Порядок проведення мистецьких конкурсів Дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Лютий 09, 2021

 ПОРЯДОК
проведення мистецьких конкурсів Дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення мистецького конкурсу з відбору виконавців для виробництва (створення) аудіовізуальних творів, вимоги до учасників, та порядок ухвалення рішень щодо визначення переможців мистецького конкурсу.
2. Мистецький конкурс (далі – Відбір) проводиться з метою  відбору виконавців (юридичних осіб, фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців - залежно від виду конкурсу) для виробництва (створення)  аудіовізуальних творів (включно з усіма стадіями виробництва) на замовлення Дирекції цифрових платформ  АТ «НСТУ». 
3. Відбір проводиться шляхом оцінювання  творчих пропозицій з метою визначення переможців за відповідним напрямом проведення конкурсу.
4. Видами Відбору є: конкурс на виробництво аудіовізуальних творів (контенту) для цифрових платформ Facebook, Instagram, Youtube, Tik-tok та інших, визначених Дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ». Конкурсний відбір складається з етапів: попередній відбір проєктів, публічна презентація (пітчинг) та захист проєктів.
5. Для організації та проведення Відбору наказом Голови правління АТ «НСТУ» утворюється комісія мистецького конкурсу (далі – Комісія). Комісія складається з шести осіб: голова комісії, заступник та члени комісії. Кворум для прийняття рішення становить чотири особи.  Рішення комісії вважається прийнятим, якщо воно ухвалено шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу). 
6. Рішення комісії приймаються у формі протоколів, які затверджує голова та підписують члени Комісії. Протоколи засідання Комісії формуються секретарем Комісії (далі – секретар), який є працівником департаменту організаційної роботи, без права голосу, та підписується присутніми членами Комісії. Облік та зберігання протоколів Комісії забезпечується департаментом організаційної роботи АТ «НСТУ». 
7. Відбір проводиться за наказом Голови Правління АТ «НСТУ»  з подання Головного продюсера дирекції цифрових платформ відповідно до:

  • стратегії цифрових платформ;
  • концепції виробництва діджитал нейтів контенту;
  • маркетингової стратегії цифрових платформ та плану дистрибуції;
  • календарно-тематичного плану;
  • редакційної політики, завдань, мети, місії АТ «НСТУ» та Стратегії розвитку АТ «НСТУ»;
  • обсягів фінансування.

Відбір проводиться за такими напрямами:
•    влоги;
•    інста-драми;
•    веб-серіали;
•    подкасти;
•    кепшн-відео;
•    мобільний сторітелінг;
•    анімовані ролики (моушен-ролики);
•    іншими, визначеними наказом Голови Правління АТ «НСТУ».  

Відбір за кожним з напрямів може проводитися за окремими категоріями (замовлення проєктів та проєкти спільного виробництва), а також за окремими тематичними сесіями.
Види конкурсного відбору, напрями, категорії, тематичні сесії та відповідальні за проведення Відбору особи зазначаються наказом Голови правління  АТ «НСТУ».
8. Рішення про визначення переможців за відповідним напрямом Відбору ухвалюється Комісією.
9. Дирекція цифрових платформ (далі – Дирекція) є робочим органом, який забезпечує загальну організацію проведення Відбору, залучаючи за потреби інші самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ», та має право ініціювати створення експертних груп, учасники яких не є штатними працівниками АТ «НСТУ». Генеральний продюсер цифрових платформ визначає працівників Дирекції, які йому підпорядковані, як відповідальних за етапи Відбору та встановлює строки виконання робіт.

2. Умови участі у Відборі

1. Подавати проєкти для участі у відборі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких, немає громадян Російської Федерації, фізичні особи-підприємці та фізичні особи (далі – Кандидат), які відповідають одному з кваліфікаційних критеріїв, визначених у статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.
2. Учасники Відбору гарантують, що ідеї та пропозиції, які Кандидат подає для участі у Відборі є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

3. Порядок організації та проведення Відбору
3.1. Оголошення про конкурс на виробництво проєктів
3.1.1. Оголошення про проведення конкурсу готується Дирекцією цифрових платформ та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» на підставі наказу Голови Правління АТ «НСТУ» з подання Головного продюсера дирекції цифрових платформ про проведення відповідного конкурсу. В оголошенні зазначаються: види та напрями відбору, за потреби окремі категорії, окремі види тематичних сесій за кожним з напрямів; перелік документів та строки їх подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; та інші умови, визначені в оголошенні.
3.1.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковим для подання учасниками Відбору (може бути розширений в оголошенні, що готує Дирекція), який надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:
•    заява про участь (назва, виробник, автори, вид відбору; формат);
•  документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу Статуту Учасника юридичної особи та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності);
•    презентація (синопсис та портфоліо Кандидата) ;
•    кошторис витрат; 
•    орієнтовний план виробництва;
•    інші документи, зазначені в оголошенні.

3.1.2. Учасники відбору подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму). Відповідальний працівник Дирекції - Шеф-редактор напряму (далі Шеф-редактор), приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати їх отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Датою одержання заявки вважається дата її надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в такому оголошенні. Шеф-редактор не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Шеф-редактор протягом трьох робочих днів повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу. Кандидат не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання, не розглядаються.
3.1.3. Заявки та додані документи, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом десяти робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії та Головному продюсеру цифрових платформ.

3.2. Попередній відбір
3.2.1. Шеф-редактор визначає працівників Дирекції, які йому підпорядковані, як відповідальних за попередній відбір проєктів та встановлює строки виконання таких робіт.
3.2.2. За результатами попереднього відбору відповідальні працівники заповнюють картки експертної оцінки проєктів (Додаток 1) та передають їх Шеф-редактору. Оцінка пропозицій кожного з Кандидатів може бути:
 - рекомендовано до пітчингу;
- не рекомендовано до пітчингу;

3.2.3. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу конкурсу шляхом голосування за кожний проєкт окремо. 
3.2.4. Шеф-редактор електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були включені до переліку учасників другого етапу конкурсу, не надаються. Повідомлення Кандидатів, проєкти яких допущені до участі у другому етапі конкурсу, про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання другого етапу конкурсу надається не пізніше ніж за п’ять робочих днів.

3.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)
3.3.1. На другому етапі відбору Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії (далі – пітчинг). Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.
3.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.
3.3.3. Презентації здійснюються в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 5 хвилин.
3.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:
•    драматургічна якість;
•    актуальність теми;
•    соціальна важливість;
•    терміни виробництва;
•    відповідність вимогам каналу дистрибуції продукту;
•    конвергентність відеопродукту для різних соціальних мереж;
•    маркетинговий потенціал;
•    відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.
3.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (Додаток 2). Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу. 
3.3.6. Шеф-редактор складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.
3.3.7. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до третього етапу конкурсу шляхом голосування за кожного кандидата окремо. 
3.3.8. Шеф-редактор електронним листом інформує Кандидатів про результати пітчингу. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були включені до переліку учасників третього етапу конкурсу, не надаються. Повідомлення Кандидатів, проєкти яких допущені до участі у третьому етапі конкурсу, про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання третього етапу конкурсу надається не пізніше ніж за п’ять робочих днів.

3.4. Захист проєктів
3.4.1. Дирекція до дати засідання Комісії етапу захисту проєктів, може надсилати в розумний строк запит щодо надання документів кандидатом, які підтверджують відсутність заборгованості перед бюджетом зі сплати податків і зборів та заборгованості із виплати заробітної плати, інших документів для проведення внутрішніх експертиз відповідними департаментами АТ «НСТУ», зокрема копій документів на підтвердження зобов’язань для Конкурсів в категорії спільного виробництва, документів про те, що Кандидат не проходить процес банкрутства або ліквідації підприємства, та інші. 
3.4.2. Захист кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.
3.4.3. Регламент захисту кожного проєкту: відповіді на запитання – до 15 хвилин.  
3.4.4. За результатами захисту проєктів Комісія ухвалює рішення шляхом голосування за кожен проєкт окремо про те що: 
- проєкт пройшов захист в Комісії;
- проєкт не пройшов захист в Комісії;
3.4.5. Кандидати, проєкти яких визнані такими, що пройшли захист в Комісії, визнаються переможцями конкурсу для виробництва (створення) аудіовізуальних творів у сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Перелік переможців Відбору затверджується рішенням Комісії,  зазначається в протоколі засідання та публікується на сайті АТ «НСТУ».


Головний продюсер 
цифрових платформ
дирекції цифрових платформ                                         Т. КІСЕЛЬЧУК