ПОРЯДОК проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів

Травень 13, 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення правління ПАТ «НСТУ»

від 10.03.2020 №178

(у редакції згідно з

рішенням правління АТ «НСТУ»

від 05.04.2021 №242)

 

ПОРЯДОК

проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення АТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів

1. Загальні положення

 1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення мистецького конкурсу з відбору виконавців (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб) для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів (далі – Мистецький конкурс), вимоги до учасників та порядок ухвалення рішень щодо визначення переможців Мистецького конкурсу.
 2. Мистецький конкурс проводиться з метою відбору виконавців (юридичних осіб, фізичних осіб, зокрема фізичних осіб – підприємців, залежно від виду конкурсу) для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів на замовлення дирекції телебачення АТ «НСТУ».
 3. Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання творчих пропозицій з метою визначення переможців за відповідним напрямом.
 4. Видами Мистецького конкурсу є: конкурс на виробництво аудіовізуальних творів (контенту), конкурс на створення сценаріїв, конкурс на виробництво за сценаріями АТ «НСТУ». Кожен з видів Мистецького конкурсу може складатися з етапів: попередній відбір проєктів, публічна презентація (пітчинг) та захист (обговорення) проєктів.
 5. Для організації та проведення Мистецького конкурсу наказом АТ «НСТУ» утворюється комісія Мистецького конкурсу (далі – Комісія). Комісія складається з шести осіб: голова Комісії, заступник та члени Комісії. Кворум для прийняття рішення становить чотири особи. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо воно ухвалено шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу).
 6. Рішення Комісії приймаються у формі протоколів, які затверджує  голова та підписують члени Комісії. Протоколи засідання  Комісії   формуються секретарем Комісії (далі – секретар), який є співробітником департаменту організаційної роботи, та підписуються присутніми членами Комісії. Облік та зберігання протоколів Комісії забезпечується департаментом розвитку проєктів дирекції телебачення (далі – Департамент).
 7. Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера дирекції телебачення відповідно до:
 • концепції мовлення;
 • ліцензій на мовлення в частині програмних концепцій мовлення;
 • прогнозу щодо аудиторії та ринку;
 • редакційної політики, завдань, мети, місії АТ «НСТУ» та стратегії АТ «НСТУ»;
 • обсягів фінансування, затверджених правлінням АТ «НСТУ».

Мистецький конкурс проводиться, зокрема, але не виключно, за такими напрямами:

 • художні ігрові серіали;
 • документальні серіали;
 • телевізійні формати.

Мистецький конкурс за кожним з напрямів може проводитися за окремими категоріями (замовлення проєктів та проєкти спільного виробництва), а також за окремими тематичними сесіями.

Види Мистецького конкурсу, напрями, категорії та тематичні сесії зазначаються в наказі голови правління АТ «НСТУ».

 1. Рішення про визначення переможців за відповідним напрямом Мистецького конкурсу ухвалюється Комісією.
 2. Мистецький конкурс проводиться відповідно до цього Порядку. У разі якщо джерелом фінансування виробництва (створення) аудіовізуальних і  літературних творів є кошти грантодавців, Мистецький конкурс проводиться з урахуванням додаткових вимог, які передбачені угодами, укладеними між АТ «НСТУ» та грантодавцями.
 3.  Департамент є відповідальним структурним підрозділом, який забезпечує загальну організацію проведення Мистецького конкурсу, залучаючи за потреби інші самостійні структурні підрозділи АТ «НСТУ», та має право ініціювати утворення експертних груп.

2. Умови участі у Мистецькому конкурсі

2.1. Подавати проєкти для участі у Мистецькому конкурсі можуть юридичні особи будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації, а також фізичні особи – підприємці, та фізичні особи (далі – Кандидати). З Кандидатами, визнаними переможцями Мистецького конкурсу, процедури публічних закупівель здійснюються за переговорною процедурою відповідно до   Закону України «Про публічні закупівлі».

2.2. Кандидати Мистецького конкурсу гарантують, що ідеї та пропозиції, які вони подають для участі у Мистецькому конкурсі, є оригінальними та не порушують права та інтереси третіх осіб.

3. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на виробництво аудіовізуальних творів (контенту)

3.1. Оголошення про конкурсний відбір

3.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу готується Департаментом та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» на підставі наказу голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера дирекції телебачення. В оголошенні зазначаються: вид та напрями Мистецького конкурсу, категорії, види тематичних сесій за кожним з напрямів; перелік документів та строки їхнього подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; інші умови, визначені в оголошенні.

3.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковим для подання Кандидатами Мистецького конкурсу (може бути розширений в оголошенні, що готує Департамент), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:

–  заява про участь (назва, виробник, автори, вид відбору, формат);

 • документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • презентація проєкту (режисерське бачення; продюсерське бачення; біографія, фільмографія та посилання на попередні проєкти режисера-постановника, продюсера, автора сценарію);
 • для телесеріалу: сценарій перших двох серій (до 120 арк.), синопсис короткий (до 5 арк.), синопсис розширений (до 15 арк.), опис персонажного ряду, бажаний підбір акторів;
 • для анімаційного серіалу: сценарій перших двох серій (до 40 арк.), синопсис та ескізи художньої розробки сцен та персонажів (до 10 арк.);
 • для документального серіалу: розгорнутий синопсис (трітмент) (до 15 арк.);
 • для телевізійного проєкту: сценарій перших двох програм, опис структури всього сезону (до 15 арк.), бажаний підбір ведучих.
 • кошторис витрат;
 • орієнтовний план виробництва;
 • інші документи, зазначені в оголошенні.

3.1.3. Кандидати Мистецького конкурсу подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму). Відповідальний працівник Департаменту (далі – Фахівець) приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Фахівець не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом трьох робочих днів повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу. Кандидат не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання, не розглядаються.

3.1.4. Заявки та додані документи, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом десяти робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії, головному продюсеру дирекції телебачення та відповідним продюсерам виконавчим творчо-виробничих об’єднань (далі – ТВО) дирекції телебачення АТ «НСТУ».

3.2. Попередній відбір

3.2.1. Головний продюсер дирекції телебачення та/або продюсери виконавчі ТВО визначають працівників дирекції телебачення (далі – Експертів) як відповідальних за попередній відбір проєктів та встановлюють строки його виконання. Експерти проводять оцінювання поданих творчих проєктів за такими критеріями:

 • відповідність напряму та тематичній сесії;
 • оригінальність ідеї, соціальна важливість;
 • відповідність редакційній політиці АТ «НСТУ»;
 • обсяг фінансування.

3.2.2. За результатами попереднього відбору Експерти заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 1) та передають їх Фахівцю. Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного Експерта додаються – так утворюється загальний рейтинг попереднього відбору. 

3.2.3. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

3.2.4. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожний проєкт окремо.

3.2.5. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в другому етапі Мистецького конкурсу, не надаються.

Фахівець не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в другому етапі, про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

3.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)

3.3.1. На другому етапі Мистецького конкурсу Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії (далі – пітчинг). Члени Комісії, продюсери виконавчі ТВО, продюсери ТО, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

3.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.

3.3.3. Презентації проводяться в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

 • драматургічна якість;
 • актуальність теми, соціальна важливість;
 • режисерське бачення;
 • продюсерське бачення;
 • маркетинговий потенціал;
 • відповідність кошторису витрат масштабу проєкту.

3.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 2). Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

3.3.6. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

3.3.7. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до третього етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожного Кандидата окремо.

3.3.8. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати пітчингу. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в третьому етапі Мистецького конкурсу, не надаються.

Фахівець не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення третього етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в третьому етапі, про дату, час, місце проведення третього етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

3.4.  Захист проєктів

3.4.1. Департамент до дати засідання Комісії для проведення захисту проєктів може надсилати в розумний строк запити Кандидату щодо надання документів, які підтверджують відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету та заборгованості з виплати заробітної плати, копій документів на підтвердження зобов’язань для конкурсів у категорії спільного виробництва та інших документів, пов'язаних з розглядом пропозиції Кандидата.

3.4.2. Захист кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.

3.4.3. Регламент захисту кожного проєкту: відповіді на запитання – до 15 хвилин.

3.4.4. За результатами захисту проєктів Комісія ухвалює рішення шляхом голосування за кожен проєкт окремо про те, що:

 • проєкт пройшов захист у Комісії;
 • проєкт не пройшов захист у Комісії.

3.4.5. Кандидати, проєкти яких визнані такими, що пройшли захист у Комісії, визнаються переможцями Мистецького конкурсу. Перелік переможців Мистецького конкурсу затверджується рішенням Комісії, зазначається в протоколі засідання та публікується на сайті АТ «НСТУ».

4. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на створення сценаріїв

4.1.  Оголошення про конкурсний відбір

4.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу готується Департаментом та оприлюднюється на офіційному вебсайті АТ «НСТУ» на підставі наказу голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера дирекції телебачення. В оголошенні зазначаються: вид та напрями відбору; тематика (у разі визначення); перелік документів та строки їхнього подання; електронна адреса (електронна форма), на яку надсилаються документи; та інші умови, визначені в оголошенні.

4.1.2. Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатами Мистецького конкурсу (може бути розширений в оголошенні, що готує Департамент), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми:

 • заява про участь (назва, автори, вид відбору; формат);
 • презентація Кандидата (фільмографія та посилання на попередні роботи Кандидата (за наявності);
 • для телесеріалу: сценарна заявка та опис структури всього серіалу (до 30 арк.);
 • для анімаційного серіалу: синопсис та ескізи художньої розробки сцен та персонажів (до 10 арк.);
 • для документального серіалу: синопсис (трітмент) (до 10 арк.);
 • для телевізійного проєкту: сценарна заявка першої програми та опис структури всього сезону (до 15 арк.);
 • кошторис витрат;
 • орієнтовні строки виконання робіт;
 • інші документи, зазначені в оголошенні.

4.1.3. Кандидати Мистецького конкурсу подають усі документи в електронному вигляді на зазначену в оголошенні адресу (електронну форму). Фахівець приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та оголошенням. Датою одержання заявки вважається дата надходження всіх документів на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Фахівець не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом трьох робочих днів повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу. Кандидат не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення строків приймання, не розглядаються.

4.1.4. Заявки та документи, що додаються, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом десяти робочих днів після завершення зазначеного в оголошенні строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії, головному продюсеру дирекції телебачення та відповідним продюсерам виконавчим ТВО дирекції телебачення АТ «НСТУ».

4.2.  Попередній відбір

4.2.1. Головний продюсер дирекції телебачення та/або продюсери виконавчі ТВО визначають працівників дирекції телебачення (Експертів) як відповідальних за попередній відбір проєктів та встановлюють строки його виконання. Експерти проводять оцінювання поданих творчих проєктів за такими критеріями:

 • відповідність напряму та тематичній сесії;
 • оригінальність ідеї;
 • соціальна важливість;
 • відповідність редакційній політиці АТ «НСТУ».

4.2.2. За результатами попереднього відбору Експерти заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 3) та передають їх Фахівцю. Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного Експерта додаються – так утворюється загальний рейтинг попереднього відбору.

4.2.3. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

4.2.4. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до другого етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожний проєкт окремо.

4.2.5. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати попереднього відбору. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в другому етапі  Мистецького конкурсу, не надаються.

Фахівець не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в другому етапі, про дату, час, місце проведення другого етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

4.3.  Презентаційна сесія (пітчинг)

4.3.1. На другому етапі Мистецького конкурсу Кандидати проводять презентацію на засіданні Комісії. Члени Комісії, виконавчі продюсери ТВО, продюсери ТО, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

4.3.2. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.

4.3.3. Кандидати Мистецького конкурсу презентують проєкти в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 10 хвилин.

4.3.4. Після проведення презентації члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

 • драматургічна якість;
 • актуальність теми;
 • соціальна важливість;
 • маркетинговий потенціал;
 • кошторисна вартість.

4.3.5. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 4). Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

4.3.6. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

4.3.7. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія визначає переможців Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожен проєкт окремо. Перелік переможців Мистецького конкурсу затверджується рішенням Комісії, зазначається в протоколі засідання та публікується на сайті АТ «НСТУ».

5. Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу на виробництво  аудіовізуальних творів (контенту) за сценаріями АТ «НСТУ»

5.1. Попередній відбір

5.1.1. Попередній відбір проводиться на підставі наказу голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера дирекції телебачення про проведення Мистецького конкурсу.

5.1.2. Керуючись мотивами захисту комерційної таємниці та зважаючи на конкурентне середовище на ринку виробництва аудіовізуальних творів під час засідання Комісії продюсери виконавчі ТВО та/або члени Комісії надають обґрунтовані пропозиції щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Кандидатів) – не менше двох Кандидатів на один сценарій, які можуть бути запрошені до участі в Мистецькому конкурсі.

5.1.3. Серед поданих продюсерами виконавчими ТВО та/або членами Комісії обґрунтованих пропозицій Комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про визначення переліку Кандидатів та встановлює строки надання згоди від Кандидатів про участь в Мистецькому конкурсі. Фахівець надсилає включеним до такого переліку Кандидатам запрошення взяти участь у Мистецькому конкурсі із зазначенням формату, жанру, теми сценарію та строків його проведення.

5.1.4. Після надання Кандидатом згоди взяти участь у Мистецькому конкурсі Кандидат підписує зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації.

5.1.5. Фахівець надсилає Кандидатам інформацію щодо підготовки пропозиції із зазначенням кінцевого терміну подання документів Кандидатом до АТ «НСТУ». Базовий перелік документів, що є обов’язковими для подання Кандидатами Мистецького конкурсу:

 • документи про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності: скан-копії оригіналу статуту юридичної особи та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • презентація проєкту (режисерське бачення; продюсерське бачення; кастинг та/або склад знімальної групи; біографія, фільмографія та посилання на попередні проєкти режисера-постановника, продюсера, автора сценарію);
 • кошторис проєкту;
 • орієнтовний план виробництва;
 • інші документи, визначені Комісією, про що Фахівець повідомляє Кандидата.

5.1.6. Кандидати подають усі документи в електронному вигляді на зазначену адресу (електронну форму). Фахівець приймає документи та протягом трьох робочих днів з дати отримання проводить перевірку повноти поданих документів та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком. Датою отримання пропозиції вважається дата її надходження на зазначену електронну адресу. Фахівець не пізніше одного робочого дня з дати отримання пропозиції надсилає на електронну адресу Кандидата підтвердження про її одержання. У разі подання документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець протягом трьох робочих днів повідомляє про це Кандидата шляхом направлення листа на електронну адресу. Кандидат не пізніше трьох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи. Документи, подані після завершення зазначеного строку подання, не розглядаються.

5.1.7. Пропозиції, які пройшли перевірку повноти та відповідності вимогам, визначеним цим Порядком, в електронній формі протягом десяти робочих днів після завершення зазначеного строку їх приймання надсилаються одночасно всім членам Комісії, головному продюсеру дирекції телебачення та продюсерам виконавчим ТВО дирекції телебачення АТ «НСТУ».

5.1.8. Кандидати, які подали документи не в повному обсязі або пізніше визначеного Комісією строку їх подання, до участі в наступних етапах Мистецького конкурсу не допускаються.

5.2.    Презентаційна сесія (пітчинг)

5.2.1. Другий етап Мистецького конкурсу – презентаційна сесія (пітчинг) – відбувається у формі засідання Комісії. Дата засідання Комісії визначається головою Комісії. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Комісії не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення другого етапу Мистецького конкурсу.

5.2.2. Під час пітчингу на засіданні Комісії Кандидати проводять презентацію своїх проєктів. Члени Комісії, продюсери виконавчі ТВО, продюсери ТО, експерти, які можуть бути запрошені Комісією для участі в пітчингу, мають право ставити Кандидату запитання.

5.2.3. Презентація кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться особисто Кандидатом або його представником.

5.2.4. Кандидати Мистецького конкурсу презентують проєкти в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 10 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 10 хвилин.

5.2.5. Після проведення пітчингу члени Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

 • режисерське бачення;
 • продюсерське бачення;
 • способи художнього вирішення;
 • кастинг та/або склад знімальної групи;
 • строки виробництва;
 • кошторисна вартість.

5.2.6. За результатами пітчингу члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки проєктів (додаток 5). Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг пітчингу.

5.2.7. Фахівець складає перелік проєктів, які оцінювалися, та їхній рейтинг, який є допоміжним інструментом для прийняття рішень.

5.2.8. Комісія розглядає поданий перелік на своєму засіданні. За результатами розгляду та обговорення переліку Комісія ухвалює рішення про допущення проєктів до третього етапу Мистецького конкурсу шляхом голосування за кожного кандидата окремо.

5.2.9. Фахівець електронним листом інформує Кандидатів про результати пітчингу. Коментарі та пояснення Кандидатам, проєкти яких не були допущені до участі в третьому етапі Мистецького конкурсу, не надаються.

Фахівець не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення третього етапу Мистецького конкурсу повідомляє Кандидатів, проєкти яких допущені до участі в третьому етапі, про дату, час, місце проведення третього етапу Мистецького конкурсу та порядок денний засідання Комісії.

5.3.  Обговорення проєктів

5.3.1. Департамент до дати засідання Комісії для обговорення проєктів може надсилати в розумний строк запити Кандидату щодо надання документів, які підтверджують відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету та заборгованості з виплати заробітної плати та інших документів, пов'язаних з розглядом пропозиції Кандидата.

5.3.2. Дата засідання Комісії визначається головою Комісії.

5.3.3. Обговорення кожного проєкту на засіданні Комісії проводиться за умови особистої участі Кандидата або його представника.

5.3.4. Регламент обговорення кожного проєкту: відповіді на запитання – до 15 хвилин.

5.3.5. За результатами обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення одного з Кандидатів переможцем Мистецького конкурсу за відповідним сценарієм на підставі голосування за такого Кандидата кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу). В іншому разі Мистецький конкурс на виробництво за відповідним сценарієм вважається таким, що не відбувся.

5.3.6. Перелік переможців Мистецького конкурсу зазначається в протоколі засідання Комісії та публікується на сайті АТ «НСТУ».

 

 

Головний продюсер

дирекції телебачення                                                                 Г. ТИЧИНА