Основні напрями діяльності НСТУ на 2017 рік

Січень 23, 2017

Додаток 2 до протоколу №2
Засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
від 23 січня 2017 року

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «НСТУ»
на 2017 рік

 

Для новоствореного українського суспільного мовника 2017 рік має стати роком масштабної структурної перебудови. Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (надалі ПАТ «ПАТ «НСТУ»») успадкувало від загальнонаціональних та регіональних державних мовників, які увійшли до її складу, громіздку та обтяжливу структуру основних фондів, подеколи непропорційно роздуті штати, застарілі підходи до структурування та змістовної політики мовлення. Упродовж 2017 року має бути здійснено комплексний перегляд структури та принципів діяльності ПАТ «НСТУ» (включно з її регіональними філіями), з метою створення сучасної, гнучкої організаційної будови, здатної виконувати змістовні завдання суспільного мовника на належному рівні якості та без зайвих, невиправданих витрат.

Враховуючи особливість цього періоду Наглядова рада ПАТ «НСТУ» наразі визначає основні напрями діяльності ПАТ «НСТУ» лише на 2017 рік. Залежно від успішності виконання Правлінням ПАТ «НСТУ» цих завдань, наприкінці 2017 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» визначить наступне коло завдань компанії на тривалішу перспективу (від 2 до 5 років), приділивши більше уваги змістовним характеристикам мовлення та різним (зокрема інтерактивним) способам контактів українського суспільного мовника з його аудиторією.

На 2017 рік Наглядова рада ПАТ «НСТУ» встановлює шість основних напрямів діяльності компанії, чотири з яких є специфічними для стартового етапу діяльності ПАТ «НСТУ».

  1. У вимірі стратегії мовлення: сприяння зміцненню соціального капіталу українського суспільства.

Це стратегічне завдання розраховане на багато років, тому відповідний напрям діяльності, з необхідними уточненнями, збережеться також і у наступні роки.

Українське суспільство традиційно характеризується розбіжністю між відносно високим рівнем людського капіталу (свідченням чого є високі індивідуальні здобутки українців, зокрема й за кордоном) та відносно низьким рівнем соціального капіталу. Суспільне мовлення може і повинне зіграти важливу роль у зміцненні українського соціального капіталу як у горизонтальному вимірі (взаємна довіра людей одне до одного), так і у вертикальному вимірі (спроможність представників різних верств українського суспільства до конструктивної взаємодії). Задля цього, суспільним мовником має бути знайдений розумний баланс між аргументованою, не маніпулятивною критикою суспільних недоліків та позитивним висвітленням суспільних здобутків. Те і те має однаковою мірою поширюватися і на діяльність органів та представників влади, і на діяльність приватних компаній, громадських організацій та окремих осіб.

1.1. Реалізуючи цю стратегічну мету суспільного мовлення слід приділити особливу увагу неупередженому поданню різних точок зору на суспільно значущі питання, налагодженню шанобливого, конструктивного діалогу між представниками різних поглядів. ПАТ «НСТУ» має визначити і запровадити «золотий стандарт» неманіпулятивного проведення дискусій, ток-шоу, інших форм інтерактивної комунікації носіїв різних поглядів у спільному для них громадському просторі.

1.2. Зрозуміло, що суспільний мовник може сприяти підвищенню рівня довіри у суспільстві лише у разі, якщо він сам користується суспільною довірою. У цьому плані, індекс довіри наявної аудиторії до суспільного мовника і отриманої від нього інформації є важливішим за рейтинги та кількісне охоплення аудиторії: у першому вимірі, планка має бути одразу поставлена максимально високо; у другому, слід налаштуватися на поступове, але неухильне, зростання.

1.3. Необхідною складовою підвищення рівня довіри аудиторії є стратегія впізнаваності суспільного мовника. Глядачі та слухачі мають поступово привчитися розпізнавати єдиного суспільного мовника на всіх наявних у нього каналах мовлення. Відповідно, Правлінню упродовж 2017 року слід розробити і подати на затвердження Наглядовою радою концепцію просування єдиного бренду українського суспільного мовлення в радійному та телевізійному медіапросторі, мережі Інтернет.

1.4. Працюючи з тематикою національних меншин, ПАТ «НСТУ» має відійти від принципу «культурних резервацій», коли інформація про життя національної меншини подається здебільшого мовою цієї меншини та розрахована на аудиторію з представників цієї самої меншини. Натомість слід зорієнтуватися на «перехресну» стратегію: з одного боку, розкриття проблем та здобутків кожної національної меншини для всього українського суспільства, а з іншого, насичення регіонального мовлення мовами національних меншин інформацією про важливі події, проблеми та здобутки в Україні та світі. В 2017 році Правління має подати на затвердження Наглядовою Радою концепцію мовлення з тематики національних меншин, зокрема враховуючи можливості залучення самих національних меншин до виробництва медіапродукції. Концепція має запобігати будь-яким проявам дискримінації за етнічною ознакою у контенті суспільного мовника та сприяти створенню позитивного іміджу багатонаціональної України всередині країни та на світовій арені.

1.5. Зміцнення суспільного капіталу передбачає зусилля, спрямовані на консолідацію українського суспільства, поглиблення національної свідомості. У цьому зв’язку, компанії слід спрямувати зусилля на посилення національної ідентичності українського народу, усвідомлення єдності українців незалежно від території проживання, приділити особливу увагу створенню пізнавальних та навчальних проектів, орієнтованих на позиціюванння української культури у європейському та світовому контекстах.

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» в цьому напрямі аналізуючи розроблені та подані на затвердження Наглядовою радою концепції мовлення, а також замовляючи і використовуючи:

- соціологічні дані (індекс довіри, результати фокус-груп, тощо);

- контент-аналіз окремих програм телебачення і радіомовлення, включно з програмами регіональних філій ПАТ «НСТУ».

  1. У вимірі суспільної трансформації: особливий акцент має бути зроблений на мовлення для дитячої та молодіжної аудиторії, спрямоване на формування цінностей та компетентностей нових членів суспільства, спроможних успішно конкурувати у сучасному відкритому світі та, водночас, гарантувати для себе постійну безпеку середовища існування.

Українське суспільство проходить не тільки трансформацію норм чи інститутів, але й культурну трансформацію, яка означає відхід від цінностей тоталітарного суспільства і формування власної конфігурації цінностей розвиненого світу. Ядром цього процесу є молоде покоління українців. Цій аудиторії, що має особливий набір потреб та можливостей, необхідно запропонувати відповідні контентні рішення, які сприятимуть їхньому розвитку, становленню, спроможності взаємодіяти між собою та навколишнім світом. Унікальною особливістю відповідного контенту має бути також його придатність до неефірного поширення та інтегрованість з іншими комунікаційними платформами. На стадії переходу від дитячого до молодіжного мовлення важливою складовою є взаємодія особистості як відповідального суб’єкта та суспільства, базована на громадянській та медійній грамотності, критичному мисленні. Можливе застосування цих підходів також до і програм мовлення, розрахованих на дорослу аудиторію. Відповідно, упродовж 2017 року Правління має підготувати і подати Наглядовій раді на затвердження концепцію дитячого та молодіжного мовлення (ціннісні орієнтири, підходи, змістовні напрями тощо, включно з відповідним обґрунтуванням та посиланнями на джерела відповідних наукових та методологічних розробок).

Це стратегічне завдання також розраховане на багато років, тому відповідний напрям діяльності, з необхідними уточненнями, збережеться і у наступні роки. Концепція має передбачати часовий інтервал перегляду її положень.

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» у цьому напрямі, аналізуючи подану Правлінням на затвердження Наглядовою радою концепцію мовлення, залучаючи до оцінки результати досліджень інформаційної та освітньої сфери та експертні висновки.

 

  1. У вимірі концепції мовлення: критичний перегляд і оновлення концепції мовлення кожного із загальнонаціональних каналів, а також розробка та впровадження єдиної концепції регіонального мовлення.

Стратегічне завдання сприяння зміцненню соціального капіталу українського суспільства не може виконуватися всіма каналами суспільного мовника одноманітно. Відповідно, упродовж 2017 року Правління має підготувати і подати Наглядовій раді на затвердження концепції мовлення кожного із загальнонаціональних каналів, а також єдину концепцію регіонального мовлення (обсяги, змістовні напрями, організація взаємодії регіональних філій з центральними мовниками та між собою, з урахуванням особливостей різних регіональних аудиторій). Наглядова рада очікує, що у подальші роки ці концепції будуть уточнюватися, але вже не зазнають таких істотних змін (порівняно з минулою діяльністю державних загальнонаціональних та регіональних мовників), які Наглядова рада очікує побачити упродовж 2017 року.

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» у цьому напрямі, аналізуючи подані Правлінням на затвердження Наглядовою радою концепції мовлення.

  1. У вимірі змісту мовлення: підсилення та оновлення інформаційного мовлення, зокрема з використанням можливостей конвергентного виробництва новин для радіо- і телеефіру.

Досвід європейських мовників свідчить про те, що синергія від поєднання суспільного радіо та суспільного телебачення в єдину структуру найбільше відчувається у новинному блоці. Оновлене інформаційне та суспільно-політичне мовлення має встановити в українському медійному просторі стандарт якості, надійності та неупередженості інформування суспільства про події в Україні та світі. Маючи унікальну для України мережу регіональних підрозділів, ПАТ «НСТУ» має всі об’єктивні підстави для найповнішого висвітлення життя українського суспільства. При цьому новини на суспільному радіо можуть і мають відзначатися максимальною оперативністю подання інформації; натомість у телевізійних новинах слід доповнити вже розпочате змістовне оновлення візуальним, маючи кінцевим завданням доведення «картинки» телевізійних новин суспільного мовлення до найкращих світових стандартів.

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» у цьому напрямі, замовляючи і використовуючи:

- соціологічні дані (індекс довіри, результати фокус-груп, тощо);

- контент-аналіз інформаційних та суспільно-політичних теле- і радіопрограм, включно з відповідними блоками регіональних філій ПАТ «НСТУ».

  1. У вимірі кадрової політики: оптимізація штатної структури ПАТ «НСТУ» ліквідація непотрібних штатних одиниць, переведення вагомої частини програмного продукту (за винятком інформаційного та суспільно-політичного мовлення) та допоміжних служб на аутсорсінг на конкурсних засадах.

На момент початку своєї діяльності ПАТ «НСТУ» має надмірно громіздку штатну структуру, успадковану нею від колишніх загальнонаціональних та регіональних державних мовників. Ця штатна структура має бути переглянутою відповідно до оновлених концепцій регіонального мовлення та мовлення кожного із загальнонаціональних каналів. Переважно, у штаті ПАТ «НСТУ» мають залишитися служба новин та суспільно-політичного мовлення, а також ті творчі працівники, технічний та допоміжний персонал, постійна робота яких у штаті ПАТ «НСТУ» виправдана оновленими концепціями мовлення. Частину програмної продукції та допоміжних функцій доречно перевести на аутсорсінг, замовивши їх, на конкурсній основі, стороннім компаніям. Цей процес має бути економічно доцільним та враховувати відмінності між телевізійним та радійним виробництвом контенту.

Відповідно, упродовж 2017 року Правління має підготувати і подати Наглядовій раді на затвердження оновлене Положення про умови та розміри оплати праці співробітників ПАТ «НСТУ», розроблене виходячи з оцінки кадрових потреб ПАТ «НСТУ» на підставі затверджених Наглядовою радою оновлених концепцій мовлення. Після ухвалення Наглядовою радою оновленого Положення про умови та розміри оплати праці співробітників ПАТ «НСТУ» Правління має відповідно переглянути штатний розпис ПАТ «НСТУ» (одразу в цілому, або окремо для різних підрозділів).

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» у цьому напрямі, аналізуючи оптимізацію Правлінням штатного розпису ПАТ «НСТУ» на основі ухвалених Наглядовою радою, за поданням Правління, умов та розмірів оплати праці співробітників ПАТ «НСТУ».

  1. У вимірі основних фондів: критичний аналіз і розробка плану оптимізації наявних в ПАТ «НСТУ» основних фондів.

На момент початку своєї діяльності ПАТ «НСТУ» має у своєму розпорядженні чимало нерухомого майна, земельних ділянок, інших основних фондів. Залишається відкритим питання, чи всі вони потрібні для забезпечення діяльності суспільного мовника, з урахуванням його структурної реформи. Тому істотні зміни у кадровому складі ПАТ «НСТУ» мають супроводжуватися переглядом доцільності та режиму подальшого використання наявних основних фондів.

Відповідно, упродовж 2017 року Правління має підготувати і подати Наглядовій раді на затвердження план розпорядження основними фондами ПАТ «НСТУ», враховуючи зокрема такі можливості, як:

- передача нерухомого майна ПАТ «НСТУ» в короткострокову оренду;

- використання нерухомого майна ПАТ «НСТУ» задля суспільних потреб (зокрема, з метою організації там суспільно значущих подій та видів діяльності, які б зміцнювали двосторонній зв’язок між ПАТ «НСТУ» та її аудиторією);

- відчуження (продаж) майна, на підставі разового дозволу Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, отриманого на запит і за ініціативою Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Наглядова рада буде оцінювати успішність діяльності ПАТ «НСТУ» у цьому напрямі, аналізуючи подані Правлінням на затвердження Наглядовою радою пропозиції щодо оптимізації основних фондів ПАТ «НСТУ»