Новини компанії

Травень 01, 2023

Два канали Суспільного отримали нагороди YouTube

Срібні кнопки отримали два ютуб-канали Суспільного Мовлення — Євробачення Україна і Суспільне Спорт. Кожен з них зараз має понад 100 тисяч підписників. 

Команда ютуб-каналу Євробачення Україна поділилася враженнями після отримання срібної кнопки, яка нарешті потрапила до України із США.

Шеф-редакторка соціальних мереж Суспільного Анна Погребна вважає срібну кнопку YouTube і величезною мотивацією, і кроком до подальшого зростання.

«Наша команда створила канал Євробачення Україна у січні 2022 року перед початком Нацвідбору на Євробачення. Нам тоді хотілось, аби у Євробачення був власний "дім" для влогів, інтервʼю, пісень та інших форматів. І це спрацювало. Тепер ми маємо практично цілу екосистему Євробачення на різних платформах, і глядачі це відзначили своїми вподобайками та підписками. Для нашої команди це дуже важливо, адже ми стараємося утримувати інтерес до конкурсу, учасників та зірок не тільки в період Євробачення, а й протягом усього року. Водночас — давати їм якомога більше цікавого, оригінального та унікального контенту з самого Євробачення, — розповідає Анна Погребна. — "База" нашої команди — ведуча Аня Тульєва, оператор Антон Гудков, креативний режисер монтажу Євген Руденко, редакторка соцмереж Богдана Гургу, дизайнерки Марія Тучка, Ніка Назаренко, Віка Желєзна, а зараз у Ліверпуль вирушить оператор Олексій Мацкевич. В особливо насичений подіями період Євробачення ми залучаємо й інших наших колег: відеографку Юлію Ткачук, режисера монтажу Олексія Новікова, Павла Юрʼєва та інших».

Незмінна ведуча влогів про Євробачення Анна Тульєва вважає запорукою успіху ютуб-каналу Євробачення Україна безмежну любов до професії і професійну команду.

«Це, мабуть, те, про що я навіть не мріяла і не допускала думки. Це так здається, що Євробачення сезонне і має свою популярність лише в травні, але ця кнопка доводить, що це зовсім не так. Справді, цей конкурс — те, чим я живу, і моя робота тут — чи не єдине кохання мого життя. Та цього всього не було б без команди, яка працює незліченний час, щоб глядачі мали достойний контент. Кожен з команди любить свою справу і любить Євробачення. Без них не було б Анни Тульєвої, ведучої влогів Євробачення, і не було б срібної кнопки YouTube. Безмежно вдячна за це досягнення нашій команді!» — поділилася ведуча влогів про Євробачення Анна Тульєва.

Олексій Мандзій, шеф-редактор Суспільне Спорт, упевнений, що срібна кнопка від YouTube — важливий етап на шляху до більшого успіху каналу.

«Досягти показника у 100 тисяч підписників — це той перший "чекпойнт", який ми ставили собі при повноцінному запуску каналу влітку 2021 року. Важливо, що ми дійшли до цієї планки, не змінивши свого стартового підходу — розповідати й показувати не лише футбол, а й багато інших видів спорту. Найпопулярніші відео на каналі за тематикою — волейбол, легка атлетика, біатлон. Футбол, звісно, теж присутній, але особливо цінно розвивати також інші види спорту. Впевнений, що скоро буде і "золота кнопка" — це наш наступний "чекпойнт"», — поділився Олексій Мандзій.

Директорка департаменту цифрового контенту та соцмереж Суспільного Мовлення Олександра Чернова назвала отримання срібних кнопок від YouTube приємним бонусом до щоденної роботи для своєї аудиторії.

«Для нас важливо бути там, де є наша аудиторія. YouTube, безсумнівно, дуже популярний відеохостинг в Україні та світі, тому відзнака від цієї компанії для нас — це маркер того, що ми як Суспільне вміємо робити конкурентні та популярні проєкти для різних цільових аудиторій. 

На всіх наших YouTube-каналах ми працюємо над залученням аудиторії, створюємо майданчик для спілкування та обміну думками, інформуємо, розважаємо, розвиваємо критичне мислення. Наші перші срібні кнопки отримали канали Суспільне Спорт та Євробачення Україна. За кожною з них величезна робота команд — створювати якісний контент щодня, експериментувати з форматами, запускати трансляції і не зупинятися на шляху до золотих кнопок. 

Насправді ще кілька наших YouTube-каналів також впевнено перетнули позначку 100 тисяч підписників — Суспільне Новини та Суспільне Чернігів. А ще кілька можуть досягнути цієї мети вже цього року, наприклад, канал Суспільне Культура та Суспільне Суми. Проте YouTube лишає за собою остаточне рішення, кому саме надіслати відзнаку і суспільно-політичний контент "винагороджує" дуже рідко. Насамперед ми  працюємо для наших аудиторій, а кнопки це приємний бонус», — розповіла Олександра Чернова.

Команда Суспільного дякує партнерам SubSub за допомогу в отриманні нагород.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media, а також в соцмережах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, Viber та Twitter англійською мовою для міжнародної аудиторії. 

Фотографувала Анастасія Мантач

 

Two Suspilne Ukraine channels received YouTube awards

Two YouTube channels of Suspilne Ukraine – Eurovision Ukraine and Suspilne Sport – received silver buttons. Each of them now has more than 100,000 subscribers. 

The team of the Eurovision Ukraine YouTube channel shared their impressions after receiving the silver button, which finally arrived in Ukraine from the United States.

Anna Pohrebna, Social Media Editor-in-Chief of Suspilne Ukraine, considers the silver YouTube button to be both a huge motivation and a step towards further growth.

"Our team created the Eurovision Ukraine channel in January 2022 before the start of the National Selection for Eurovision. At the time, we wanted Eurovision to have its own "home" for vlogs, interviews, songs, and other formats. And it worked. Now we have practically a whole Eurovision ecosystem on different platforms, and viewers have recognized this with their likes and subscriptions. This is very important for our team, because we try to keep the interest in the contest, participants and stars alive not only during the Eurovision period, but throughout the year. At the same time, we try to provide them with as much interesting, original and unique content from the Eurovision Song Contest as possible," says Anna Pohrebna. "Our team's "base" is host Anna Tulieva, cameraman Anton Hudkov, creative editor Yevhen Rudenko, social media editor Bohdana Gurgu, designers Maria Tuchka, Nika Nazarenko, Vika Zhelezna, and now cameraman Oleksiy Matskevich will go to Liverpool. During the particularly eventful Eurovision period, we also involve our other colleagues: videographer Yuliia Tkachuk, editing director Oleksii Novikov, Pavlo Yuriev, and others."

Anna Tulieva, the permanent host of the Eurovision vlogs, believes that the key to the success of the Eurovision Ukraine YouTube channel is boundless love for the profession and a professional team.

"This is probably something I never even dreamed of or allowed myself to think about. It seems that Eurovision is seasonal and only becomes popular in May, but this button proves that it is not at all. Indeed, this contest is what I live for, and my work here is almost the only love of my life. But none of this would have happened without the team that works countless hours to ensure that viewers have decent content. Everyone in the team loves what they do and loves Eurovision. Without them, there would be no Anna Tullieva, the Eurovision vlog host, and no YouTube silver button. I am extremely grateful to our team for this achievement!" said Anna Tullieva, Eurovision vlogger.

Oleksiy Mandziy, editor-in-chief of Suspilne Sport, is confident that the silver button from YouTube is an important milestone on the way to greater success for the channel.

"Reaching 100 thousand subscribers is the first "checkpoint" that we set for ourselves when we fully launched the channel in the summer of 2021. It is important that we have reached this milestone without changing our initial approach – to talk and show not only football but also many other sports. The most popular videos on the channel are volleyball, athletics, and biathlon. Football, of course, is also present, but it is especially valuable to develop other sports. I am sure that soon we will have a 'golden button' - this is our next 'checkpoint'," said Oleksiy Mandziy.

Oleksandra Chernova, Head of Digital Content and Social Media Department at Suspilne Ukraine, called receiving silver buttons from YouTube a pleasant bonus to her daily work for her audience.

"It is important for us to be where our audience is. YouTube is undoubtedly a very popular video hosting platform in Ukraine and the world, so the award from this company is a marker for us that we, as a public broadcaster, are able to create competitive and popular projects for different target audiences. 

On every of our YouTube channels, we work to engage the audience, create a platform for communication and exchange of views, inform, entertain, and develop critical thinking. Our first silver buttons were awarded to Suspilne Sport and Eurovision Ukraine. Behind each of them is a huge amount of work by the teams – creating high-quality content every day, experimenting with formats, launching broadcasts, and not stopping on the way to gold buttons. 

In fact, several others of our YouTube channels have also confidently crossed the 100,000 subscribers mark – Suspilne News and Suspilne Chernihiv. And several more may reach this goal this year, such as Suspilne Culture and Suspilne Sumy. However, YouTube reserves the final decision to whom to send the award and rarely "rewards" socio-political content. First of all, we work for our audiences, and buttons are a nice bonus," said Oleksandra Chernova.

The Suspilne team is grateful to SubSub partners for their assistance in receiving the awards.

Suspilne Ukraine is the largest independent media outlet in Ukraine, which includes the national TV channels Pershyi and Suspilne Kultura, and radio stations Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura, as well as 24 local TV and radio companies and the satellite TV channel Suspilne Novyny. For news about Ukraine, please visit suspilne.media and its digital platforms.