Новини компанії

Червень 02, 2023

П’ять проєктів журналістів Суспільного — переможці премії «Честь Професії»

У п’ятницю, 2 червня, проєкти Суспільного Мовлення обрано переможцями у різних номінаціях щорічного конкурсу професійної журналістики «Честь Професії»*. Серед лауреатів — «Зайченя, терпи. Репортаж з Дніпра: як рятують людей з-під завалів» від команди Суспільне Новини, «Вибух на Валу в Чернігові: як це відбувалося та які наслідки» від Суспільне Чернігів, «Володимир Вакуленко: вбивство і спадок письменника» від Суспільне Харків, «Трисерійний документальний фільм «Битва за Чернігів» від Суспільне Чернігів, проєкт «Буча 22» від Суспільне Новини.

Переглянути трансляцію церемонії можна за посиланням.

Читайте також: Фільм «Буча 22» отримав спеціальну відзнаку Bucha journalism conference

«Хотіла б подякувати всім від імені мого колеги. Він працює, тому не може бути присутнім. Насправді цей матеріал про трагічну подію, втім тут є місце темі взаємодопомоги, співчуття та об’єднання», — зазначила під час церемонії нагородження співавторка проєкту Олена Дуняк.

«Я боялася перемогти в цій номінації, бо це була зйомка сімейного фестивалю, яка зовсім не передбачала вибуху і постраждалих дітей. Забути ті обличчя важко. Коли ти працюєш в регіональному медіа на кордоні, й прикордонну Чернігівщину обстрілюють щодня, здається, що небезпека буде там, де лунають вибухи, але ти насправді не знаєш, де він пролунає сьогодні, — розповіла авторка сюжету Дар'я Янушкевич. — З вашого дозволу хочу і буду, напевно, оцінювати цю відзнаку як відзнаку всієї нашої команди, яка працює в регіоні, бо це велика команда людей. Мені б хотілося, щоб наступного року ця відзнака також поїхала до Суспільне Чернігів з однієї причини — рік тому саме в цій номінації переміг Олександр Котенко, мій колега, також Суспільне Чернігів. Сьогодні він служить у лавах Збройних сил України. Сьогодні цю відзнаку до Чернігова повезу я, то хай це стане класною традицією, щоб наступного року ця нагорода також поїхала до Чернігова».

«По-перше, хочу подякувати журі, що до фіналу дійшло два мої матеріали в різних номінаціях. Це, зрозуміло, не було б можливими без нашої команди, але й без генеральних продюсерів всіх свят і всіх подій в Україні — Сил оборони України. Чому для мене ця історія “Битва за Чернігів” важлива?! В історії України багато героїчних, але трагічних історій, історій поразок. Мене дуже тішить, що ми з вами за останній рік стали свідками і фіксуємо історії героїчні, історії перемог. “Битва за Чернігів” — одна з історій перемоги на шляху до глобальної перемоги», — підкреслив під час виступу Андрій Тіток.

  • Переможець в номінації «Найкраще розслідування» — проєкт «Буча 22» (Алла Садовник, співавтори: Інна Білецька, Олександр Стратонов, Владислав Васильченко, Світлана Коваль, Ганна Калаур, Павло Ільчук, Суспільне Новини).

«Це, беззаперечно, командна і взаємодоповнююча робота, у нас вийшов симбіоз журналістики з документалістикою. Документалістика неможлива без героя, персоніфікації, тож в роботі над цим матеріалом у нас виникла необхідність максимальної персоніфікації воєнних злочинів. Алла Садовник, Інна Білецька, Ганна Калаур, проробивши титанічну роботу, зробили важливий крок в ідентифікації підрозділів, імен, прізвищ, які стоять за воєнними злочинами росії. Нещодавно вийшло продовження “Бучі 22” — “Буча: екіпаж 111”. Це фактично рік роботи. За цей час ідентифіковано найбезпосередніших виконавців, які були першими свідками у розстрілі родини Чикмарьових. 

Ця відзнака не лише команді, я хотів би її присвятити також стійкості наших героїв, безстрашності Олександра Чикмарьова, який, будучи пораненим у тяжкому стані, все ж розповідав і давав нам свідчення з перших вуст, без яких неможливо було би зробити це розслідування. Й дякую Збройним силам, що зайшли в Бучу, і зайдуть туди, куди ще не зайшли», — зауважив на церемонії режисер документального розслідування Владислав Васильченко

Зазначимо, фіналістів XIV конкурсу професійної журналістики «Честь Професії 2023»* оголосили у шести основних та чотирьох спеціальних номінаціях. Загалом, на конкурс учасники подали 1037 матеріалів від 633 журналістів і журналісток із медіа з усіх регіонів країни, що були оприлюднені з 1 червня 2022 року до 31 січня 2023 року.

Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, а також 24 місцеві телерадіокомпанії та супутниковий телеканал Суспільне Новини. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media та діджитал-платформах.

* Загальнонаціональний Конкурс професійної журналістики «Честь Професії 2023» став можливим завдяки фінансовій підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews.

 

Five projects by Suspilne Ukraine journalists are winners of the Honor of the Profession Award

On Friday, June 2, Suspilne Ukraine projects were selected as winners in various nominations of the annual Professional Journalism Competition "Honor of the Profession"*. The winners include "Bunny, be patient. Report from Dnipro: How people are being rescued from the rubble" by the Suspilne News team, "Explosion on Val in Chernihiv: How it happened and what are the consequences" by Suspilne Chernihiv, "Volodymyr Vakulenko: Murder and the Writer's Legacy" by Suspilne Kharkiv, "Three-part documentary "Battle for Chernihiv" by Suspilne Chernihiv, and "Bucha 22" project by Suspilne News.

You can watch the broadcast of the ceremony here.

"I would like to thank everyone on behalf of my colleague. He is working, so he cannot be present here. In fact, this material is about a tragic event, but there is a place for the theme of mutual assistance, compassion, and unity," said Olena Duniak, co-author of the project, during the award ceremony.

"I was afraid to win in this nomination because it was a footage of a family festival that did not expect an explosion and injured children. It's hard to forget those faces. When you work for a regional media outlet on the border and the Chernihiv border region is shelled every day, it seems that the danger will be where the explosions are heard, but you don't really know where it will be heard today," said Daria Yanushkevich, the author of the story. "With your permission, I want to and will probably evaluate this award as a recognition of our entire team working in the region, because it is a great team of people. I would like to see this award go to Suspilne Chernihiv next year for one reason: a year ago, Oleksandr Kotenko, my colleague, also from Suspilne Chernihiv, won in this nomination. Now he’s serving in the Armed Forces of Ukraine. Today, I will take this award to Chernihiv, so let it become a cool tradition so that next year this award will also go to Chernihiv."

"First, I would like to thank the jury for the fact that two of my materials reached the finals in different nominations. This, of course, would not have been possible without our team, but also without the general producers of all holidays and all events in Ukraine - the Ukrainian Defense Forces. Why is the “Battle of Chernihiv” story important to me? The history of Ukraine has many heroic but tragic stories, stories of defeat. I am very pleased that over the past year we have witnessed and recorded heroic stories, stories of victories. The Battle of Chernihiv is one of the stories of victory on the way to global victory," emphasised Andrii Titok in his speech.

  • The winner in the Best Investigative Reporting category is the Bucha 22 project (by Alla Sadovnyk, co-authors: Inna Biletska, Oleksandr Stratonov, Vladyslav Vasylchenko, Svitlana Koval, Hanna Kalaur, Pavlo Ilchuk, Suspilne News).

"This is undoubtedly a team effort and a complementary work, we have created a symbiosis of journalism and documentary. Documentary is impossible without a hero, a personification, so while working on this material, we needed to personify war crimes as much as possible. Alla Sadovnyk, Inna Biletska, and Hanna Kalaur, having done a titanic job, made an important step in identifying the units, names, and surnames behind russia's war crimes. The sequel to Bucha 22, Bucha: Crew 111, has recently been released. This is actually a year of work. During this time, we identified the most direct perpetrators who were the first witnesses to the shooting of the  Chykmarov family. 

I would like to dedicate this award not only to the team, but also to the resilience of our heroes, the fearlessness of Oleksandr Chykmarov, who, being wounded in a serious condition, still told us and gave us firsthand testimony, without which it would have been impossible to conduct this investigation. And I thank the Armed Forces for entering Bucha and going where they have not yet gone," said Vladyslav Vasylchenko, Director of the documentary investigation, at the ceremony.

It should be noted that the finalists of the XIV Professional Journalism Competition "Honor of the Profession 2023"* were announced in six main and four special nominations. In total, the participants submitted 1037 materials from 633 journalists from all regions of the country, which were published from June 1, 2022, to January 31, 2023.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. Read news about Ukraine on the website suspilne.media and digital platforms.

* The Honor of the Profession 2023 National Professional Journalism Competition was made possible with the financial support of the United States Agency for International Development (USAID) through the Media Program in Ukraine project, implemented by Internews