ПОРЯДОК проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації

Вересень 28, 2020

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                              Рішення правління АТ «НСТУ»

                                                                                                                                                                               від  28.09.2020 № 210

ПОРЯДОК

проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному
конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації (далі – Мистецький конкурс), вимоги до учасників, проєктів учасників, строки та умови їх подання, розгляду, визначення переможця Мистецького конкурсу тощо.

1.2. Мистецький конкурс проводиться з метою відбору креативної ідеї для постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020, що має включати опис ідеї й атмосфери номера; сценографію; колористичне та світлове рішення; інформацію про образ кожного виконавця на сцені (соліста, бек-вокалістів (за потреби), танцівників (за потреби); опис відеографіки; інформацію про реквізит (за потреби) з подальшою реалізацією у вигляді завершеного сценічного номера (далі – Постановка).

1.3. Мистецький конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих учасниками проєктів з метою визначення переможця, що найкраще відповідає критеріям замовлення та/або передбачає оптимальне використання ресурсів.

1.4. Для організації та проведення Мистецького конкурсу наказом АТ «НСТУ» утворюється комісія Мистецького конкурсу (далі – Комісія). Комісія складається з чотирьох осіб: голова, заступник голови та члени Комісії. Кворум для прийняття рішення становить три особи. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо воно ухвалене шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу).

1.5. Рішення Комісії приймаються у формі протоколів, які затверджує голова та підписують члени Комісії.

1.6. Мистецький конкурс проводиться згідно з наказом голови правління АТ «НСТУ» за пропозицією головного продюсера дирекції телебачення та відповідно до:

творчого завдання;

вимог до Постановки;

обсягів фінансування на закупівлю послуг з Постановки для виступу учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020, передбачених кошторисом на виробництво проєкту «Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020» АТ «НСТУ».

1.7. Рішення про визначення переможців Мистецького конкурсу ухвалюється Комісією.

1.8. З метою недопущення конфлікту інтересів та дотримання прозорості проведення Мистецького конкурсу, під час своєї роботи члени Комісії у своїй діяльності керуються Законом України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програмою АТ «НСТУ».

2. Умови участі у Мистецькому конкурсі

2.1. До участі у Мистецькому конкурсі допускаються юридичні особи України будь-яких форм власності та організаційно-правових форм, а також фізичні особи – підприємці (далі – Учасники).

2.2. Ідеї та проєкти, які будуть надаватися Учасниками для участі у Мистецькому конкурсі, мають бути оригінальними та не порушувати права та інтереси третіх осіб.

2.3. Обов’язковою умовою участі в Мистецькому конкурсі є підписання Учасниками зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію АТ «НСТУ» (далі – Зобов’язання), текст якого буде прикріплено до електронної форми подання заявки.

Порядок організації та проведення Мистецького конкурсу

3.1. Оголошення Мистецького конкурсу

3.1.1. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу (далі – Оголошення) оприлюднюється на офіційному сайті АТ «НСТУ» на підставі наказу голови правління АТ «НСТУ».

3.1.2. В Оголошенні зазначаються строки проведення Мистецького конкурсу, перелік документів та порядок їх подання тощо.

3.2. Порядок подання, розгляду та прийому заявок на участь

3.2.1. Заявка та базовий перелік даних, що є обов’язковим для подання Учасниками (може бути розширений в Оголошенні), надається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми та має містити:

 • ПІБ / повне найменування юридичної особи;
 • скан-копії установчих / реєстраційних документів (актуальний витяг з ЄДРПОУ, копія статуту (для юридичної особи), копія паспорта (для фізичних осіб – підприємців), інформація про систему оподаткування);
 • контактні дані (ПІБ, номер телефону, електронна пошта);
 • інформацію про досвід роботи Учасника в аналогічних проєктах – перелік та посилання на відеозаписи постановок для телевізійних шоу, концертних номерів;
 • підписане Зобов’язання.

3.2.2. Учасники подають всі дані в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми, зазначеної в Оголошенні на сайті АТ «НСТУ», протягом трьох робочих днів, починаючи з дати Оголошення.

3.2.3. Відповідальний працівник творчого об’єднання розважального мовлення творчо-виробничого об’єднання «UA: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення (далі – Фахівець) протягом одного робочого дня з дати отримання даних від Учасника проводить перевірку повноти поданих даних та їхньої відповідності вимогам, визначеним цим Порядком та Оголошенням.

3.2.4. У разі подання даних/документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фахівець не пізніше одного робочого дня з дня отримання даних повідомляє про це Учасника шляхом направлення листа на його електронну адресу.

3.2.5. Учасник не пізніше одного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи на електронну адресу АТ «НСТУ». У разі неподання учасником доповнень чи уточнень у визначений строк заявка вважається неподаною. Документи, подані після завершення визначених строків, не розглядаються.

3.2.6. Датою одержання заявки вважається дата заповнення електронної форми усіма необхідними даними та подання всіх необхідних документів.

3.2.7. Після отримання від Учасника підписаного Зобов’язання та всіх даних / документів, визначених вище, АТ «НСТУ» протягом доби надсилає йому на електронну адресу деталізоване технічне завдання для опрацювання та підготовки проєкту Постановки для захисту.

3.2.8. Учасник надсилає на електронну адресу АТ «НСТУ» проєкт Постановки, підготовлений відповідно до наданого технічного завдання, не пізніше чотирьох робочих днів з моменту отримання технічного завдання.

 

3.3.  Захист проєктів

3.3.1. Захист проєктів Постановок Учасників відбувається під час засідання Комісії шляхом презентації проєктів Учасників у режимі онлайн-відеоконференції.

Про дату та час захисту проєктів кожного Учасника буде повідомлено шляхом надсилання відповідного листа на його електронну адресу не пізніше ніж за день до його проведення.

Кількість днів, визначених для захисту проєктів, залежить від кількості Учасників.

Під час презентації присутні члени Комісії та експерти, які можуть бути запрошені для участі в Мистецькому конкурсі, мають право ставити Учаснику запитання.

3.3.2. Учасники презентують проєкти в однакових умовах та за однаковим сценарієм. Регламент кожної презентації – до 15 хвилин, коментарі, відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3.3.3.  Після ознайомлення з усіма презентаціями члени Комісії під час засідання Комісії здійснюють оцінювання проєкту індивідуально за такими критеріями:

 • досвід роботи;
 • оригінальність ідеї;
 • відповідність запропонованої ідеї змісту пісні;
 • загальна естетика Постановки;
 • відповідність Постановки концепції сцени та декорації;
 • гармонійність поєднання хореографії, стилістичного, світлового та графічного рішень;
 • відповідність цінової пропозиції запланованим витратам АТ «НСТУ».

3.3.4.  За результатами розгляду презентацій проєктів члени Комісії заповнюють картки експертної оцінки презентації проєктів Мистецького конкурсу за формою, що додається. Оцінка за кожним з критеріїв виставляється в балах з огляду на рівень відповідності проєкту критерію: від 1 (мін.) до 5 (макс.). Бали від кожного члена Комісії додаються – так утворюється загальний рейтинг Учасників.

3.3.5. За результатами обговорення Комісія ухвалює рішення про визначення одного з Учасників переможцем Мистецького конкурсу не пізніше одного робочого дня з дня проведення захисту проєктів Учасниками.

Рішення ухвалюється шляхом голосування щодо кожного Учасника окремо.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо воно ухвалене шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від її складу).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3.3.6. У разі якщо Учасник, якого було визнано переможцем Мистецького конкурсу, відмовиться або з об’єктивних причин не зможе укласти договір з АТ «НСТУ», переможцем буде оголошено Учасника, наступного за результатами загального рейтингу Учасників.

3.3.7. Оголошення переможця Мистецького конкурсу здійснюється шляхом публікації на сайті АТ «НСТУ» протягом одного робочого дня після ухвалення рішення Комісії.

Головний продюсер
дирекції телебачення     
                                                     підпис                                                                                                   Г. ТИЧИНА

 

 

Додаток

до Порядку проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї постановки номера учасника від України на Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020 та її реалізації

 

Картка експертної оцінки презентації проєктів
Мистецького конкурсу

ПІБ члена Комісії

 

Учасник

 

 

Критерії

Оцінка (від 1 до 5 балів)

Досвід роботи

 

Оригінальність ідеї

 

Відповідність запропонованої ідеї змісту пісні

 

Загальна естетика Постановки

 

Відповідність Постановки концепції сцени та декорації

 

Гармонійність поєднання хореографії, стилістичного, світлового та графічного рішень

 

Відповідність цінової пропозиції запланованим витратам АТ «НСТУ»

 

Рецензія члена Комісії (стисло):

 

 

 

«____»___________ 2020 р.      Підпис________________