника та досягнення запланованих показників.
4) Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками. Здійснює добір кадрів НСТУ, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НСТУ. Призначає та звільняє з посад працівників НСТУ (крім керівників відокремлених структурних підрозділів, яких призначає та звільняє правління), здійснює організацію проведення конкурсів на зайняття вакантних посад, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Наглядової ради. Приймає рішення щодо їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
5) Визначає тарифні ставки працівників НСТУ в межах умов та розмірів оплати праці, установлених Наглядовою радою.
6) Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.
7) Бере участь у підготовці колективного договору НСТУ, підписує та забезпечує його виконання з боку роботодавця;
8) Вчиняє правочини від імені НСТУ. Видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання працівниками НСТУ. Розпоряджається майном та коштами НСТУ в межах, визначених Статутом та положенням про правління.
9) Затверджує внутрішні документи НСТУ, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції органів управління НСТУ.
10) Здійснює інші передбачені законодавством і Статутом НСТУ права та обов’язки.

Умови оплати праці, режим роботи, умови сумісництва:

До 01 січня 2022 року посадовий оклад — 118 000 гривень
Від 01 січня 2022 року – посадовий оклад у розмірі не менше нижньої межі посадового окладу для посади голови правління відповідно до оцінки посади у рамках першого грейду Умов і розмірів оплати праці працівників НСТУ, затверджених Наглядовою радою НСТУ 21 грудня 2020 року з урахуванням Положення про грейдингову систему оплати праці НСТУ. 
Надбавки, доплати та премії (щомісячні та/або річна) — відповідно до контракту та рішень Наглядової ради. 

Режим роботи — повний робочий день.

Умови сумісництва — не має права займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Інформація про строковість контракту — підписання контракту строком на чотири роки, з правом повторного призначення на підставі конкурсу.

Пакети документів приймаються з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:00 години, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, кімната 309 та/або на адресу електронної пошти: n.rada.nstu@gmail.com

Телефон для довідок: 380 (44) 239-62-06

Кінцева дата прийому документів – 16:00, 1 квітня 2021 року.

Орієнтовна дата і місце проведення конкурсу (заслуховування програм розвитку та голосування) — не пізніше 01 травня 2021 р., за адресою: м. Київ. вул. Хрещатик, 26. 

Місія АТ «НСТУ»:

Захищати свободи в Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ, налагоджувати громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри, розвитку громадянської відповідальності, української мови та культури, особистості та українського народу.

З інформацією про фінансово-економічний стан АТ «НСТУ», основними напрямами діяльності АТ «НСТУ», Стратегією АТ «НСТУ» та іншими документами, що регламентують проведення конкурсу, можна ознайомитись за інтерактивними посиланнями: