ПОРЯДОК проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ»

Січень 15, 2024

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення правління АТ «НСТУ»
від 13.04.2022 № 305
(у редакції рішення
правління АТ «НСТУ»
від 25.12.2023 № 406)

 

 

ПОРЯДОК
проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ»

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення мистецьких конкурсів на всіх платформах АТ «НСТУ», враховуючи філії АТ «НСТУ» (далі – Мистецький конкурс), вимоги до кандидатів та порядок ухвалення рішень щодо визначення переможців Мистецького конкурсу.

1.2. Мистецький конкурс проводиться з метою відбору виконавців (юридичних осіб, фізичних осіб, зокрема фізичних осіб – підприємців) залежно від виду конкурсу.

1.3. Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання творчих пропозицій з метою визначення переможця / переможців.

1.4. Видами Мистецького конкурсу є: конкурс на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту); конкурс на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) за сценаріями, концепціями, форматами АТ «НСТУ»; конкурс на продовження виробництва (створення) аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту); конкурс на створення сценаріїв.

Кожен з видів Мистецького конкурсу складається з двох етапів: попередній відбір проєктів та презентаційна сесія (пітчинг).

1.5. Для організації та проведення Мистецького конкурсу наказом AT «НСТУ» утворюється комісія Мистецького конкурсу (далі – Комісія) у складі не менш ніж три особи та визначаються голова Комісії, його заступник та секретар Комісії (далі – секретар). До складу Комісії обов’язково входить директор фінансовий або директор департаменту управління бюджетом з правом дорадчого голосу.

До складу Комісії можуть бути включені експерти, інші особи з правом дорадчого голосу (за згодою).

Засідання Комісії вважається таким, що має кворум для прийняття рішень, за умови присутності (шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку) на засіданні Комісії більш ніж половини членів Комісії від її затвердженого складу.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів (50% на 50% від складу Комісії) вирішальним є голос голови Комісії.

1.6. Ініціатор проведення Мистецького конкурсу, яким може бути структурний підрозділ, що підпорядкований керівнику платформи мовлення, дирекція соціально важливого контенту та спеціальних проєктів, дирекція маркетингу та комунікацій (далі – Організатор), є відповідальним за забезпечення загальної організації проведення Мистецького конкурсу та може залучати за потреби інші самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ», враховуючи вимоги цього Порядку.

1.7. Рішення Комісії приймаються у формі протоколів, які затверджує голова та підписують присутні на засіданні члени Комісії в електронному вигляді із застосуванням системи електронного документообігу АТ «НСТУ» (далі – СЕД). Проєкти протоколів Комісії готуються та завантажуються в СЕД секретарем Комісії.

У протоколах зазначається інформація щодо хронометражу, кількості випусків та вартості виробництва (залежно від виду Мистецького конкурсу).

Після підписання та реєстрації протоколу в СЕД секретар Комісії готує паперовий примірник протоколу, який підписує голова Комісії. Підписаний паперовий примірник протоколу секретар Комісії передає на зберігання до департаменту організаційної роботи.   Облік і зберігання протоколів Комісії забезпечується департаментом організаційної роботи.

Надані / надіслані кандидатами документи відповідно до вимог цього Порядку є додатками до протоколів Комісії. Зберігання додатків до протоколів Комісії забезпечується Організатором в електронному вигляді в окремо визначеному хмарному сховищі.

1.8. Якщо рішенням Комісії жодного з кандидатів не було допущено до наступного етапу Мистецького конкурсу або жоден з кандидатів не був визнаний переможцем Мистецького конкурсу, Мистецький конкурс вважається таким, що не виявив переможців, про що зазначається в протоколі.

1.9. Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом АТ «НСТУ» за пропозицією керівника Організатора та відповідно до:

– концепції мовлення;

– ліцензій на мовлення в частині програмних концепцій мовлення;

– редакційної політики, завдань, мети, місії АТ «НСТУ» та стратегії АТ «НСТУ»;

– обсягів фінансування, затверджених правлінням АТ «НСТУ».

Мистецький конкурс проводиться, зокрема, але не виключно, за такими напрямами:

 • документальні серіали;
 • документальні фільми;
 • художні ігрові серіали;
 • телевізійні формати;
 • соціальні ролики;
 • кепшен-відео;
 • влоги;
 • інста-драми;
 • вебсеріали;
 • подкасти;
 • мобільний сторітелінг;
 • експлейнери;
 • анімаційні серіали;
 • вебшоу;
 • анімовані ролики (моушен-ролики);
 • радіопередачі;
 • радіопроєкти;
 • створення музичного оформлення;
 • створення графічного дизайну;
 • створення сценаріїв;
 • розроблення ідей проєктів, концепцій, сценаріїв;
 • супровід власних проєктів;
 • за іншими напрямами, визначеними наказом АТ «НСТУ».

За необхідності Мистецький конкурс за кожним із напрямів може проводитися за окремими категоріями – замовлення повного, часткового або спільного виробництва (створення) проєктів, а також за окремими тематичними сесіями.

Види Мистецького конкурсу, напрями, категорії та тематичні сесії зазначаються в наказі АТ «НСТУ».

1.10. Мистецький конкурс проводиться відповідно до цього Порядку. Якщо джерелом фінансування є кошти грантодавців, Мистецький конкурс проводиться з урахуванням додаткових вимог, які передбачені угодами, укладеними між АТ «НСТУ» та грантодавцями.

1.11. Члени Комісії зобов’язані не допускати виникнення конфлікту інтересів та діяти відповідно до вимог Антикорупційної програми АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.10.2022 № 342, погодженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 74 та введеної в дію наказом АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 749.

2.   Умови участі в Мистецькому конкурсі

2.1. Подавати конкурсні проєкти для участі в Мистецькому конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які не є громадянами Російської Федерації та Республіки Білорусь (далі – Кандидати). З переможцем / переможцями Мистецького конкурсу процедури публічних закупівель здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Кандидати гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі в Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

 

3. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту)

3.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу

3.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу готується Організатором на підставі відповідного наказу АТ «НСТУ» про проведення Мистецького конкурсу та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» (у випадках, визначених цим Порядком). В оголошенні зазначаються: вид, напрям Мистецького конкурсу та за необхідності категорії, види тематичних сесій за кожним із напрямів; перелік документів і строки їх подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; інші умови.

3.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатами (може бути розширений в оголошенні, що готує Організатор), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:

– заява про участь (назва, виробник, автори, формат);

– документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань;– презентація проєкту (синопсис та портфоліо Кандидата);

– кошторис на виробництво  з деталізованим переліком витрат;– орієнтовний план виробництва;

– інші документи, зазначені в оголошенні.

3.1.3. Під час складання кошторису на виробництво з деталізованим переліком витрат необхідно керуватися Інструкцією із заповнення форм кошторисів на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту); виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) за сценаріями, концепціями, форматами АТ «НСТУ»; продовження виробництва (створення) аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту); створення сценаріїв, яка є додатком 5 до цього Порядку (далі –Інструкція).

3.1.4. Кандидати подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму).

Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Відповідальний працівник Організатора (далі – Фахівець) приймає документи та протягом одного робочого дня з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Фахівець не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом одного робочого дня повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу Кандидата. Кандидат не пізніше ніж протягом двох робочих днів із дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання та терміну, визначеного для виправлення зауважень, не розглядаються.

3.1.5. Заявки та додані документи, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком (далі – Перелік), в електронній формі протягом двох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії та керівнику Організатора.

3.2.  Попередній відбір

3.2.1. Комісія розглядає поданий Перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення Переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожний проєкт окремо.

3.2.2. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в другому етапі Мистецького конкурсу, не надаються. Фахівець не пізніше ніж за два робочі дні до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в другому етапі, про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу.

3.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)

3.3.1. На другому етапі Мистецького конкурсу Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії (далі – пітчинг). Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

3.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку.

3.3.3. Презентації проводяться в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 15 хвилин; коментарі, відповіді на запитання – до 15 хвилин.

3.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

–  драматургічна якість;

– актуальність теми, соціальна важливість;

– творче бачення;

– продюсерське бачення;

– відповідність вимогам каналу дистрибуції контенту та його конвергентність;

–  відповідність кошторису витрат масштабу проєкту та терміни виробництва.

3.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 1). Оцінка за кожним із критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

3.3.6. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

3.3.7. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. Кандидат може бути запрошений на засідання Комісії для надання необхідної інформації шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожного Кандидата окремо. За результатами обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення Кандидата переможцем Мистецького конкурсу відповідно до пунктів 1.5 та 1.7 цього Порядку.

3.3.8. За результатами розгляду Комісія може не визнати переможця / переможців Мистецького конкурсу. У такому разі Мистецький конкурс вважається таким, що не відбувся.

3.3.9. Переможець / переможці Мистецького конкурсу зазначається / зазначаються в протоколі засідання Комісії, ця інформація доводиться до відома переможця / переможців Мистецького конкурсу та публікується на вебсайті АТ «НСТУ». Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були визнані переможцями Мистецького конкурсу, не надаються.

 

 

4. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) за сценаріями, концепціями, форматами АТ «НСТУ»

4.1.  Попередній відбір

4.1.1. Керуючись мотивами захисту комерційної таємниці та зважаючи на конкурентне середовище на ринку виробництва аудіальних та аудіовізуальних творів, під час засідання Комісії головні продюсери, продюсери виконавчі творчо-виробничих об’єднань (далі – ТВО), творчих об’єднань (далі – ТО), редактори, менеджери напрямів та/або члени Комісії надають обґрунтовані пропозиції щодо юридичних осіб та фізичних осіб, зокрема фізичних осіб – підприємців (Кандидатів), – не менш ніж два Кандидати на один сценарій, які можуть бути запрошені до участі в Мистецькому конкурсі.

4.1.2. На підставі поданих головними продюсерами, продюсерами виконавчими ТВО, ТО, редакторами, менеджерами напрямів та/або членами Комісії обґрунтованих пропозицій Комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про визначення переліку Кандидатів та встановлює строки надання згоди від Кандидатів на участь у Мистецькому конкурсі. Фахівець надсилає включеним до такого переліку Кандидатам запрошення взяти участь у Мистецькому конкурсі із зазначенням формату, жанру, теми сценарію та строків його проведення.

4.1.3. Після надання Кандидатом згоди взяти участь у Мистецькому конкурсі Кандидат підписує зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

4.1.4. Фахівець надсилає Кандидатам інформацію щодо підготовки пропозиції із зазначенням кінцевого терміну подання документів Кандидатом до АТ «НСТУ». Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатами:

–  документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

– презентація проєкту (синопсис та портфоліо Кандидата);

– кошторис на виробництво  з деталізованим переліком витрат ;

– орієнтовний план виробництва;

–  інші документи, визначені Комісією, про що Фахівець повідомляє Кандидата.

4.1.5. Під час складання кошторису на виробництво з деталізованим переліком витрат необхідно керуватися Інструкцією.

4.1.6. Кандидати подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму). Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Фахівець приймає документи та протягом одного робочого дня з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком і запрошенням. Фахівець не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом одного робочого дня повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу Кандидата. Кандидат не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання та терміну, визначеного для виправлення зауважень, не розглядаються.

4.1.7. Пропозиції, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом двох робочих днів після завершення зазначеного строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії та керівнику Організатора.

4.1.8. Кандидати, які подали документи не в повному обсязі або пізніше визначеного Комісією строку їх подання, до участі в наступних етапах Мистецького конкурсу не допускаються.

4.2.  Презентаційна сесія (пітчинг)

4.2.1. Другий етап Мистецького конкурсу – презентаційна сесія (пітчинг) – відбувається у формі засідання Комісії. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до дня засідання Комісії.

4.2.2. Під час пітчингу на засіданні Комісії Кандидати проводять презентацію своїх проєктів. Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

4.2.3. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку.

4.2.4. Кандидати презентують проєкти в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 15 хвилин; коментарі, відповіді на запитання – до 15 хвилин.

4.2.5. Після проведення пітчингу члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

– творче бачення;

– продюсерське бачення;

– способи художнього вирішення;

– кастинг та/або склад авторської групи;

– відповідність вимогам каналу дистрибуції контенту та його конвергентність;

– відповідність кошторису витрат масштабу проєкту та терміни виробництва.

4.2.6. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 2). Оцінка за кожним із критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

4.2.7. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

4.2.8. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. Кандидат може бути запрошений на засідання Комісії для надання необхідної інформації. За результатами розгляду та обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення одного з Кандидатів переможцем Мистецького конкурсу за відповідним сценарієм згідно з пунктами 1.5 та 1.7 цього Порядку. В іншому разі Мистецький конкурс на виробництво за відповідним сценарієм, концепцією, форматом вважається таким, що не відбувся.

4.2.9. Переможець / переможці Мистецького конкурсу зазначається / зазначаються в протоколі засідання Комісії та ця інформація доводиться до відома переможця / переможців Мистецького конкурсу й публікується на вебсайті АТ «НСТУ». Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були визнані переможцями Мистецького конкурсу, не надаються.

 

5. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на продовження виробництва (створення) аудіальних
та аудіовізуальних творів (контенту)

5.1.  У разі виникнення необхідності в продовженні виробництва проєкту (створення нових серій, випусків, циклів, сезонів тощо) відбуваються організація та проведення Мистецького конкурсу.

Однією з підстав для організації та проведення Мистецького конкурсу, зокрема, може бути:

 • відповідність проєкту основним завданням АТ «НСТУ»;
 • соціальна значущість проєкту;
 • сприяння зростанню впізнаваності бренду Суспільного мовника;
 • інші підстави.

5.2.  Попередній відбір

5.2.1. Керуючись мотивами необхідності продовження виробництва аудіальних та аудіовізуальних творів та захисту комерційної таємниці, під час засідання Комісії головні продюсери, продюсери виконавчі ТВО, ТО, редактори, менеджери напрямів та/або члени Комісії надають обґрунтовані пропозиції щодо запрошення до участі в Мистецькому конкурсі Кандидата, який раніше був визнаний переможцем Мистецького конкурсу та реалізував завдання Мистецького конкурсу, створивши серії, випуски (цикли / сезони тощо) зазначених творів.

5.2.2. Комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про оголошення Мистецького конкурсу з метою персонального запрошення Кандидата листом, підписаним головою Комісії, та встановлює строки надання згоди від Кандидата на участь у Мистецькому конкурсі. Фахівець надсилає Кандидату оголошення з метою запрошення взяти участь у Мистецькому конкурсі із зазначенням формату, жанру та строків його проведення.

5.2.3. Після надання Кандидатом згоди взяти участь у Мистецькому конкурсі Кандидат підписує зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

5.2.4. Фахівець надсилає Кандидату інформацію щодо підготовки пропозиції із зазначенням кінцевого терміну подання документів Кандидатом до AT «НСТУ». Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатом:

 • документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • презентація проєкту (синопсис та портфоліо Кандидата);
 • кошторис на виробництво  з деталізованим переліком витрат ;
 • орієнтовний план виробництва;
 • інші документи, визначені Комісією, про що Фахівець повідомляє Кандидата.

5.2.5. Під час складання кошторису на виробництво з деталізованим переліком витрат необхідно керуватися Інструкцією.

5.2.6. Кандидат подає всі документи в електронному вигляді на зазначену адресу (електронну форму). Фахівець приймає документи та протягом одного робочого дня з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Фахівець не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом одного робочого дня повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу Кандидата. Кандидат не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання та терміну, визначеного для виправлення зауважень, не розглядаються.

5.2.7. Пропозиція, яка пройшла перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом двох робочих днів після завершення зазначеного строку їх приймання надсилається одночасно всім членам Комісії та керівнику Організатора.

5.2.8. Кандидат, який подав документи не в повному обсязі або пізніше визначеного Комісією строку їх подання, до участі в наступних етапах Мистецького конкурсу не допускається.

5.2.9. У разі неприйняття рішення Комісією щодо запрошення Кандидата, відмови від участі / недопуску до наступного етапу Кандидата Мистецький конкурс вважається таким, що не відбувся.

5.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)

5.3.1. Другий етап Мистецького конкурсу – презентаційна сесія (пітчинг) – відбувається у формі засідання Комісії. Фахівець електронним листом інформує Кандидата про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до дня засідання Комісії.

5.3.2. Під час пітчингу на засіданні Комісії презентація проєкту проводиться особисто Кандидатом або його представником шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку. Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

5.3.3. Регламент презентації Кандидата – до 15 хвилин; коментарі, відповіді на запитання – до 15 хвилин.

5.3.4. Після проведення пітчингу члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

– творче бачення;

– продюсерське бачення;

– способи художнього вирішення;

– відповідність вимогам каналу дистрибуції контенту та його конвергентність;

– відповідність кошторису витрат масштабу проєкту та терміни виробництва;

– досвід виконання проєктів на замовлення АТ «НСТУ».

5.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 3). Оцінка за кожним із критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

5.3.6. Фахівець складає рейтинг пітчингу, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

5.3.7. Комісія розглядає поданий рейтинг пітчингу на своєму засіданні. Кандидат може бути запрошений на засідання Комісії для надання необхідної інформації. За результатами обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення Кандидата переможцем Мистецького конкурсу відповідно до пунктів 1.5 та 1.7 цього Порядку.

5.3.8. Переможець Мистецького конкурсу зазначається в протоколі засідання Комісії, ця інформація доводиться до відома переможця Мистецького конкурсу та публікується на вебсайті АТ «НСТУ».

 

6. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу
на створення сценаріїв

6.1.  Оголошення про проведення Мистецького конкурсу

6.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу готується Організатором на підставі відповідного наказу АТ «НСТУ» про проведення Мистецького конкурсу та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» (у випадках, визначених цим Порядком). В оголошенні зазначаються: вид, напрям Мистецького конкурсу та за необхідності категорії, види тематичних сесій за кожним із напрямів; перелік документів та строки їх подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; інші умови.

6.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатами (може бути розширений в оголошенні, що готує Організатор), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:

 • заява про участь (назва, автори, вид відбору; формат);
 • презентація Кандидата (портфоліо та посилання на попередні роботи Кандидата (за наявності);
 • для радіопередачі, радіопроєкту: сценарна заявка та опис структури всього сезону (до 10 арк.);
 • для діджитал-проєкту: синопсис / концепція та опис структури всього проєкту (до 10 арк.);
 • для телесеріалу: сценарна заявка та опис структури всього серіалу (до 30 арк.);
 • для анімаційного серіалу: синопсис та ескізи художньої розробки сцен і персонажів (до 10 арк.);
 • для документального серіалу: синопсис (трітмент) (до 10 арк.);
 • для телевізійного проєкту: сценарна заявка першої програми та опис структури всього сезону (до 15 арк.);
 • кошторису на виробництво  з деталізованим переліком витрат ;
 • орієнтовні строки виконання робіт;
 • інші документи, зазначені в оголошенні.

6.1.3. Під час складання кошторису на виробництво з деталізованим переліком витрат необхідно керуватися Інструкцією.

6.1.4. Кандидати подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму).

Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Фахівець приймає документи та протягом одного робочого дня з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Фахівець не пізніше ніж протягом одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом одного робочого дня повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу Кандидата. Кандидат не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання та терміну, визначеного для виправлення зауважень, не розглядаються.

6.1.5. Заявки та додані документи, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком (Перелік), в електронній формі протягом двох робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії та керівнику Організатора.

6.2.  Попередній відбір

6.2.1. Комісія розглядає поданий Перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення Переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожний проєкт окремо.

6.2.2. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в другому етапі Мистецького конкурсу, не надаються.

Фахівець не пізніше ніж за три календарні дні до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в другому етапі, про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу.

6.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)

6.3.1. На другому етапі Мистецького конкурсу Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії (пітчинг). Члени Комісії, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

6.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку.

6.3.3. Презентації проводяться в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 15 хвилин; коментарі, відповіді на запитання – до 15 хвилин.

6.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

– драматургічна якість;

– актуальність теми;

– соціальна важливість;

– кошторисна вартість.

6.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 4). Оцінка за кожним із критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

6.3.6. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

6.3.7. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. Кандидат може бути запрошений на засідання Комісії для надання необхідної інформації шляхом безпосередньої участі або в режимі дистанційного зв’язку. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про визначення переможця / переможців Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожного Кандидата окремо. За результатами обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення Кандидата переможцем Мистецького конкурсу відповідно до пунктів 1.5 та 1.7 цього Порядку.

6.3.8. За результатами розгляду Комісія може не визнати переможця / переможців Мистецького конкурсу. У такому разі Мистецький конкурс вважається таким, що не відбувся.

6.3.9. Переможець / переможці Мистецького конкурсу зазначається / зазначаються в протоколі засідання Комісії, ця інформація доводиться до відома переможця / переможців Мистецького конкурсу та публікується на вебсайті АТ «НСТУ». Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були визнані переможцями Мистецького конкурсу, не надаються.

6.4 З Переможцем / переможцями Мистецького конкурсу може укладатися відповідний договір на виробництво / створення аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту), виробництво аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту) за сценаріями, концепціями, форматами АТ «НСТУ», продовження виробництва (створення) аудіальних та аудіовізуальних творів (контенту),  створення сценаріїв.

 

 

Головний продюсер
дирекції телебачення                                               Григорій ТИЧИНА

 

Головний продюсер
регіонального мовлення
дирекції регіонального мовлення                        Артем ШЕЛКОВИЙ

 

Головний продюсер
дирекції «Українське радіо»                                             Євгеній ЧИЖ

 

Головний продюсер
цифрових платформ
дирекції цифрових платформ                            Вікторія МУРОВАНА

 

Головний продюсер
інформаційного мовлення
дирекції інформаційного мовлення                Христина ГАВРИЛЮК

 

Головний продюсер
соціально важливого контенту
та спеціальних проєктів дирекції
соціально важливого контенту
та спеціальних проєктів                                    Костянтин СТРЮКОВ

 

 

Директор дирекції маркетингу
та комунікацій                                                          Олена БОНДАРУК


Порядок проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ»
Додатки до Порядку проведення мистецьких конкурсів в АТ «НСТУ»