Антикорупційна програма ПАТ "НСТУ"

Грудень 23, 2019

 

                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                          Рішення правління ПАТ «НСТУ»                                                                                                                                                                                                                                від 23.12.2019 № 164

 

                                                                                                                                                                            Введено в дію

                                                                                                                                                                             наказом ПАТ «НСТУ»
                                                                                                                                                                             від 27.12.2019 № 725

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Антикорупційна програма) проголошує, що працівники і посадові особи публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ) у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям.

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності НСТУ.

2. Антикорупційна програма розроблена відповідно до статей 62, 63 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з урахуванням положень рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194.

3. В Антикорупційній програмі терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в проєктах внутрішніх документів та проєктах договорів НСТУ положень, які самостійно чи в поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

близькі особи – члени сім’ї суб’єкта, зазначеного в частині першій статті 3 Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта;

викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю в передбачених законодавством процедурах, що є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання;

внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, Антикорупційної програми – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому з антикорупційної діяльності / Антикорупційному підрозділу НСТУ, у якій викривач працює, або на замовлення якої виконує роботу;

зовнішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, Антикорупційної програми – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо;

регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, Антикорупційної програми – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем Національному агентству з питань запобігання корупції (далі – НАЗК), іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація;

державний орган – орган державної влади, у тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання посадовою особою НСТУ наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі НСТУ, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів – наявність в особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

посадові особи НСТУ – члени органів управління, утворених відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (далі – Статут НСТУ), інші працівники керівного складу НСТУ, визначені рішенням Наглядової ради НСТУ, корпоративний cекретар, голова та секретар тендерного комітету;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою НСТУ, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та / або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, зокрема ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, НАЗК;

суб’єкти декларування – відповідно до частини п’ятої статті 45 Закону, з урахуванням статті 4 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», частини 3 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статей 1, 12 Закону України «Про культуру», пунктів 12, 14 Статуту НСТУ, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 265-р «Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій» – посадові особи НСТУ не є декларантами, у контексті статті 1 Закону;

уповноважений з антикорупційної діяльності (Уповноважений) – директор антикорупційного підрозділу НСТУ (далі – Антикорупційний підрозділ), призначений наказом голови правління НСТУ, який є відповідальним за реалізацію Антикорупційної програми;

відповідальна особа філії – визначена керівником філії НСТУ відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми НСТУ у філіях і виконання вимог Закону посадова особа філії, яку керівник філії призначає наказом з числа працівників філії;

члени сім’ї –

а) особа, яка перебуває в шлюбі з посадовою особою НСТУ, та діти посадової особи НСТУ до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

б) будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки з посадовою особою НСТУ (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Інші терміни в Антикорупційній програмі вживаються згідно з чинним законодавством.

4. Антикорупційна програма затверджується рішенням правління НСТУ після її обговорення з працівниками НСТУ та вводиться в дію наказом голови правління НСТУ.

5. Текст Антикорупційної програми розміщено на офіційному вебсайті НСТУ та офіційних сайтах філій НСТУ.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

 1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма посадовими особами і працівниками НСТУ та рекомендованою до використання діловими партнерами НСТУ.
 2. Антикорупційна програма також застосовується в правовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
 1. голова та члени Наглядової ради НСТУ;
 2. голова та члени правління НСТУ;
 3. Уповноважений;
 4. керівники самостійних структурних підрозділів центральної дирекції НСТУ;
 5. керівники та відповідальні особи філій НСТУ;

6) посадові особи та працівники НСТУ.

ІІІ. Антикорупційні заходи в діяльності НСТУ

 1. НСТУ забезпечує розроблення та вжиття заходів, які є необхідними для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи в НСТУ включають:

1) антикорупційні стандарти і процедури в діяльності НСТУ;

2) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності НСТУ.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами в діяльності НСТУ є:

1) ознайомлення працівників (у тому числі щойно прийнятих) зі змістом Антикорупційної програми та вимогами Закону, проведення навчальних, інструктивних, консультаційних та профілактичних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) обов’язкове дотримання Антикорупційної програми працівниками НСТУ;

4) обмеження щодо підтримки політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

5) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

6) здійснення Уповноваженим та працівниками НСТУ функцій щодо запобігання корупції;

7) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і прийняття рішень за її результатами;

8) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

9) механізм запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

10) обмеження щодо подарунків;

11) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

12) запобігання корупції у сфері закупівель.

4. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності НСТУ.

1) НСТУ не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2) Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3) Оцінка корупційних ризиків у НСТУ проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).

Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються головою правління НСТУ.

До складу Комісії входять: Уповноважений (голова Комісії), окремі посадові особи НСТУ, представник профспілкової організації / ради трудового колективу, а також інші працівники, визначені головою правління за поданням або погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії (без включення до її складу) можуть залучатися інші працівники НСТУ, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності в роботі Комісії при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їхніх посадових обов’язків у НСТУ.

Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб та працівників НСТУ.

4) Корупційні ризики в діяльності НСТУ поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності НСТУ.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються в діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими НСТУ перебуває в ділових правовідносинах.

5) За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюється їхнє визначення та опис.

6) За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається голові правління НСТУ і повинен містити:

а) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

б) оцінку виявлених корупційних ризиків;

в) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення керівникам структурних підрозділів НСТУ.

7) Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед головою правління НСТУ питання проведення внутрішнього розслідування в порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

8) У НСТУ не рідше одного разу на три роки повинна здійснюватися зовнішня оцінка корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

9) За результатами опрацювання звіту внутрішньої та / або зовнішньої оцінки корупційних ризиків голова правління НСТУ вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції в діяльності НСТУ, у тому числі шляхом зміни наявних антикорупційних стандартів та процедур.

5. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності НСТУ.

1) З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим / відповідальною особою філії / Антикорупційним підрозділом для працівників (у тому числі нових) проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із Законом та Антикорупційною програмою.

2) Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до положень про структурні підрозділи, а також включаються або можуть включатися до договорів, які укладаються НСТУ.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності НСТУ.

3) Ділові партнери НСТУ (контрагенти, посередники, консультанти, орендодавці, підрядники, субпідрядники, орендарі, орендодавці, покупці, продавці тощо) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності. НСТУ прагне співпрацювати з діловими партнерами, які поділяють ті ж цінності. З метою реалізації задекларованої політики НСТУ завжди інформує ділових партнерів про всі вимоги та стандарти, встановлені в НСТУ, зважає на їхню репутацію та наявність системи заходів, направленої на запобігання корупції.

4) Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів НСТУ з метою оцінки наявності корупційних ризиків.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів та процедур для різних сфер діяльності НСТУ.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера НСТУ Уповноважений / відповідальна особа філії в разі необхідності або на вимогу складає письмову рекомендацію ініціатору / відповідальній особі за виконання договору, а за потреби – голові правління / керівнику філії НСТУ.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого голова правління / керівник філії НСТУ для продовження або початку правовідносин з таким діловим партнером приймає рішення щодо співпраці.

Результати антикорупційної перевірки розголошувати забороняється.

5) НСТУ не може здійснювати внески на підтримку політичних партій.

6) Благодійна діяльність НСТУ за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

Здійснення благодійної діяльності НСТУ не допускається, якщо:

а) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

б) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Антикорупційний підрозділ веде реєстр здійснених НСТУ внесків на благодійну діяльність. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

7) Антикорупційний підрозділ забезпечує умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, Антикорупційної програми (далі – повідомлення). Повідомлення надаються на:

номери телефону для здійснення повідомлень: (044) 481-08-09; (044) 481‑07‑56; внутрішні: 66-09; 65-56;

платформу «Потрапити на Суспільне» (розділ «зі скаргою»), що розміщена на офіційному корпоративному вебсайті: corp.suspilne.media;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: ua.info@ntu.ua;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень (конфіденційно): anticor.ntu@gmail.com.

а) Повідомлення про порушення Закону, Антикорупційної програми, ознаки вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень підлягають розгляду Уповноваженим, якщо наведена в ньому інформація пов’язана з діяльністю НСТУ та стосується конкретного працівника НСТУ і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені власними силами.

б) Антикорупційний підрозділ веде реєстр повідомлень в разі їх підтвердження.

У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації Уповноважений інформує голову правління НСТУ. Голова правління НСТУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а в разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також забезпечує інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

IV. Норми професійної етики працівників НСТУ

1. Працівники НСТУ під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Професійна діяльність працівників НСТУ ґрунтується на принципах:

1) верховенства права та законності;

2) поваги до прав і свобод людини і громадянина, недопущення дискримінації;

3) незалежності та самостійності;

4) політичної нейтральності;

5) презумпції невинуватості;

6) справедливості, неупередженості та об’єктивності;

7) професійної честі та гідності;

8) прозорості службової діяльності та дотримання умов нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації;

9) утримання від виконання незаконних наказів та вказівок;

10) недопущення конфлікту інтересів;

11) компетентності та професіоналізму;

12) доброчесності, зразковості поведінки та дисциплінованості.

3. Працівники НСТУ толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та / або політиків.

4. Працівники НСТУ діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

5. Працівники НСТУ сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів управління і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна НСТУ.

6. Працівники НСТУ не розголошують і не використовують в інший спосіб комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом, та в порядку, передбаченому колективним договором та внутрішніми документами НСТУ.

7. Працівники НСТУ, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва НСТУ, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам чи суперечать законодавству.

8. Працівники НСТУ самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана в разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник НСТУ вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, Уповноваженого або голову правління НСТУ.

9. Працівники НСТУ вчиняють дії згідно з критеріями, які базуються на прозорості, об’єктивності, конкурентності, доброчесності, неупередженості, якості товарів, робіт і послуг та надійності, прагнуть співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють ті самі цінності.

10. Про всі випадки порушення вимог Антикорупційної програми НСТУ з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівники НСТУ в разі виявлення таких порушень зобов’язані надавати інформацію Уповноваженому.

V. Права й обов’язки працівників, посадових осіб НСТУ
(крім Уповноваженого)

1. Посадові особи та інші працівники НСТУ мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) у визначеному законодавством та Антикорупційною програмою порядку звернутися за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання антикорупційного законодавства (у тому числі конфлікту інтересів) до Уповноваженого.

2. Працівники НСТУ зобов’язані:

1) дотримуватися та виконувати вимоги Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів НСТУ;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого / Антикорупційний підрозділ або безпосереднього керівника чи голову правління НСТУ про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками НСТУ або іншими фізичними чи юридичними особами, з якими НСТУ перебуває або планує перебувати в ділових відносинах;

4) утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ;

5) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю НСТУ;

6) вживати заходів у межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про це Уповноваженого;

7) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів;

8) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

9) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, Уповноваженого, а також за потреби голову правління НСТУ.

3. Посадові особи НСТУ зобов’язані:

1) виконувати вимоги, передбачені пунктом 2 цього розділу;

2) протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому статтею 36 Закону.

4. Працівникам та посадовим особам НСТУ забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно НСТУ чи його кошти в приватних інтересах;

3) безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду для себе чи для близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку зі здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами НСТУ, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинними наказами НСТУ;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми, на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

5. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з НСТУ особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (комерційну таємницю та конфіденційну інформацію), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених Законом.

6. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками та посадовими особами НСТУ (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку з виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники та посадові особи НСТУ можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 01 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) подаровані близькими особами;

2) одержані як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

7. Працівники та посадові особи НСТУ утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їхнім близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їхня вартість не перевищує розмірів, встановлених пунктом 6 цього розділу.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників Антикорупційного підрозділу

1. Директор Антикорупційного підрозділу є Уповноваженим НСТУ і призначається головою правління НСТУ відповідно до законодавства про працю та установчих документів НСТУ.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого / відповідальної особи філії особа, яка:

має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня такого звільнення.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю НСТУ.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це голову правління НСТУ з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Звільнення Уповноваженого здійснюється відповідно до статті 64 Закону.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого голова правління НСТУ письмово повідомляє НАЗК протягом двох робочих днів та здійснює призначення нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання і протидії корупції в НСТУ.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. Уповноважений для виконання своїх функцій залучає працівників Антикорупційного підрозділу. Антикорупційний підрозділ створюється та ліквідовується в установленому порядку. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад за згодою Уповноваженого.

9. Здійснення Уповноваженим та Антикорупційним підрозділом своїх функцій у НСТУ є незалежним. Втручання в діяльність Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу з боку працівників, посадових осіб НСТУ, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів НСТУ, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого / Антикорупційний підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Голова правління НСТУ:

1) забезпечує Уповноваженому / Антикорупційному підрозділу належні матеріальні та організаційні умови праці;

2) сприяє виконанню Уповноваженим / Антикорупційним підрозділом функцій, передбачених Законом і Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагує на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним у межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативою Уповноваженого надсилає запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку антикорупційних стандартів і процедур у діяльності НСТУ, внутрішніх документів телерадіокомпанії з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;

3) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, посадовими особами НСТУ Закону й Антикорупційної програми;

4) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

5) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

6) за потреби забезпечувати підготовку та подання голові правління НСТУ пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;

7) здійснювати перевірки та внутрішні розслідування, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;

8) брати участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ, забезпечувати проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків;

9) забезпечувати формування і ведення:

реєстру працівників НСТУ, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

реєстру проведених згідно з Антикорупційною програмою внутрішніх розслідувань та перевірок;

реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

реєстру здійснених НСТУ внесків на благодійну діяльність.

10) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів НСТУ;

11) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

12) надавати посадовим особам та працівникам НСТУ роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;

13) за дорученням голови правління НСТУ брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та / або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

14) брати участь в організації проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;

15) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами НСТУ щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;

16) у разі отримання інформації про притягнення посадових осіб органів управління НСТУ до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства України, повідомляти про такі факти Наглядову раду НСТУ;

17) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором, посадовою інструкцією.

12. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, посадових осіб НСТУ письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, внутрішніх розслідувань та антикорупційної експертизи);

2) отримувати від підрозділів НСТУ інформацію та матеріали (копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності НСТУ, у тому числі документи, які стосуються проведення (або участі в проведенні) закупівель товарів, робіт або послуг, участі в конкурсах тощо.

У разі недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу надається доступ до оригіналів документів або електронних копій;

3) отримувати проєкти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки щодо наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень НСТУ, проводити в них контрольні заходи, якщо це необхідно для виконання покладених на нього завдань та функцій;

5) отримувати доступ до наявних в НСТУ електронних засобів зберігання і обробки даних та в разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій інших працівників НСТУ (за згодою їхніх керівників);

7) давати доручення, обов’язкові до виконання, працівникам Антикорупційного підрозділу, відповідальним особам філій;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, посадових осіб НСТУ до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до голови правління НСТУ з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, посадовою інструкцією та документами НАЗК.

13. Для реалізації Антикорупційної програми НСТУ у філіях і виконання вимог Закону її керівники призначають наказом відповідальну посадову особу з числа працівників філії.

Відповідальна особа філії є підконтрольна керівнику філії НСТУ та підзвітна Уповноваженому.

У разі відсутності відповідальної особи філії або її непризначення відповідальною особою за реалізацію Антикорупційної програми у філії і виконання вимог Закону є керівник філії НСТУ.

VII. Порядок звітування Уповноваженого
перед головою правління НСТУ

 1. Уповноважений не рідше одного разу на рік забезпечує формування звіту про результати роботи із запобігання корупції в НСТУ з урахуванням даних, наданих структурними підрозділами.

Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в НСТУ (далі – Звіт) подається голові правління НСТУ щорічно до 10 лютого, а також на вимогу голови правління НСТУ – протягом року у встановлений ним строк.

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок і внутрішніх розслідувань;

5) наявних пропозицій та рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із головою правління НСТУ.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням посадовими особами НСТУ та іншими працівниками Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення перевірок діяльності посадових осіб і структурних підрозділів НСТУ, у тому числі філій, щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення антикорупційної експертизи внутрішніх документів НСТУ.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми будуть виявлені ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Уповноважений ініціює перед головою правління НСТУ питання проведення перевірки або внутрішнього розслідування в порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ забезпечують організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати в письмовій формі відповідну інформацію від працівників та посадових осіб НСТУ про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим. На вимогу голови правління складається письмовий звіт і передається голові правління НСТУ. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого
про факти порушень антикорупційних вимог

1. Посадовим особами та іншим працівникам НСТУ гарантується конфіденційність їхніх повідомлень голові правління НСТУ або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень у діяльності інших працівників НСТУ та повідомлень про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі за допомогою каналів зв’язку, визначених Антикорупційною програмою:

номери телефону для здійснення повідомлень (044) 481-08-09; (044) 481‑07‑56; внутрішні: 66-09; 65-56;

на платформу «Потрапити на Суспільне» (розділ «зі скаргою»), що розміщена на офіційному корпоративному вебсайті: corp.suspilne.media;

на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: ua.info@ntu.ua;

на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень (конфіденційно): anticor.ntu@gmail.com.

Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону або Антикорупційної програми.

Голова правління НСТУ забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їх захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників НСТУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

5. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена в ньому інформація стосується сфери діяльності НСТУ, конкретної посадової особи або іншого працівника НСТУ та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені власними силами.

6. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається в термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням голови правління НСТУ термін його розгляду може бути подовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

Період проведення перевірки не включає час тимчасової втрати працездатності особою, стосовно якої проводиться перевірка, час її перебування у відпустці або службовому відрядженні.

7. У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання голові правління НСТУ пропозиції для вжиття заходів щодо:

припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

8.   Перевірку інформації, викладеної в анонімному повідомленні, здійснює Уповноважений самостійно або за результатами роботи Комісії на власний розсуд, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – посадова особа, визначена головою правління НСТУ.

За ініціативою Уповноваженого / відповідальної особи філії перевірка може проводитися з відстороненням особи, стосовно якої проводиться перевірка, від здійснення посадових обов’язків на час такої перевірки.

9.   Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно із законом.

10. Уповноважений / працівники Антикорупційного підрозділу та особи, залучені до перевірки викладеної в повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

 1. Голова правління НСТУ, керівники філій і Уповноважений / Антикорупційний підрозділ у межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в НСТУ.
 2. Інформація про викривача, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
 3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства або вимог Антикорупційної програми.
 4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача голова правління НСТУ, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
 5. Права, гарантії, захист та відповідальність викривача визначені статтями 533 – 538 Закону.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності
працівників та посадових осіб НСТУ

 1. Працівники та посадові особи НСТУ зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення та врегулювання виникнення реального конфлікту інтересів;

2) не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадової особи НСТУ вона письмово повідомляє про це безпосереднього керівника та Уповноваженого.

2. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів в Уповноваженого він письмово повідомляє про це голову правління НСТУ.

До вирішення питання щодо способу врегулювання конфлікту інтересів Уповноважений повинен самоусунутися від виконання роботи, пов’язаної з його приватним інтересом.

3. Безпосередній керівник протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглого йому працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

До вирішення питання щодо способу врегулювання конфлікту інтересів безпосередній керівник відстороняє підлеглого йому працівника (у якого виник реальний конфлікт інтересів) від виконання роботи пов’язаної з його приватним інтересом.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі в разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

4. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу.

5. Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, яка має конфлікт інтересів, вносить безпосередньому керівнику (менеджеру філії) або голові правління НСТУ пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, в якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується Уповноваженим / відповідальною особою філії.

Керівник структурного підрозділу може звернутися до Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу за попередніми консультаціями щодо вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо в діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

7. Працівники та посадові особи НСТУ можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

8. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється правлінням НСТУ (щодо посадових осіб – працівників органів управління, крім членів Наглядової ради, ревізійної комісії), головою правління НСТУ, керівником структурного підрозділу центральної дирекції, керівником філії НСТУ в межах повноважень шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень;

3) обмеження в доступі особи до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

У разі врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення особи на іншу посаду або звільнення особи – питання застосування зазначених способів погоджується із Первинною профспілковою організацією НСТУ.

9. Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30 – 34 Закону.

10. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб – працівників органів управління (крім членів Наглядової ради, ревізійної комісії) приймається правлінням НСТУ.

11. За ініціативою Уповноваженого / відповідальної особи філії до вирішення питання щодо способу врегулювання конфлікту інтересів суб’єктом призначення може проводитися відсторонення особи, стосовно якої приймається рішення, від здійснення повноважень на посаді на час врегулювання конфлікту інтересів.

12. У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у членів Наглядової ради НСТУ Уповноважений повідомляє про це Наглядову раду НСТУ, яка на своєму засіданні вживає відповідних заходів реагування.

XІІ. Порядок надання працівникам та посадовим особам роз’яснень та консультацій Уповноваженим / Антикорупційним підрозділом

 1. У разі виникнення питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми посадові особи і працівники НСТУ можуть звернутися до Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу, а у філіях – до відповідальної особи філії за отриманням роз’яснення.
 2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому / Антикорупційному підрозділу / відповідальній особі філії шляхом направлення на електронну адресу письмового звернення в довільній формі.
 3. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії надає роз’яснення не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений / Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулася за роз’ясненням.

 1. Уповноважений / Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії надають роз’яснення та консультації в межах своєї компетенції.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників НСТУ у сфері запобігання та виявлення корупції

1. Підвищення кваліфікації працівників НСТУ у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Уповноважений / відповідальна особа філії забезпечує надання до структурного підрозділу, до компетенції якого віднесено здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, пропозицій щодо включення до заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ питань стосовно запобігання і протидії корупції, у тому числі й щодо планування коштів на їх проведення.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) з підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій голови правління НСТУ, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого голові правління НСТУ.

3. Облік проведених заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Антикорупційним підрозділом.

XIV. Відповідальність за порушення
Антикорупційної програми

1. Посадові особи та працівники НСТУ несуть відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення відповідно до розділу XI Закону, Кодексу України про адміністративні правопорушення (статті 1724 – 1729) та з урахуванням статті 45 Кримінального кодексу України.

2. У разі наявності достатньої інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками чи посадовими особами НСТУ вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування голова правління (правління НСТУ – стосовно членів правління) розглядає питання щодо накладання дисциплінарного стягнення.

3. Голова правління НСТУ, отримавши акт або висновок, або службову записку від Уповноваженого, в яких наведено факти протиправних діянь та докази причетності до них певних працівників НСТУ, вирішує питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності відповідно до Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства, внутрішніх документів НСТУ.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

Внутрішні антикорупційні розслідування в НСТУ є невід’ємною частиною реагування на підтверджені повідомлення або на факти корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону або Антикорупційної програми.

2. Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону або Антикорупційної програми, надана або виявлена інформація стосується сфери діяльності НСТУ, конкретних посадових осіб чи інших працівників НСТУ, які можуть бути перевірені Антикорупційним підрозділом самостійно.

Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону або Антикорупційної програми підлягає попередній перевірці у строк не більше десяти робочих днів.

3. За результатами попередньої перевірки Уповноважений / Антикорупційний підрозділ / відповідальна особа філії приймає одне з таких рішень:

1) рекомендувати призначити проведення внутрішнього розслідування в разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні;

2) погодити необхідність подальшого з’ясування достовірності фактів, викладених у повідомленні;

3) рекомендувати передати матеріали до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції в разі встановлення ознак кримінального, адміністративного правопорушення;

4) завершити перевірку в разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону або Антикорупційної програми в триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

4. Якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції НСТУ, викривачу повідомляють про це в триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

5. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми членами Наглядової ради НСТУ або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це Наглядову раду НСТУ, яка на своєму засіданні приймає колегіальне рішення та вживає відповідних заходів реагування.

6. У разі надходження повідомлення або виявлення фактів щодо вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми голова правління повідомляє правління НСТУ і призначає внутрішнє розслідування.

Якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється НАЗК у дводенний строк з дати його накладання.

7. Внутрішнє розслідування призначається:

1) рішенням голови правління НСТУ щодо Уповноваженого, посадових осіб та працівників НСТУ;

2) Наглядовою радою НСТУ щодо членів Наглядової ради, ревізійної комісії;

3) керівником філії щодо посадових осіб і працівників філії (крім відповідальної особи філії).

Внутрішнє розслідування здійснюється комісією.

До складу комісії обов’язково включаються Уповноважений / відповідальна особа філії та працівник Антикорупційного підрозділу за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

За ініціативою Уповноваженого / відповідальної особи філії внутрішнє розслідування може проводитися з відстороненням особи, стосовно якої проводиться розслідування, від здійснення повноважень на посаді на час проведення внутрішнього розслідування.

8. Внутрішнє розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону або Антикорупційної програми проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, голова правління / керівник філії за поданням Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу / відповідальної особи філії подовжують строк розслідування до 45 днів, про що повідомляють викривачу.

9. Проведення внутрішнього розслідування не може бути доручено особі, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація.

10. За результатами внутрішнього розслідування голова правління / керівник філії за поданням Уповноваженого / Антикорупційного підрозділу / відповідальної особи філії приймає одне з таких рішень:

1) розглянути питання щодо застосування дисциплінарного стягнення до винних осіб, якщо для цього є достатні підстави;

2) визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

3) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, забезпечити інформування про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Матеріали попередньої перевірки та внутрішнього розслідування повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, Антикорупційної програми зберігаються Антикорупційним підрозділом / відповідальною особою філії протягом трьох років з дня отримання такої інформації.

11. Розгляд анонімних повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону або Антикорупційної програми здійснюється в порядку, визначеному розділом IX Антикорупційної програми.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Голова правління НСТУ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміни до Антикорупційної програми вносяться рішенням Уповноваженого в установленому в НСТУ порядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної програми.

3. Зміни до Антикорупційної програми можуть вноситися в таких випадках:

1) у разі необхідності приведення Антикорупційної програми у відповідність до нових актів законодавства (змін, внесених до чинних актів із цих питань);

2) з ініціативи Уповноваженого, голови правління НСТУ з метою уточнення або удосконалення окремих положень Антикорупційної програми;

3) за результатами роботи Комісії.

4. Пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Уповноважений надає голові правління НСТУ узагальнені пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Правління НСТУ за поданням Уповноваженого розглядає та приймає рішення про затвердження чи відхилення змін до Антикорупційної програми.

5. Зміни до Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення з працівниками і посадовими особами НСТУ та оприлюднення на офіційному вебсайті НСТУ.

6. Зміни до Антикорупційної програми оприлюднюються на офіційному вебсайті НСТУ не пізніше ніж протягом 10 днів з дня затвердження їх правлінням.

 

Уповноважений                                           В. ПРОЦЕНКО

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник директора
юридичного департаменту                                   І. ДАНІШ

 

Голова Первинної
профспілкової організації                       О. КОСЯЧЕНКО