Новини компанії

Листопад 17, 2022

Розслідування Суспільного «Буча 22» — переможець телефестивалю «Серце Європи» у Варшаві

Фільм-розслідування Суспільного «Буча 22» — переможець 2-го Міжнародного телевізійного фестивалю «Серце Європи» у категорії «Документальне кіно». Подія, створена для просування телевізійного контенту з Центральної та Східної Європи, проходить 14-17 листопада у Варшаві. Організатор — польський мовник Telewizja Polska

«Це дуже важлива нагорода для нас — як і всі нагоди, як і всі фестивалі, — бо це означає, що більше людей покажуть, що з українськими цивільними роблять росіяни. Але радіти цій чи іншим відзнакам не вдається, бо Маргарита, Матвій і Кирило мертві. Як і тисячі інших українців. Такі розслідування — це шлях до покарання росіян. Бо тепер нам замало, щоб вони просто пішли, нам важливо, щоб вони були покарані за те, що вчинили. Від путіна до наймолодшого за званням танкіста, десантника, морпіха», — прокоментувала продюсерка та співавторка фільму, а також шеф-редакторка редакції розслідування Суспільного Інна Білецька

У розслідуванні Суспільного «Буча 22» йдеться про пошук журналістами військових рф, що розстріляли сім’ю в Бучі. Завдяки свідкам журналістам вдалося роздобути докази присутності на місці розстрілу конкретного підрозділу російських військ.

«Важливо, що наш фільм відзначили в Польщі — країні, що нині є всесенсово найближчою до України, де добре розуміють контекст. Нашою головною метою була фіксація та дослідження доказів російських злочинів, аби в результаті фільм став повноцінним джерелом інформації. 

Точно не думалося про відзнаки, тому і номінація, і перемога для мене є послідовними несподіванками. Я вдячний за відзнаку, вона виводить наш фільм на ширшу європейську аудиторію, допомагаючи йому  працювати, бути джерелом», — прокоментував перемогу на фестивалі «Серце Європи» режисер документального фільму Владислав Васильченко

Читайте також: Фільм Суспільного «Діти Великого голоду» покажуть на кінофестивалі у Празі

Водночас телемарафон «Save Ukraine — #StopWar» переміг у категорії «Діджитал».

Міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України у світі «Save Ukraine — #StopWar» у Варшаві, організований 1+1 media, Atlas Festival за сприяння Суспільного Мовлення, пройшов на базі польського мовника Telewizja Polska (TVP1). Його показали телеканали у понад 30 країнах світу. Сумарно прямий ефір телемарафону переглянуло близько 80 млн людей.

У межах двогодинного ефіру політичні лідери, музиканти, митці, громадські активісти, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети виступили на підтримку України та закликали зупинити жорстоку війну рф.

Окрім фільму-розслідування «Буча 22» та телемарафону «Save Ukraine — #StopWar», до списку номінантів увійшов ще один проєкт Суспільного. 

«Жевріння. Бути формалістом» — серед номінантів у категорії «Документальне кіно»

Режисерка документального фільму Суспільне Культура Надія Миколаєнко порушує складну для незалежної України тему: що робити зі спадщиною монументального мистецтва часів Радянського Союзу. Доля скульптур, мозаїк та інших культурних надбань 20 сторіччя розкривається через історії людей, безпосередньо дотичних до їх створення та збереження. 

Переможців обирало міжнародне журі, до складу якого увійшли продюсери, сценаристи та телевізійні експерти — представники суспільних мовників Центральної та Східної Європи. Вони відібрали проєкти-номінанти у 5-х категоріях, подані мовниками, з-поміж близько 100 заявок. 

У складі журі від Суспільного Мовлення на телевізійному фестивалі «Серце Європи» представлені: 

  • Лук’ян Галкін, продюсер телеканалу Суспільне Культура;
  • Марія Фрей, генеральна продюсерка регіонального мовлення Суспільного;
  • Вікторія Мурована, генеральна продюсерка цифрових платформ Суспільного;
  • Аліна Клименко, журналістка Суспільне Чернігів. 

Нагадаємо, Суспільне Мовлення — найбільше незалежне медіа в Україні, до якого входять загальнонаціональні телеканали Перший та Суспільне Культура й канали Суспільного радіо (Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура), а також 24 регіональні телерадіокомпанії. Новини про Україну та регіони читайте на сайті suspilne.media.

 

Suspilne's investigation Bucha 22 winning the Heart of Europe Television Festival in Warsaw

Suspilne's investigative film Bucha 22 is the winner of the 2nd International Television Festival Heart of Europe in the “Documentary” category. The event, created to promote television content from Central and Eastern Europe, takes place on 14-17 November in Warsaw. The organizer is the Polish broadcaster Telewizja Polska

“This is a very important award for us, like all awards, like all festivals, because it means that more people will show what russians are doing to Ukrainian civilians. But we cannot rejoice in this or other awards because Marharyta, Matvii and Kyrylo are dead. As well as thousands of other Ukrainians. Such investigations are the way to punish the russians. Because now it is not enough for them to just go away, it is important for them to be punished for what they have done. From putin to the lowest ranking tanker, paratrooper, marine,” Inna Biletska, producer and co-author of the film, as well as Editor-in-Chief of the Investigations CU of Suspilne, commented.

Suspilne's investigation Bucha 22 tells about the search of journalists for the russian military who shot a family in Bucha. Thanks to witnesses, the journalists managed to obtain evidence of the presence of a specific unit of russian troops at the scene of the shooting.

“It is important that our film was noted in Poland, the country that is now the closest to Ukraine, where the context is well understood. Our main goal was to record and research evidence of russian crimes so that the film could become a full-fledged source of information. I did not think about awards, so both the nomination and the victory are successive surprises for me. I'm grateful for the award, it brings our film to a wider European audience, helping it to work, to be a source,” Vladyslav Vasylchenko, the director of the documentary, commented on the victory at the Heart of Europe festival.

Read also: Suspilne's film Children of the Great Famine to be shown at the film festival in Prague

At the same time, the telethon Save Ukraine - #StopWar won in the “Digital” category.

The international charity telethon in support of Ukraine in the world Save Ukraine - #StopWar in Warsaw, organized by 1+1 media, Atlas Festival with the assistance of Suspilne Ukraine, was held at the Polish broadcaster Telewizja Polska (TVP1). It was shown by TV channels in more than 30 countries. In total, about 80 million people watched the live broadcast of the telethon.

During the two-hour broadcast political leaders, musicians, artists, civic activists, actors, artists, athletes, volunteers from all over the world spoke in support of Ukraine and called to stop the brutal war of Russia.

In addition to the investigative film Bucha 22 and the telethon Save Ukraine - #StopWar, the list of nominees includes another project of Suspilne. 

Smoldering. To Be a Formalist is among the nominees in the “Documentary” category.

The director of the documentary film of Suspilne Kultura Nadiia Mykolaienko raises a difficult topic for independent Ukraine: what to do with the heritage of monumental art of the Soviet Union. The fate of sculptures, mosaics and other cultural heritage of the 20th century is revealed through the stories of people directly involved in their creation and preservation.

The winners were chosen by an international jury consisting of producers, scriptwriters and television experts, representatives of public broadcasters from Central and Eastern Europe. They selected the nominee projects in 5 categories submitted by broadcasters from among about 100 applications. 

The jury from Suspilne Ukraine at the Heart of Europe Television Festival is represented by: 

  • Lukian Halkin, Producer of Suspilne Kultura TV channel;
  • Mariia Frey, General Producer of Suspilne regional broadcasting;
  • Viktoriia Murovana, General Producer of Suspilne digital platforms;
  • Alina Klymenko, journalist of Suspilne Chernihiv.

Suspilne Ukraine is the largest independent media in Ukraine, which includes the nationwide TV channels like Pershyi and Suspilne Kultura and radio stations of Suspilne Radio (Ukrainian Radio, Radio Promin, Radio Kultura), as well as 24 regional Suspilne channels. Read news about Ukraine and the regions on suspilne.media website.