Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями

Лютий 09, 2021

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення мистецького конкурсу з відбору виконавців проєктів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб) для виробництва (створення) аудіовізуальних творів (далі – Мистецький конкурс) для дирекції цифрових платформ АТ «НСТУ» (далі – Дирекція), вимоги до учасників, та порядок ухвалення рішень щодо визначення переможців Мистецького конкурсу.

1.2. Мистецький конкурс проводиться Дирекцією з метою відбору виконавців (юридичних осіб, фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців) для виробництва (створення) аудіовізуальних творів (включно з усіма стадіями виробництва) для цифрових платформ АТ «НСТУ» у Facebook, Instagram, Youtube, Tik-tok та ін.

1.3. Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання творчих пропозицій з метою визначення переможців за відповідним напрямом.

1.4. Мистецький конкурс складається з етапів: попередній відбір проєктів, публічна презентація (пітчинг) та захист проєктів.

1.5. Для організації та проведення Мистецького конкурсу наказом АТ «НСТУ» утворюється комісія Мистецького конкурсу (далі – Комісія). Комісія складається з шести осіб: голова Комісії, заступник та члени Комісії. Кворум для прийняття рішення становить чотири особи. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо воно ухвалено шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу).

1.6. Рішення Комісії приймаються у формі протоколів, які затверджує голова та підписують члени Комісії. Протоколи засідання Комісії формуються секретарем Комісії, який є співробітником департаменту організаційної роботи, не є членом Комісії і діє без права голосу, та підписуються присутніми членами Комісії. Облік та зберігання протоколів Комісії забезпечується департаментом організаційної роботи.

1.7. Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера цифрових платформ Дирекції відповідно до:

 • стратегії цифрових платформ;
 • концепції виробництва цифрового контенту;
 • маркетингової стратегії цифрових платформ та плану дистрибуції;
 • календарно-тематичного плану;
 • редакційної політики, завдань, мети, місії АТ «НСТУ» та стратегії АТ «НСТУ»;
 • обсягів фінансування, затверджених правлінням АТ «НСТУ».

Мистецький конкурс проводиться за такими напрямами:

 • кепшн-відео;
 • влоги;
 • інста-драми;
 • вебсеріали;
 • подкасти;
 • мобільний сторітелінг;
 • анімовані ролики (моушен-ролики);
 • іншими напрямами, визначеними наказом голови правління АТ «НСТУ».

Мистецький конкурс за кожним з напрямів може проводитися за окремими категоріями, а також за окремими тематичними сесіями.

Напрями, категорії та платформи для аудіовізуального контенту, для виробництва якого проводиться Мистецький конкурс, визначаються наказом голови правління АТ «НСТУ».

1.8. Рішення про визначення переможців за відповідним напрямом Мистецького конкурсу ухвалюється Комісією.

1.9. Головний продюсер цифрових платформ Дирекції визначає відповідальну особу з числа працівників Дирекції для забезпечення організації Мистецького конкурсу (далі – Відповідальна особа), на яку покладаються, зокрема, завдання з підготовки проєктів документів для проведення Мистецького конкурсу. Головний продюсер цифрових платформ Дирекції має право за потреби звертатися щодо залучення для забезпечення роботи Комісії працівників інших самостійних структурних підрозділів АТ «НСТУ» та ініціювати створення експертних груп, учасники яких не є штатними працівниками АТ «НСТУ».

2. Умови участі у Мистецькому конкурсі

2.1. Подавати проєкти для участі у Мистецькому конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці, та фізичні особи (далі – Кандидати). З Кандидатами, визнаними переможцями Мистецького конкурсу, процедури публічних закупівель здійснюються за переговорною процедурою відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

2.2. Кандидати Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

3. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на виробництво проєктів

3.1. Оголошення про конкурсний відбір

3.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу готується Головним продюсером цифрових платформ Дирекції та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» відповідно до наказу голови правління АТ «НСТУ» про проведення Мистецького конкурсу. В оголошенні зазначаються напрями Мистецького конкурсу, платформи для аудіовізуального контенту, для виробництва якого проводиться Мистецький конкурс, та за потреби види тематичних сесій за кожним з напрямів; перелік документів та строки їхнього подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; інші умови, визначені в оголошенні.

3.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковим для подання Кандидатами Мистецького конкурсу (перелік документів для Кандидатів може бути розширений в оголошенні), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:

 • заява про участь (назва, виробник, автори, формат);
 • документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (за наявності);
 • презентація проєкту (синопсис та портфоліо Кандидата);
 • кошторис витрат;
 • орієнтовний план виробництва;
 • інші документи, зазначені в оголошенні.

3.1.3. Кандидати Мистецького конкурсу подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму). Відповідальна особа приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в такому оголошенні. Відповідальна особа не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Відповідальна особа протягом трьох робочих днів повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу. Кандидат не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання, не розглядаються.

3.1.4. Заявки та додані документи, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом десяти робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії.

3.2. Попередній відбір

3.2.1. Головний продюсер цифрових платформ Дирекції з числа працівників Дирекції визначає відповідальних за попередні аналіз та оцінювання проєктів та встановлює строки їх виконання.

3.2.2. За результатами попередніх аналізу та оцінювання відповідальні працівники заповнюють та передають Відповідальній особі картки експертної оцінки проєктів (додаток 1) з пропозицією щодо кожного з Кандидатів:

 • рекомендовано до пітчингу;
 • не рекомендовано до пітчингу.

3.2.3. Комісія розглядає проєкти на своєму засіданні. Перелік рекомендованих до пітчингу проєктів Кандидатів, який складає Відповідальна особа, має рекомендаційний характер для Комісії. За результатами розгляду та обговорення поданих заявок всіх Кандидатів Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожного Кандидата окремо.

3.2.4. Відповідальна особа електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були включені до переліку проєктів другого етапу Мистецького конкурсу, не надаються.

Відповідальна особа не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в другому етапі, про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

3.3. Презентаційна сесія (пітчинг)

3.3.1. На другому етапі Мистецького конкурсу Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії (далі – пітчинг). Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

3.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться Кандидатом (уповноваженим представником Кандидата).

3.3.3. Презентації проводяться в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

3.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

 • драматургічна якість;
 • актуальність теми;
 • соціальна важливість;
 • терміни виробництва;
 • відповідність вимогам каналу дистрибуції продукту;
 • конвергентність відеопродукту для різних соціальних мереж;
 • маркетинговий потенціал;
 • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

3.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 2). Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

3.3.6. Відповідальна особа складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень Комісією.

3.3.7. Комісія розглядає поданий Відповідальною особою перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до третього етапу конкурсу шляхом голосування за кожного Кандидата окремо.

3.3.8. Відповідальна особа електронним листом інформує Кандидатів про результати пітчингу. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були включені до переліку проєктів третього етапу Мистецького конкурсу, не надаються.

Відповідальна особа не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення третього етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в третьому етапі, про дату, час, місце проведення третього етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

3.4. Захист проєктів

3.4.1. Дирекція до дати засідання Комісії для проведення захисту проєктів може надсилати в розумний строк запити Кандидату щодо надання документів, які підтверджують відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету та заборгованості з виплати заробітної плати, інших документів для проведення внутрішніх експертиз відповідними департаментами АТ «НСТУ».

3.4.2. Захист кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться Кандидатом (уповноваженим представником Кандидата).

3.4.3. Регламент захисту кожного проєкту: відповіді на запитання – до 15 хвилин.

3.4.4. За результатами захисту проєктів Комісія ухвалює рішення шляхом голосування за кожен проєкт окремо про те що:

 • проєкт пройшов захист в Комісії;
 • проєкт не пройшов захист в Комісії.

3.4.5. Кандидати, проєкти яких визнані такими, що пройшли захист у Комісії, визнаються переможцями Мистецького конкурсу. Перелік переможців Мистецького конкурсу затверджується рішенням Комісії, зазначається в протоколі засідання та публікується на сайті АТ «НСТУ».


 

Головний продюсер цифрових платформ
дирекції цифрових платформ                                                                                              Т. КІСЕЛЬЧУК